Hírek Amerikai hirek Külföldi hirek WESTLESSNESS – Nyugattalanság?

WESTLESSNESS – Nyugattalanság?

SZEMERKÉNYI RÉKA

Az éves Mün­che­ni Biz­ton­ság­po­li­ti­kai Kon­fe­ren­cia (Munich Secu­rity Con­fe­ren­ce, rövi­den MSC) idén feb­ru­ár­ban az egyik utol­só nagy ren­dez­vény volt, ame­lyet még a COVID – 19 kitö­ré­se előtt meg lehe­tett tar­ta­ni. Noha a kon­fe­ren­cia óta eltelt idő szin­te kizá­ró­lag a világ­jár­vány­ról szólt, érde­mes rög­zí­te­ni a nem­zet­kö­zi ese­mény leg­fon­to­sabb meg­ál­la­pí­tá­sa­it és üze­ne­te­it. Ahogy köze­le­dik a pan­dé­mi­á­ból való kilá­ba­lás, egy­re fon­to­sabb lát­nunk, miként ala­kul a világ a koro­na­ví­rus utá­ni időszakban. 

Az MSC Euró­pa alkal­ma­sint leg­fon­to­sabb magas szin­tű nem­zet­kö­zi biz­ton­ság­po­li­ti­kai kon­fe­ren­ci­á­ja, s noha az utób­bi évek­ben már több­ez­res­re nőtt a részt­ve­vők szá­ma, jelen­tő­sé­gét nem a szá­mok, hanem a részt­ve­vők  szint­je jel­zi: minisz­ter­el­nö­kök, minisz­te­rek, a leg­je­len­tő­sebb nem­zet­kö­zi intéz­mé­nyek és cégek veze­tői gyűl­nek itt egy­be éven­te, hogy a nem­zet­kö­zi élet leg­ki­emel­ke­dőbb fej­le­mé­nye­i­ről és a vár­ha­tó biz­ton­sá­gi kihí­vá­sok­ról hiva­ta­los tár­gya­ló­asz­tal nél­kül fejt­hes­sék ki a maguk, illet­ve vitat­has­sák tár­sa­ik véleményét. 

Az elmúlt évti­ze­dek­ben az érte­kez­let min­dig vilá­go­san fel­mu­tat­ta a Nyu­ga­ti Szö­vet­ség ere­jét és össze­tar­tá­sát, és nagy­ban elő­se­gí­tet­te a véle­mé­nyek össze­han­go­lá­sát a nem­zet­kö­zi élet aktu­á­lis ese­mé­nye­i­vel kap­cso­lat­ban. A tava­lyi MSC hoz­zá­szó­lá­sa­it már az össze­tar­tás hiá­nya hatá­roz­ta meg, az idei három­na­pos ren­dez­vény pedig egye­ne­sen a véle­mé­nyek és per­cep­ci­ók külön­bö­ző­sé­gé­vel és ütkö­zé­sé­vel tűnt ki a sorból.

A mos­ta­ni kon­fe­ren­ci­á­nak már a címe is pro­vo­ka­tí­van hatott. A Nyu­gat­ta­lan­ság (West­less­ness) ango­lul is a nyug­ta­lan­ság­ra (rest­less­ness) rímel, s ango­lul is épp­oly nya­ka­te­ker­ten hang­zik, mint magya­rul. A kita­lált szó azt a jelen­sé­get hiva­tott kife­jez­ni, amely az elmúlt évek­ben egy­re gyak­rab­ban merült föl komoly fóru­mo­kon és folyo­sói beszél­ge­té­se­ken egy­aránt: hol tar­ta­nak nyu­ga­ti­nak neve­zett poli­ti­kai, gaz­da­sá­gi és kul­tu­rá­lis érté­ke­ink, mennyi­ben vál­toz­tak, egy­ál­ta­lán létezik‑e még az a nyu­ga­ti érték­rend, amely­re ala­poz­va a XX. szá­zad végé­re egy­faj­ta nem­zet­kö­zi és bel­po­li­ti­kai ren­det, jog­biz­ton­sá­got és erre ala­pu­ló vagy leg­alább­is erre törek­vő nem­zet­kö­zi sta­bi­li­tást sike­rült kiala­kí­ta­ni Euró­pa orszá­ga­i­ban és a világ jelen­tős részén. 

1989 – 90-ben ennek a nyu­ga­ti, a sza­bad­sá­got, demok­rá­ci­át és piac­gaz­da­sá­got egy­aránt magá­ban fog­la­ló kon­cep­ci­ó­nak a sike­rét lát­tuk a hideg­há­bo­rút lezá­ró rend­szer­vál­to­zás­ban és az utá­na meg­va­ló­su­ló nem­zet­kö­zi fej­le­mé­nyek sorá­ban.  Sőt, oly­annyi­ra alap­ve­tő­nek, való­di alter­na­tí­va nél­kü­li­nek, mint­egy magá­tól érte­tő­dő­nek tűn­tek ezek az érté­kek, hogy sok ország isko­la­rend­sze­ré­ben mára oktat­ni sem oktat­ják a tör­té­ne­tét, ele­me­it, intéz­mé­nye­it, fej­lő­dé­sét, kihí­vá­sa­it, hibá­it vagy éppen eré­nye­it. Egy nem­ze­dék – a Z gene­rá­ció – nőtt fel mos­tan­ra ebben a hideg­há­bo­rú utá­ni béké­ben és a poszt­mo­dern kor­szel­lem érték­re­la­ti­vi­tá­sá­ban. Tag­jai ebben az évti­zed­ben kez­de­nek sza­va­zók­ként hatást kifej­te­ni, poli­ti­kai sze­re­pet vál­lal­ni. A dön­té­se­i­ket és sza­va­za­ta­i­kat irá­nyí­tó érté­kek és tapasz­ta­la­tok egy­re inkább befo­lyá­sol­ják orszá­ga­ik sor­sát.  Nem vilá­gos még, hogy ez a folya­mat mennyi­re vált szer­te­ága­zó­vá, de nyil­ván­va­ló­an köz­re­ját­szott az idei ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány során a Ber­nie San­ders mögöt­ti gene­rá­ci­ós támo­ga­tás­ban. Lát­ni való, hogy e fej­le­mény komoly követ­kez­mé­nyek­kel jár­hat töb­bek között az USA bel­po­li­ti­ká­já­ra, de a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok ala­ku­lá­sá­ra is.

A Nyu­gat­ta­lan­ság egy­szer­re feje­zi ki tehát a nyu­ga­ti érték­rend gyen­gü­lé­sét, hiá­nyát, illet­ve a nem­zet­kö­zi rend­szer­ben mind­in­kább érzé­kel­he­tő nyug­ta­lan­sá­got, amit e koráb­ban meg­ha­tá­ro­zó ország­cso­port távol­ma­ra­dá­sa vagy leg­alább­is ható­ere­jé­nek csök­ke­né­se idéz elő. E két folya­mat egy­más­ra hatá­sa egy külön tanul­mány tár­gya lehet­ne. Noha nem fel­té­te­le­zik egy­mást szük­ség­sze­rű­en, idő­be­li egy­be­esé­sük mély poli­ti­kai és stra­té­gi­ai kér­dé­se­ket vet fel. 

Pro­vo­ka­tív címet gyak­ran keres­nek a kon­fe­ren­cia­szer­ve­zők, de rit­kán sike­rül egy szó­ban meg­fo­gal­maz­ni azt a nem­zet­kö­zi álla­po­tot, stra­té­gi­ai pil­la­na­tot, amely a nem­zet­kö­zi közös­ség egyik meg­ha­tá­ro­zó részé­nek han­gu­la­tát annyi­ra pon­to­san kife­je­zi, mint az idei MSC címe. Való­ban sok nem­zet­kö­zi sze­rep­lő érzé­ke­li, hogy azok a poli­ti­kai érté­kek, ame­lyek a glo­bá­lis ténye­zők jelen­tős részét a hideg­há­bo­rú vége óta össze­kö­töt­ték, most beke­rül­tek az újon­nan meg­ha­tá­ro­zó­vá váló nagy­ha­tal­mi ver­sen­gés és az erő­sö­dő geo­po­li­ti­kai feszült­ség tengelyébe. 

Külö­nö­sen érde­kes tehát átte­kin­te­ni, hogy milyen vál­to­zá­so­kat érzé­kel­nek a nem­zet­kö­zi élet meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lői, mer­re megy sze­rin­tük a világ, s hogy miként ala­kul a nagy nem­zet­kö­zi kér­dé­sek érté­ke­lé­se.  Az idei MSC elő­adá­sai és meg­be­szé­lé­sei két fő kér­dés: az euró­pai – ame­ri­kai kap­cso­lat­rend­szer, az Egye­sült Álla­mok Euró­pa irán­ti elkö­te­le­zett­sé­ge, illet­ve az ame­ri­kai – kínai viszony ala­ku­lá­sa körül forog­tak. Az elmúlt évti­zed MSC‑i hagyo­má­nyo­san, egy sajá­tos ritu­á­lé összes kel­lé­ké­vel együtt, az ame­ri­kai – euró­pai együtt­mű­kö­dés nyil­vá­nos meg­erő­sí­té­sét is szol­gál­ták, egé­szen a 2019-es MSC lát­vá­nyos ame­ri­kai – euró­pai vitá­já­ig. Ha a tava­lyi kon­fe­ren­cia egyes témák­ban lefoly­ta­tott polé­mi­á­i­nak lég­kö­rét feszült­nek írta le a szak­ma, az idei arra vilá­gí­tott rá, hogy Euró­pa orszá­gai és az Egye­sült Álla­mok a nem­zet­kö­zi élet néhány alap­kér­dé­sét tel­jes mér­ték­ben elté­rő­en érté­ke­li. Első­sor­ban magát a nem-zet­kö­zi közös­ség szerepét. 

A kon­fe­ren­ci­át meg­nyi­tó német elnök, Frank-Wal­ter Ste­in­mei­er sza­vai sze­rint a Trump-admi­niszt­rá­ció eluta­sít­ja a nem­zet­kö­zi közös­ség gon­do­la­tát, s igen kri­ti­ku­san jelez­te, a „Tegyük újra naggyá Ame­ri­kát!” jel­sza­va való­já­ban az USA-nak az Euró­pá­ból és a világ­ból való stra­té­gi­ai kivo­nu­lá­sát jut­tat­ja kifejezésre.

Mike Pom­peo ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint azon­ban ennek pon­to­san az ellen­ke­ző­je tör­té­nik. Let’s be stra­ight up, mond­ta, „Legyünk őszin­ték, az USA ott van kint, har­col a bará­ta­i­ért és a szu­ve­re­ni­tá­sért”. S való­ban, a szá­mok egy­ál­ta­lán nem az ame­ri­kai nem­zet­kö­zi elkö­te­le­zett­ség csök­ke­né­sét mutat­ják. 2019-ben az USA nagyobb pénz­ügyi és kato­nai erő­vel volt jelen Euró­pa védel­mé­ben, mint a hideg­há­bo­rú vége óta bár­mi­kor. Még akkor is, ha a reto­ri­ka nem ezt tük­rö­zi.

/Mike Pom­peo, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok kül­ügy­mi­nisz­te­re az MSC‑n, 2020. feb­ru­ár 15-én. Fotó: CNBC/

Köze­lebb­ről néz­ve lát­ha­tó­vá válik, az euró­pai veze­tők való­já­ban inkább az ame­ri­kai elnö­ki twe­ete­ket, nem pedig a tény­le­ges cse­lek­vést bírál­ták.  Az ada­tok, ame­lyek a valós ame­ri­kai kül­po­li­ti­kai dön­té­se­ket mutat­ják, egy­ér­tel­mű­en jel­zik, hogy Washing­ton szá­má­ra Euró­pa nem kevés­bé, hanem sok­kal inkább fon­tos. S az euró­pai oldalt néz­ve is érde­kes, hogy a meg­fo­gal­ma­zott mar­káns kri­ti­ka jelen­tős része sze­rint a prob­lé­ma abban áll, hogy az Egye­sült Álla­mok túl­sá­go­san a maga útját jár­ja, nem egyez­tet, nem műkö­dik elég­gé együtt Euró­pá­val. A Nyu­gat­ta­lan­ság – ebben a meg­kö­ze­lí­tés­ben – annak az aggo­da­lom­nak ad han­got, hogy az Egye­sült Álla­mok és Euró­pa kap­cso­la­ta túl­sá­go­san meg­la­zult, ami Euró­pa meg­ha­tá­ro­zó veze­tői értel­me­zé­sé­ben a prob­lé­ma for­rá­sa, töb­bek között azért, mert ezzel közö­sen val­lott érté­ke­ik világ­ban betöl­tött ere­je is meg­gyen­gült. Ehhez képest a hely­zet bonyo­lult­sá­gát és a bel­ső meg­osz­tott­sá­got is jelez­te Mac­ron fran­cia elnök azon hoz­zá­szó­lá­sa, misze­rint Euró­pá­nak köze­led­nie kel­le­ne Orosz­or­szág felé. 

