Hírek Elszakított területi hirek Zaj­lik a Csík­sze­re­dai Régi­ze­ne Fesztivál

Zaj­lik a Csík­sze­re­dai Régi­ze­ne Fesztivál

Múlt hét­vé­gén rend­ha­gyó prog­ram­mal meg­kez­dő­dött a kilenc napig tar­tó Csík­sze­re­dai Régi­ze­ne Fesz­ti­vál. Ebben a külön­le­ges idő­szak­ban, külön­le­ges talál­ko­zá­sok folya­mán élő muzsi­kát is hall­ha­tunk a jubi­le­u­mi, negy­ven évet ünnep­lő Régi­ze­ne Fesztiválon.

Con­cer­to Spi­ra­lis • Fotó: Ádám Gyula

Júli­us 16-án, csü­tör­tö­kön 19 órá­tól a gyer­gyó­szent­mik­ló­si örmény kato­li­kus temp­lom kert­jé­ben szó­lal­nak meg a Csí­ki Kama­ra­ze­ne­kar vonós hang­sze­re­i­nek húr­jai a Bécs és Velen­ce – Barokk zenei uta­zás című elő­adás­ban. A tisz­tán vonós hang­sze­re­sek­ből álló együt­tes közép- és dél-euró­pai muzsi­kát hoz hoz­zánk a barokk kor­ból kevés­bé szá­mon tar­tott – bár igen jelen­tős – Bécs­ből, illet­ve a XVII. és XVIII. szá­zad egyik zenei nagy­ha­tal­má­nak szá­mí­tó Velen­cé­ből. Az „uta­zás során” olyan szer­zők művei csen­dül­nek fel, mint Schm­el­zer, Biber, Tuma, Vival­di, Was­se­na­er és Buonamente.

Erich Türk • Fotó: Ádám Gyula

Este 9 órá­tól pedig online követ­het­jük a Csík­sze­re­dai Régi­ze­ne Fesz­ti­vál vissza­té­rő ven­dé­gé­nek, Erich Türk­nek Régi­ze­ne kora­be­li csí­ki orgo­ná­kon című, 2015-ben bemu­ta­tott kon­cert­so­ro­zat első orgo­na­kon­cert­jét a csík­csi­csói, Pádu­ai Szent Antal római kato­li­kus templomból.

Júli­us 17-én, pén­te­ken 18 órá­tól Csík­sze­re­dá­ban, a Mikó-vár udva­rán újra a Csí­ki Kama­ra­ze­ne­ka­ré lesz a fősze­rep, a Bécs és Velen­ce – Barokk zenei uta­zás című elő­adás kere­té­ben. A prog­ram során hall­ha­tók Vival­di kora előtt kelet­ke­zett bécsi és velen­cei zene­mű­vek is, hogy ezál­tal össze­tet­tebb képet alkot­has­sunk a két euró­pai város korai és késői barokk stílusáról.

Este 21 órá­tól ismét online repít el ben­nün­ket Erich Türk a régi­ze­ne kora­be­li vilá­gá­ba. Erich Türk nem­zet­kö­zi­leg elis­mert orgo­na­mű­vész, aki 1972-ben szü­le­tett Kolozs­vá­ron, jelen­leg ugyan­ott a Gh. Dima Zene­aka­dé­mi­án tanít orgo­nát, csem­ba­lót, hang­szer­tant és kama­ra­ze­nét. Szó­lis­ta­ként és a Transyl­va­nia Barokk Együt­tes, a Bal­kan Baro­que Band és más együt­te­sek tag­ja­ként szá­mos fel­lé­pé­se volt Euró­pa leg­több orszá­gá­ban. 2000-ben a bruges‑i Nem­zet­kö­zi J. S. Bach Orgo­na­ver­seny díja­zott­ja volt.

Júli­us 18-án, szom­ba­ton reg­gel 10 órai kez­det­tel kerék­pár­tú­rán vehe­tünk részt a Mária-úton. A csa­lá­dos túra útvo­na­la közel 20 km hosszú lesz, és a kikap­cso­ló­dás mel­lett meg­is­mer­ked­he­tünk Kájo­ni János éle­té­vel és a régi­ze­né­hez kap­cso­ló­dó mun­kás­sá­gá­val is. Művé­szet­tör­té­ne­ti és zenei isme­re­tek­ben bővel­ked­het­nek, akik jelent­kez­nek erre a prog­ram­ra. A túrán való rész­vé­tel regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött. A rész­le­tek­ről bővebb infor­má­ci­ót a fesz­ti­vál Face­book-olda­lán találnak.

Con­cer­to Spi­ra­lis • Fotó: Ádám Gyula

Este 18 órá­tól a közön­ség újból talál­koz­hat a zené­szek­kel a Mikó-vár udva­rán. A Con­cer­to Spi­ra­lis Kájo­ni és kora című elő­adá­sa egy nagy­sze­rű kör­ké­pet mutat Kájo­ni János korá­nak zene­iro­dal­má­ról. A kon­cer­ten a Kájo­ni Codex­ben sze­rep­lő voká­lis egy­há­zi és hang­sze­res művek csen­dül­nek fel.

Este 19 órá­tól 40 év cím­mel kez­de­tét veszi a már hagyo­má­nyos­sá vált bor­kós­to­ló, amely alkal­má­val meg­is­mer­ked­he­tünk a Vink­li bor­szak­üz­let kife­je­zet­ten erre az alka­lom­ra össze­ál­lí­tott kíná­la­tá­val. A külön­le­ges borok ked­ve­lő­i­nek szánt prog­ram kere­té­ben fel­vo­nul­ta­tott borok mind­egyi­ke kap­cso­ló­dik a 40-es szám­hoz. A rész­le­tek­ről bőveb­ben olvas­hat­nak a fesz­ti­vál Face­book-olda­lán. 21 órá­tól pedig har­ma­dik alka­lom­mal lát­hat­juk Erich Türk léleg­zet­el­ál­lí­tó orgo­na­kon­cert­jét, ezút­tal a csík­del­nei Keresz­te­lő Szent János római kato­li­kus templomból.

A Codex együt­tes • Fotó: Ádám Gyula

Júli­us 19-én, vasár­nap a fia­ta­labb kor­osz­tály­nak is ked­ves­ked­nek a szer­ve­zők. 17 órá­tól kez­de­tét veszi a Codex együt­tes A sár­kány­ölő deák című zenei mese­já­té­ka. Az első­sor­ban gye­re­kek­nek szó­ló elő­adás a 17 – 18. szá­za­di erdé­lyi, magyar és nyu­gat-euró­pai kirá­lyi és főúri udva­rok vilá­gá­ba kala­u­zol­ja a hall­ga­tó­sá­got. A mese­já­ték főhő­sé­nek viszon­tag­sá­gai kicsik­hez és nagyok­hoz egy­aránt szól­nak, miköz­ben meg­is­mer­ked­nek az erdé­lyi és a nyu­gat-euró­pai régi­ze­ne gyöngyszemeivel.

18 órá­tól szin­tén a Codex együt­tes elő­adá­sá­ban hall­hat­juk a Bol­dog ember, aki­nek sok­ra nin­csen gond­ja – In Memo­riam Páló­czi Hor­váth Ádám című előadást.

Mind­két elő­adás hely­szí­ne a Mikó-vár.

A Ványo­lós csa­lád • Fotó: Faza­kas Gabriella

For­rás: rom​kat​.ro