Hírek Sport hirek Zárt kapuk mögött játszanak

Zárt kapuk mögött játszanak

Szó­fia helyett Plov­div­ban és nézők nél­kül ren­de­zik meg a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott bol­gá­rok elle­ni Euró­pa-baj­no­ki selej­te­ző­jét jövő csü­tör­tö­kön. A Magyar Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség (MLSZ) arról szá­molt be, hogy a ren­de­ző Bol­gár Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség (BFU) biz­ton­sá­gi okok­ból meg­vál­toz­tat­ta a mér­kő­zés hely­szí­nét és idő­pont­ját, illet­ve úgy dön­tött, hogy nem lép­het­nek be szur­ko­lók a stadionba.

A BFU azt kez­de­mé­nyez­te, hogy a mér­kő­zést Szó­fia helyett Plov­div­ban ren­dez­hes­se meg, az ere­de­ti­leg meg­hir­de­tett 21.45 helyett 19 órás kez­dés­sel. Mivel a bol­gár rend­őr­ség a meccs ere­de­ti idő­pont­ban, nézők előt­ti szer­ve­zé­sé­hez nem járult hoz­zá, az euró­pai szö­vet­ség (UEFA) a rend­kí­vü­li körül­mé­nyek­re tekin­tet­tel elfo­gad­ta a talál­ko­zó zárt kapuk mögöt­ti ren­de­zé­sét. Az MLSZ „saj­ná­lat­tal érte­sült a vál­to­zás­ról, és arról tájé­koz­tat­ja a mér­kő­zés­re jegyet vásá­rolt szur­ko­ló­kat, hogy a belé­pők árát ter­mé­sze­te­sen visszatéríti”.

A magyar szö­vet­ség arról szá­molt be, hogy az össze­csa­pás­ra több mint két­ezer magyar szur­ko­ló vásá­rol­ta meg belé­pő­jét. Azok­nak a szur­ko­lók­nak, akik elő­re készül­tek már a bul­gá­ri­ai kiszál­lás­ra, azt java­sol­ják, hogy a hiva­ta­los ira­tok gon­dos meg­őr­zé­se mel­lett mond­ják le a már meg­vá­sá­rolt repü­lő- és vonat­je­gye­i­ket, vala­mint szál­lás­fog­la­lá­su­kat, és kér­jék vissza azok árát. „Az MLSZ fel­vet­te a kap­cso­la­tot az érin­tett légi­tár­sa­sá­gok­kal annak érde­ké­ben, hogy ez a folya­mat meg­fe­le­lő ütem­ben men­jen vég­be” – fogal­maz­tak. A szer­ve­zet jelez­te, a mér­kő­zés lebo­nyo­lí­tá­sá­ért és a kiala­kult hely­ze­tért a bol­gár szö­vet­ség a felelős.

A magya­rok 14 pont­tal az élen áll­nak a G‑csoportban. A szer­bek­nek 13, a mon­te­neg­ró­i­ak­nak 8, a lit­vá­nok­nak 6, a bol­gá­rok­nak 2 pont­juk van. A szer­bek és a lit­vá­nok már csak egy meccset ját­sza­nak, a magya­rok a bol­gá­rok után a mon­te­neg­ró­i­ak­kal csap­nak össze jövő vasár­nap a Pus­kás Arénában.

For­rás: harom​szek​.hu

%d bloggers like this: