Hírek Morzsák XIV.Nemzetközi fel­ol­va­só­ma­ra­ton: Nemes Nagy Ágnes – 2022 Feb­ru­ár 15. Frissítve!

XIV.Nemzetközi fel­ol­va­só­ma­ra­ton: Nemes Nagy Ágnes – 2022 Feb­ru­ár 15. Frissítve!

Az idén is sor kerül az immár 14 éve indult fel­ol­va­sás­ra, (mely­re tavaly 12 ország­ból mint­egy 21.500-an regiszt­rál­tak) a jár­vány és min­den­fé­le meg­szo­rí­tás, bizony­ta­lan­ság ellenére. 

Bene­dek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gár­do­nyi Géza, Móricz Zsig­mond, Kányá­di Sán­dor, Tamá­si Áron, Sza­bó Mag­da,  Pető­fi Sán­dor  Rad­nó­ti Mik­lós, József Atti­la, Pilinsz­ky János  művei  után idén  feb­ru­ár 15-én, a Nemes Nagy Ágnes (1922−1991) alko­tá­sa­it szó­lal­tat­juk meg, szü­le­té­sé­nek  100. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból. Elő­ző évek­hez hason­ló­an lehe­tő­sé­günk­höz mér­ten bár­mi­kor olvas­ha­tunk a nap folya­mán   és tet­szé­sünk sze­rint választ­ha­tunk fel­ol­vas­ni­va­lót  Nemes Nagy Ágnes ver­se­i­ből, prózájából.

A szezr­ve­zők cél­ja tovább­ra is  ráirá­nyí­ta­ni a figyel­met, érdek­lő­dést a magyar iro­da­lom egy-egy kiemel­ke­dő sze­mé­lyi­sé­gé­re, élet­mű­vé­re, azok­ra az embe­ri, erköl­csi, művé­szi érté­kek­re, melyek ma is aktu­á­li­sak,  fel­fe­dez­ni ben­ne mind­azt, amit magun­ké­nak érzünk, mert klasszi­ku­so­kat olvas­ni  fon­tos, jó, együtt olvas­ni még jobb. 

A hely­szín  sza­ba­don választ­ha­tó  (ahol enge­dé­lye­zett): isko­lák osz­tá­lya, dísz­ter­me, tor­na­ter­me, könyv­tár, kávé­zó, kul­tu­rá­lis intéz­mény, ott­hon,  online tér, stb. a lehe­tő­sé­gek­hez, körül­mé­nyek­hez mérten. 

A fel­ol­va­sás köz­pon­ti hely­szí­ne a csík­sze­re­dai Kájon­ni János Megyei Könyv­tár előadóterme. 

          A beje­lent­ke­zés online módon tör­té­nik, feb­ru­ár 11-ig. A jelent­ke­zé­si űrlap elér­he­tő a Kájo­ni János Megyei Könyv­tár hon­lapján jobb­ol­dalt, a Nemes Nagy Ágnes fel­ol­va­só­ma­ra­ton – 2022 szövegre/címre  kat­tint­va vagy a  https://​forms​.gle/​4​7​D​a​t​9​e​d​T​E​c​L​y​E​h39 link bemá­so­lá­sá­val a Goog­le kere­ső­jé­be. A jelent­ke­ző­ket, intéz­mé­nyek, isko­lák ese­té­ben a kap­cso­lat­tar­tó sze­mé­lye­ket, peda­gó­gu­so­kat arra kér­jük, hogy pon­to­san tölt­sék ki az online űrla­pot. A Kül­dés gomb meg­nyo­má­sa után tör­té­nik a regiszt­rá­ció.
             Az ese­mény Face­book olda­lán is  lehet regiszt­rál­ni az ese­mény leírá­sá­ban talál­ha­tó lin­ken:       https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​3​1​3​4​7​7​5​4​7​3​6​8​0​6​3​/​?​a​c​t​i​v​e​_​t​a​b​=​d​i​s​c​u​s​s​ion Fon­tos: a  “like” vagy “ott leszek”nem szá­mít beje­lent­ke­zés­nek! Vár­juk az ese­mény Face­book olda­lán való rész­vé­telt:  a Nemes Nagy Ágnes­ről szó­ló érde­kes­sé­ge­ket, nehe­zeb­ben hoz­zá­fér­he­tő szö­ve­ge­ket, fotó­kat stb.        Kérünk, posz­tol­ja­tok vide­ó­kat a fel­ol­va­sás­ról, hogy egy­más szá­má­ra is elér­he­tő­vé vál­jon  ez a mére­te­i­ben egye­di olva­sást nép­sze­rű­sí­tő meg­moz­du­lás.    
             Kap­cso­lat­tar­tó: Török Edit 0753073489, Kele­men Kata­lin 0720544093 – hét­köz­nap: 11,00−15,00 óra között.       
A fel­ol­va­sás főszer­ve­ző­je a Kájo­ni János Megyei Könyv­tár, Har­gi­ta Megye Taná­csá­nak támo­ga­tá­sá­val. Csa­pa­tunk nevé­ben min­den fel­ol­va­só­nak és helyi szer­ve­ző­nek elő­re is köszön­jük az együtt­mű­kö­dést, a közös olva­sás örömét!