Hírek Amerikai hirek XXI. Szá­zad Inté­zet: Bot­rá­nyos válasz­tás­sal győz­het Biden

XXI. Szá­zad Inté­zet: Bot­rá­nyos válasz­tás­sal győz­het Biden

A hosszú ide­ig elhú­zó­dó jogi csa­tá­ro­zá­sok elle­né­re nagy eséllyel Joe Biden lesz az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok követ­ke­ző elnö­ke. Míg a Trump-admi­niszt­rá­ció part­ner­ként tekin­tett Közép-Euró­pá­ra és nem úgy, mint egy diák­ra, akit ki kell oktat­ni, ez Joe Biden győ­zel­mé­vel nega­tív irány­ba vál­toz­hat – írja lapunk­nak pén­te­ken meg­kül­dött gyors­elem­zé­sé­ben a XXI. Szá­zad Inté­zet. Az elem­zés sze­rint már csak azért is való­szí­nű­sít­he­tő a nega­tív vál­to­zás, mert Biden egyik leg­na­gyobb támo­ga­tó­ja Soros György, így ha elnök­ként véle­ményt kell majd alkot­nia régi­ó­ról, akkor vár­ha­tó­an a Soros-féle NGO‑k már jól ismert tanul­má­nya­i­ra fog támasz­kod­ni. Magyar­or­szág ugyan­ak­kor az Egye­sült Álla­mok­kal az elnök párt­szí­ne­ze­té­től füg­get­le­nül jó kap­cso­lat­ra törek­szik, annak erős­sé­ge tehát sok­kal inkább az új demok­ra­ta veze­tés hoz­zá­ál­lá­sá­tól függ majd. A nem­ze­ti oldal ennél sok­kal ked­ve­zőt­le­nebb nem­zet­kö­zi hely­zet­ben is már két­szer tudott két­har­ma­dos győ­zel­met arat­ni, és a libe­rá­li­sok nyo­má­sa elle­né­re is szem­be tudott száll­ni az ille­gá­lis beván­dor­lás­sal, így jó esé­lyei van­nak 2022- ben is.

Bot­rá­nyok­kal teli elnök­vá­lasz­tá­son van túl az Egye­sült Álla­mok, még napok­kal az elnök­vá­lasz­tás után sem tud­ták össze­szá­mol­ni a sza­va­za­to­kat több csa­ta­tér­ál­lam­ban sem.

A XXI. Szá­zad Inté­zet elem­zé­se sze­rint a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján ugyan­ak­kor Donald Trump hiá­ba cáfolt rá a köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok­ra és ért el sok­kal jobb ered­ményt a vára­ko­zá­sok­nál, ez nem volt elég, nagyon szo­ros küz­de­lem­ben – a min­den bizonnyal hosszú ide­ig elhú­zó­dó jogi csa­tá­ro­zá­sok elle­né­re – jó eséllyel Joe Biden lesz az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok követ­ke­ző elnö­ke. Donald Trump ugyan­ak­kor még több állam­ban is kez­de­mé­nyez­ni fog­ja az újra­szám­lá­lást, így mini­má­lis esé­lye még maradt a fordításra.

Trump meg­vá­lasz­tá­sa óta sokat javul­tak a magyar-ame­ri­kai kapcsolatok

Ahogy a tanul­mány rámu­tat, a magyar – ame­ri­kai kap­cso­la­tok Donald Trump 2016-os meg­vá­lasz­tá­sa óta jelen­tő­sen javul­tak, hosszú idő után az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter Magyar­or­szág­ra láto­ga­tott, a magyar minisz­ter­el­nö­köt pedig hiva­ta­los láto­ga­tá­son fogad­ták a Fehér Ház­ban, ame­lyet köve­tő­en bará­ti hang­nem­ben tar­tot­tak közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót az elnök­kel. Donald Trump és Orbán Vik­tor között több bará­ti tele­fon­be­szél­ge­tés­re is sor került.

Magyar­or­szág­ra 2016 óta ismét part­ner­ként tekin­tett az Egye­sült Álla­mok veze­té­se s nem úgy, mint egy diák­ra, akit ki kell oktatni.