Kevés dolog állt távo­labb az ame­ri­kai dele­gá­ci­ó­tól, mint ez a faj­ta Orosz­or­szág-poli­ti­ka. Az euró­pa­i­ak gyak­ran nem tud­ják követ­ni, hogy az ame­ri­kai elnö­ki nyi­lat­ko­za­tok­kal pár­hu­za­mo­san az ame­ri­kai kül­po­li­ti­ka mer­re tart, hol­ott annak dön­té­sei és doku­men­tu­mai elég­gé egy­ér­tel­mű­ek.  Ezek sze­rint Orosz­or­szág gyen­ge, ámde riva­li­zá­lás­ra törek­vő rossz­in­du­la­tú nem­zet­kö­zi sze­rep­lő, amely jelen­tős káro­kat tud okoz­ni azzal, hogy saját érde­ke­i­nek eléré­sé­ért a Nyu­gat meg­osz­tá­sá­ra törek­szik, feszült­sé­ge­ket szít köz­tük agresszív dez­in­for­má­ci­ós kam­pá­nyok­kal, illet­ve a part­ne­rek és lehet­sé­ges part­ne­rek egy­más irán­ti bizal­má­nak alá­ásá­sá­val. Ezért az ame­ri­kai kül­po­li­ti­ka kimon­dott pri­o­ri­tá­sa ezen orosz törek­vé­sek lelep­le­zé­se és meg­aka­dá­lyo­zá­sa. Ame­ri­ka ugyan­ak­kor igyek­szik az Euró­pá­val való együtt­mű­kö­dést erő­sí­te­ni, erre komoly for­rá­so­kat is átcso­por­to­sí­tott, és vár­ja, sőt elvár­ja az euró­pai veze­tők pozi­tív reak­ci­ó­ját. E kül­po­li­ti­ka mögött a való­ság­ban komoly két­pár­ti (bipar­ti­san) kong­resszu­si támo­ga­tás áll. Sok euró­pai par­la­ment­hez hason­ló­an az ame­ri­kai kong­resszus is mélyen meg­osz­tott szin­te min­den kér­dés­ben, de a nagyon kevés ügy között, amely­ben repub­li­ká­nu­sok és demok­ra­ták egyet­ér­te­nek, Orosz­or­szág és Kína meg­íté­lé­se meg­in­gat­ha­tat­la­nul ott van. 

Noha az idei MSC prog­ram­ja is átfog­ta a nem­zet­kö­zi feszült­sé­gek és kihí­vá­sok összes­sé­gét, a viták jelen­tős része még­is a másik köz­pon­ti kér­dés­nél, a Kína-poli­ti­ká­nál lyu­kadt ki. Az elmúlt év folya­mán a washing­to­ni kül­po­li­ti­kai gon­dol­ko­zás közép­pont­já­ba egy­ér­tel­mű­en Kína került. Ennek hát­te­ré­ben Kína világ­szer­te mar­kán­san erő­sö­dő hír­szer­zé­si tevé­keny­sé­ge, kéz­zel­fog­ha­tó stra­té­gi­ai pozí­ció­szer­zé­se, illet­ve kato­nai fej­lesz­té­se­i­nek és befek­te­té­se­i­nek nagy­ság­rend­je és jel­le­ge áll. E fej­le­mé­nyek miatt ma már Washing­ton­ban nincs két­ség afe­lől, hogy a glo­bá­lis erő­tér­ben egy újfaj­ta nagy­ha­tal­mi ver­sen­gés bon­ta­ko­zik ki. 

