Hírek Amerikai hirek Wis­con­sin állam­ban eluta­sí­tot­ták Biden győzelmét

Wis­con­sin állam­ban eluta­sí­tot­ták Biden győzelmét


Donald Trump szín­pa­don mond­ta, hogy indul a buli Geor­gia állam­ban, azon belül Dal­ton­ban szó­lalt fel a reg­ná­ló elnök.

Töme­gek vár­ták Donald Trumpot:

Thou­sands line up hours befo­re Pres­ident Donald Trump is even due to arrive in Dal­ton, Georgia.

— Tommy Robin­son Tommy­Ro­bin­son Tues­day, Janu­ary 5, 2021

Trump tovább­ra is vitat­ja a 2020-as elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nyét, azzal érvel­ve, hogy a meg­vá­lasz­tott elnök, Biden töme­ges csa­lá­sok és sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt lépett elő­re, bár csa­pa­ta által benyúj­tott több mint 60 jogi ügyet az álla­mi és szö­vet­sé­gi bíró­ság eluta­sí­tot­ta – írja a Sputnik.

Az ame­ri­kai elnök ígé­re­tet tett arra, hogy foly­tat­ja erő­fe­szí­té­se­it a novem­ber 3‑i elnök­vá­lasz­tás ered­mé­nye­i­nek meg­dön­té­se érde­ké­ben, azt állít­va, hogy hama­ro­san újabb bizo­nyí­té­kok­ra fog fény derül­ni az ered­mé­nyek legi­ti­mi­tá­sá­ra vonatkozóan.

Figyeld, mi fog kide­rül­ni a követ­ke­ző pár hét­ben. Figyeld, mi fog meg­je­len­ni. Nézd meg, mi fog kiderülni”

– mond­ta Trump a Geor­giá­ban,  Dal­ton­ban tar­tott eseményen.

Trump azt is elmond­ta, hogy nincs esély arra, hogy elve­szí­tet­ték Georgia‑t.

“Sem­mi­lyen módon nem vesz­tet­tük el Geor­gi­át. Nincs rá mód. Ez egy elhi­bá­zott válasz­tás volt, de még min­dig küz­dünk elle­ne, és meg­lát­já­tok, hogy mi fog történni”

– mond­ta az ame­ri­kai elnök.

Trump arra buz­dí­tot­ta az ame­ri­ka­i­a­kat, hogy támo­gas­sák a két repub­li­ká­nus jelöl­tet, mond­ván, hogy egy demok­ra­ti­kus több­ség meg­pró­bál­ja becso­ma­gol­ni a Leg­fel­sőbb Bíró­sá­got. “Ame­ri­ká­ban soha nem lesz­nek tisz­tes­sé­ges válasz­tá­sok” – tet­te hozzá.

Pres­ident Donald Trump: “They’re not gon­na take this White Hou­se. We’re gon­na fight like hell!”

— Tommy Robin­son Tommy­Ro­bin­son Tues­day, Janu­ary 5, 2021

“Nem veszik a Fehér Házat! Poko­li­an fogunk harcolni”

– ígér­te az elnök.

Trump elnök arra is fel­szó­lí­tot­ta Pence‑t, hogy uta­sít­sa el Biden győ­zel­mét a kong­resszu­si iga­zo­lás során.

Sorry, but the num­ber of votes in the Swing Sta­tes that we are tal­king abo­ut is VERY LARGE and total­ly OUTCOME DETERMINATIVE! Only the Democ­rats and some RINO’S would dare dis­pu­te this – even tho­ugh they know it is true!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Janu­ary 3, 2021

Donald Trump:

Erős­sé tet­tük Ame­ri­kát!
Gaz­dag­gá tet­tük Ame­ri­kát!
Hatal­mas­sá tet­tük Ame­ri­kát!
Biz­ton­sá­gos­sá tet­tük Ame­ri­kát!
Büsz­ké­vé tet­tük Amerikát!

Pres­ident Donald Trump: “WE HAVE MADE AMERICA POWERFUL AGAIN. WE HAVE MADE AMERICA WEALTHY AGAIN. WE HAVE MADE AMERICA STRONG AGAIN. WE HAVE MADE AMERICA PROUD AGAIN. WE HAVE MADE AMERICA SAFE AGAIN. AND WE WILL MAKE AMERICA GREAT AGAIN! GO GET ‘EM Kelly Loeff­ler and David Perdue!

— Tommy Robin­son Tommy­Ro­bin­son Tues­day, Janu­ary 5, 2021

Poén­ko­dott Pen­ce-vel kapcsolatban:

“Remé­lem, Mike Pen­ce tesz értünk … Ter­mé­sze­te­sen, ha nem fog ten­ni, akkor nem fogom annyi­ra szeretni!”

Pres­ident Donald Trump: “I hope Mike Pen­ce comes thro­ugh for us… Cour­se, if he doesn’t come thro­ugh, I won’t like him as much!”

— Tommy Robin­son Tommy­Ro­bin­son Tues­day, Janu­ary 5, 2021

Trump egyéb­ként elég jóked­vű­en hagy­ta el az ese­mény szín­he­lyét, tán­colt is egy kicsit:

Love Trump 😂 🙌🏻

— Tommy Robin­son Tommy­Ro­bin­son Tues­day, Janu­ary 5, 2021

Decem­ber 14-én a Válasz­tá­si Kol­lé­gi­um hiva­ta­lo­san is demok­ra­ti­kus Biden‑t iga­zol­ta a 2020-as elnök­vá­lasz­tás győz­te­sé­vé, miu­tán mind az 50 állam hite­le­sí­tet­te a sza­va­zás ered­mé­nyét, össze­sen 306 válasz­tói sza­va­zat­tal Biden­nek és 232 válasz­tói sza­va­zat­tal Trumpnak.

Biden beik­ta­tá­sát janu­ár 20-ra tervezik.

Köz­ben Wis­con­sin állam­ban eluta­sí­tot­ták Biden győzelmét:

WISCONSIN STATE LEGISLATURE TO DECERTIFY BIDEN WIN!!!

— Tommy Robin­son Tommy­Ro­bin­son Tues­day, Janu­ary 5, 2021

For­rás: Vad​haj​ta​sok​.hu