Emel­lett Közép-Euró­pa kiemelt sze­re­pet kapott az ame­ri­kai kül­po­li­ti­ká­ban. A part­ner­kap­cso­la­to­kat a közös világ­né­ze­ti elkö­te­le­zett­ség is jelen­tő­sen javí­tot­ta. A beván­dor­lás­pár­ti Joe Biden győ­zel­mé­vel ez a Közép-Euró­pa, így Magyar­or­szág szá­má­ra is rend­kí­vül ked­ve­ző hely­zet nega­tív irány­ba vál­toz­hat, hiszen amel­lett, hogy ismét leér­té­ke­lőd­het az ame­ri­kai veze­tés sze­mé­ben a közép-euró­pai tér­ség, ideo­ló­gi­ai okok­ból ismét a 2016 előt­ti éles poli­ti­kai táma­dá­sok­ra lehet számítani.

A puha demok­rá­cia­ex­port kere­té­ben a demok­ra­ta kül­ügyi irá­nyí­tás igye­ke­zett érvé­nye­sí­te­ni aka­ra­tát Magyar­or­szá­gon is, elég csak a Goodfri­end-misszi­ó­ra és a 2014-es kitil­tá­si bot­rány­ra gondolni.

Ezek az ese­mé­nyek nyílt poli­ti­kai nyo­más­gya­kor­lá­si esz­kö­zök vol­tak az Oba­ma-admi­niszt­rá­ció részé­ről, miu­tán a kon­zer­va­tív magyar kor­mány több olyan intéz­ke­dést is hozott, amely ideo­ló­gi­ai okok­ból nem tet­szett a libe­rá­lis demok­rá­cia élhar­co­sa­i­nak – emlé­kez­tet Deák Dáni­el, a XXI. Szá­zad Inté­zet veze­tő elemzője.

Biden egyik leg­főbb támo­ga­tó­ja Soros

Ennek vár­ha­tó vissza­té­ré­sé­re utal, hogy Joe Biden nem­rég Fehér­orosz­or­szág­hoz hason­lí­tot­ta Len­gyel­or­szá­got és Magyar­or­szá­got, Orbán Vik­tort pedig lénye­gé­ben leban­di­táz­ta. Nem vélet­le­nek ezek a nyi­lat­ko­za­tok, hiszen Biden mögött áll Soros György. A mil­li­ár­dos tőzs­de­spe­ku­láns az idei elnök­vá­lasz­tás kime­ne­te­lét nem bíz­ta a vélet­len­re, eddig már több mint het­ven­mil­lió dol­lárt köl­tött el, ami majd­nem a három­szo­ro­sa annak az összeg­nek, amit 2016-ban erre a cél­ra fordított.

Így nem meg­le­pő, hogy­ha Biden­nek elnök­ként véle­ményt kell majd alkot­nia Magyar­or­szág és a közép-euró­pai régió kap­csán, akkor a Soros-féle NGO‑k jól ismert tanul­má­nya­i­ra fog támaszkodni.

Ez volt a gya­kor­lat az Oba­ma-admi­niszt­rá­ció idő­sza­ká­ban is, ami­kor a Wiki­le­aks által kiszi­vá­rog­ta­tott leve­le­zé­sek sze­rint Hil­lary Clin­ton kül­ügy­mi­nisz­ter­ként olyan poli­ti­kai dön­té­se­ket hozott és kény­sze­rí­tett rá az Euró­pai Uni­ó­ra, ame­lye­ket Soros György vagy vala­me­lyik szer­ve­ze­te javasolt.

Biden alel­nök­ként Ukraj­na bel­ügye­i­be avat­ko­zott bele (főügyész-jelö­lés, ener­gia­po­li­ti­ka), amely szin­tén egy­be­vá­gott a „Soros-biro­da­lom” céljaival.

Magyar­or­szá­gon sok­kal ennél ked­ve­zőt­le­nebb nem­zet­kö­zi hely­zet­ben is két­szer tudott két­har­ma­dos győ­zel­met arat­ni a nem­ze­ti oldal, sőt a libe­rá­li­sok nyo­má­sa elle­né­re is szem­be tudott száll­ni az ille­gá­lis beván­dor­lás­sal. Így 2022-ben is jó esély van arra, hogy ismét sikert érjen el az Orbán Vik­tor vezet­te nem­ze­ti kormány.

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­kal pedig az elnök szí­ne­ze­té­től füg­get­le­nül jó kap­cso­la­tok­ra törek­szik hazánk, annak erős­sé­ge sok­kal inkább az új demok­ra­ta veze­tés hoz­zá­ál­lá­sá­tól függ majd – zár­ja elem­zé­sét Deák Dániel.

For­rás: Magyar Hírlap