Ezért ma Washing­ton már egy­re inkább csak azt a kér­dést fesze­ge­ti, hogy euró­pai part­ne­rei miként viszo­nyul­nak ehhez az új geo­stra­té­gi­ai hely­zet­hez. Ezért jött ezzel a kér­dés­sel az MSC-re mind Mike Pom­peo kül­ügy­mi­nisz­ter, mind Mark Esper védel­mi minisz­ter. De ezt a két­pár­ti stra­té­gi­ai érté­ke­lést köz­ve­tí­tet­te Nancy Pel­o­si, a Kép­vi­se­lő­ház demok­ra­ta pár­ti veze­tő­je is. Ame­ri­kai meg­kö­ze­lí­tés­sel nem kerül­get­ték a for­ró kását: nem hagy­tak két­sé­get afe­lől, hogy Washing­ton Kíná­ra mint rossz­in­du­la­tú nem­zet­kö­zi sze­rep­lő­re tekint, mely­nek törek­vé­se a nyu­ga­ti együtt­mű­kö­dés gyen­gí­té­se, alá­ásá­sa, a nem­zet­kö­zi erő­vi­szo­nyok, sőt intéz­mény­rend­szer alap­ve­tő átrendezése. 

/Oroszlán vigyáz­za a föld­ke­rek­ség össz­hang­ját a Leg­fel­ső Har­mó­nia Csar­no­ka, a Kínai Csá­szá­ri Palo­ta előtt Peking­ben. Fotó: Yeowatzup/CC by wiki­me­dia commons/

A Kíná­val való kap­cso­la­tok­ról szó­ló vita külön­le­ges dimen­zi­ó­ját adja az ame­ri­kai és a kínai kül­ügy­mi­nisz­ter, Mike Pom­peo és Vang Ji üze­ne­te­i­nek össze­ve­té­se. Pom­peo érté­ke­lé­sé­ben hang­sú­lyos sze­re­pet vitt a Nyu­gat nem­zet­kö­zi poli­ti­kai fogal­ma, amely magá­ba fog­lal­ja „mind­azon nem­ze­te­ket, ame­lyek elfo­gad­ták az egyé­ni sza­bad­ság, a sza­bad vál­lal­ko­zás, a nem­ze­ti szu­ve­re­ni­tás modell­jét”. Vang Ji üze­ne­te „a Kelet és Nyu­gat, Észak és Dél köz­ti különb­ség fel­szá­mo­lá­sá­nak, az embe­ri­ség közös jövő­jé­nek” a fon­tos­sá­gát emel­te ki. Aki a kül­po­li­ti­ka tör­té­ne­té­ben kicsit is jár­tas, annak fülé­ben nagyon isme­rő­sen csen­ge­nek ezek a kije­len­té­sek. Szin­te szó­ról szó­ra eze­ket han­goz­tat­ta a szov­jet kül­po­li­ti­ka a hideg­há­bo­rú 70-es éve­i­ben, az eny­hü­lés idő­sza­ká­ban. Mind­ezt Kína egy sajá­tos elem­mel egé­szí­tet­te ki: Vang Ji sze­rint a Nyu­gat­nak meg kell sza­ba­dul­nia tudat­alat­ti fel­sőbb­ren­dű­sé­gi érzé­sé­től és Kíná­val szem­be­ni elő­íté­le­te­i­től, illet­ve el kell fogad­nia, sőt, üdvö­zöl­nie kell, hogy egy Nyu­gat­tól elté­rő rend­sze­rű ország újjá­éled és fejlődik. 

Washing­ton Kíná­ban rend­szer­szin­tű rivá­list lát, mely való­já­ban nem­csak más kor­mány­za­ti modellt akar érvé­nye­sí­te­ni, hanem a nem­zet­kö­zi rend­szert alap­ja­i­ban akar­ja átír­ni. Ezt Euró­pá­ban még sokan nem érzé­ke­lik, Kína kér­dé­sé­ben Euró­pa naiv, amint Josep Bor­rell, az EU kül­ügyi és biz­ton­ság­po­li­ti­kai főkép­vi­se­lő­je fogalmazott. 

A mul­ti­la­te­ra­liz­mus érté­ke­lé­sé­ben, az ENSZ támo­ga­tá­sá­ban, első látás­ra úgy tűn­het, az euró­pai és a kínai kül­po­li­ti­ka azo­nos ala­po­kon áll, csak­hogy ame­ri­kai szak­ér­tők sze­rint Kína való­já­ban sze­lek­tív mul­ti­la­te­ra­liz­mus­ban gon­dol­ko­dik, és a tel­jes nem­zet­kö­zi rend­szer saját érde­kei sze­rin­ti újra­ren­de­zé­sé­re törek­szik. Az aktu­á­lis fej­le­mé­nyek mögött fon­tos ész­re­ven­ni néhány alap­ve­tő tétel külön­bö­ző­sé­gét, pél­dá­ul az olyan kül­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ók köz­ti elté­ré­se­ket, mint ami­lyen az egyed­ural­mi hely­zet fel­fo­gá­sa. A Nyu­gat mér­ték­adó kül­po­li­ti­kai fel­fo­gá­sai fő sze­re­pet tulaj­do­ní­ta­nak a hatal­mi egyen­sú­lyok érzé­ke­lé­sé­nek, az ezek köz­ti moz­gás­nak, az egyen­sú­lyo­zás­nak, és óva­tos­ság­ra inte­nek egy egye­dül­ál­ló meg­ha­tá­ro­zó hata­lom kiemel­ke­dé­se ese­tén, mert az azon­nal ellen­ál­lást vált ki. A sino­ló­gu­sok sze­rint Kína tör­té­ne­ti tapasz­ta­la­tá­ban nincs pél­da hatal­mi egyen­sú­lyi rend­sze­rek­re, abban a hege­món hatal­mi pozí­ció a meg­ha­tá­ro­zó, az alap­ál­la­pot. Hason­ló­an alap­ve­tő­en elté­rő kon­cep­ci­ók­hoz vezet az a hata­lom-fel­fo­gás­be­li különb­ség, melyet nem­zet­kö­zi dön­tés­ho­zók egy része érzé­kel. Tör­té­nel­mi tapasz­ta­la­tá­ban Kína nem fel­emel­ke­dő, hanem vissza­té­rő hata­lom, mely saját régi-új domi­náns pozí­ci­ó­ját kere­si és pró­bál­ja elfog­lal­ni a világ­ban. Nem cse­kély kül­po­li­ti­kai követ­kez­mé­nyek­kel jár­nak ezek a kon­cep­ci­ó­be­li különb­sé­gek Euró­pá­ra, a Nyu­gat­ra  és a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok­ra néz­ve. Hiszen minden­nek nyil­ván­va­ló kül­po­li­ti­kai követ­kez­mé­nyei is van­nak. Mélyen elgon­dol­kod­ta­tó kon­cep­ci­ók ütköz­tek az idei MSC kerekasztal-beszélgetéseiben. 

S ez az a nem­zet­kö­zi dina­mi­ka, amely­re a COVID – 19-vál­ság lesúj­tott. Ennél kisebb csa­pás is alap­ja­i­ban képes meg­ren­get­ni egész orszá­gok, kon­ti­nen­sek gaz­da­sá­gát, fel­szín­re hoz­ni, fel­gyor­sí­ta­ni és tor­zí­ta­ni a már meg­le­vő tren­de­ket, de a koro­na­ví­rus által oko­zott hatal­mas krí­zis sokak sze­rint tek­to­ni­kus hatás­sal lesz a nem­zet­kö­zi élet­re.  S való­ban, a jár­vány és az arra való rea­gá­lás első lépés­ként rög­tön új sza­kaszt nyi­tott az EU – Kína-kap­cso­la­tok­ban. Miu­tán Kíná­ban a fer­tő­zés tető­zött, Peking azon­nal Euró­pá­ra irá­nyí­tot­ta a figyel­mét, és nagyon aktív, úgy­ne­ve­zett maszk­dip­lo­má­ci­á­ba kez­dett, olyan nar­ra­tí­vát adva elő, amely­nek ered­mé­nye­képp a koráb­bi sem­le­ges befek­te­tő átlép a bará­ti segí­tő kategóriájába. 

Nagy geo­stra­té­gi­ai moz­gá­sok­ról tanús­kod­nak a leg­utób­bi idő­szak dip­lo­má­ci­ai fej­le­mé­nyei. A Mün­che­ni Biz­ton­ság­po­li­ti­kai Kon­fe­ren­cia elő­adá­sai és vitái vilá­go­san rámu­tat­tak, szá­mos pozi­tív és nega­tív fej­le­mény jel­lem­zi egy­szer­re a körü­löt­tünk kibon­ta­ko­zó, több­nyi­re fel­szín alatt zaj­ló folya­ma­to­kat. Noha ezek­nek még nagyon az ele­jén van a világ, azt már­is kimond­hat­juk, hogy a koro­na­ví­rus-vál­ság lezárt egy kor­sza­kot. Lejárt annak a kon­cep­ci­ó­nak az ide­je, ame­lyet az elmúlt három évti­zed­ben Euró­pa és az Egye­sült Álla­mok val­lott, misze­rint Kína az export­ra ala­po­zott kap­cso­la­tok nyo­mán gaz­da­sá­gi­lag és poli­ti­ka­i­lag moder­ni­zá­ló­dik, és ezért a töb­bi nem­zet­kö­zi sze­rep­lő­höz hason­ló nem­zet­kö­zi ténye­ző­vé válik a II. világ­há­bo­rú után fel­épí­tett nem­zet­kö­zi jogi és intéz­mé­nyi rend­szer fel­bo­ru­lá­sa nél­kül. Mára Washing­ton­ban már olyan értel­me­zé­se­ket is lehet hal­la­ni, ame­lyek sze­rint tel­jes­ség­gel meg­kér­dő­je­le­zen­dő, hogy lehetséges‑e Kína beil­lesz­ke­dé­se a nem­zet­kö­zi rend­be békés módon. Az Egye­sült Álla­mok ebben a keret­rend­szer­ben kezd­te el átren­dez­ni kül- és biz­ton­ság­po­li­ti­kai kon­cep­ci­ó­it és pri­o­ri­tá­sa­it. Kép­vi­se­lői ennek adtak mar­káns han­got az MSC‑n elmon­dott beszé­de­ik­ben és hozzászólásaikban.

Nem csak elmé­le­ti kér­dés, hogy létezik‑e még az a nem­zet­kö­zi sta­tus quo, amely a ber­li­ni fal leom­lá­sát és a hideg­há­bo­rú végét köve­tő évti­zed lezá­rá­sá­nak ered­mé­nye­ként lét­re­jött, és ame­lyet a nem­zet­kö­zi sze­rep­lők nagy része alap­ve­tő­en ismert és elis­mert.  Ha a koro­na­ví­rus miat­ti lezá­rá­sok ide­jén úgy tűn­het is, hogy mikép­pen min­den leállt, úgy a nagy nem­zet­kö­zi hatal­mi játsz­mák is fél­be­sza­kad­tak, ez a leg­ve­szé­lye­sebb csa­ló­ka lát­szat: való­já­ban nem túl­zás kimon­da­ni, egy új világ­rend kezd kibontakozni. 

Ezek­ben az elő­re­lát­ha­tó­an tek­to­ni­kus geo­stra­té­gi­ai elmoz­du­lá­sok­ban a nagy kér­dés Euró­pa orszá­gai szá­má­ra nem az, hogy egye­dül, nem­zet­ál­la­mi kere­tek között képe­sek lesznek‑e érde­ke­i­ket meg­vé­de­ni, hanem az, hogy mek­ko­ra és milyen típu­sú együtt­mű­kö­dé­sek­re lesz szük­ség ahhoz, hogy alap­ve­tő érté­ke­i­ket meg­őriz­zék, és egy­ál­ta­lán szu­ve­rén túl­élé­sü­ket biztosítsák. 

For­rás: orsza​gut​.com