Hírek Magyarországi hírek Wass Albert Tizen­há­rom alma­fá­já­nak új ősbemutatója

Wass Albert Tizen­há­rom alma­fá­já­nak új ősbemutatója


Mint a Békés­csa­bai Jókai Szín­ház hon­lap­ján olvas­ha­tó, az augusz­tus 12‑i pre­mi­ert ősbe­mu­ta­tó­nak aposzt­ro­fál­ják, ugyan­is bár a Nem­ze­ti Szín­ház­ban, Vid­nyánsz­ky Atti­la ren­de­zé­sé­ben lát­hat­ta már a közön­ség a mű szín­pa­di adap­tá­ci­ó­ját, a békés­csa­bai elő­adás nagy­ban külön­bö­zik attól.

„A Nem­ze­ti Szín­ház elő­adá­sá­ban fel­hasz­nál­nak egyéb kora­be­li doku­men­tu­mo­kat is, a mi elő­adá­sunk szö­ve­ge kilenc­ven­öt szá­za­lék­ban az ere­de­ti kis­re­gény­ben olvas­ha­tó. Nálunk a rit­kán hasz­nált pást­szín­pad lesz a befo­ga­dó tér, két­ol­dalt ülnek majd a nézők, de hagyo­má­nyos esz­köz­tá­rat, szí­nész­köz­pon­tú elő­adást muta­tunk be” – nyi­lat­koz­ta a szín­há­zi átira­tot készí­tő és a dara­bot ren­de­ző Kiss József.

Sere­gi Zol­tán igaz­ga­tó a veszély­hely­zet ide­jén meg­kez­dett pró­ba­idő­szak­ban úgy nyi­lat­ko­zott a teát­ru­mi hon­lap­nak, hogy a művet „Tri­a­non száz­éves évfor­du­ló­ja kap­csán tűz­tük műsor­ra, de egy­ál­ta­lán nem gyá­szos; a szé­ke­lyek túl­él­ni aka­rá­sá­ról szól, arról, hogyan tud­ja az ember javá­ra for­dí­ta­ni a szo­mo­rú tör­té­ne­tet. Nem sira­tós, tele van szé­kely humorral”.

A darab nem köz­vet­le­nül Tri­a­non után ját­szó­dik, hanem az 1940-es évek­ben, ami­kor a II. bécsi dön­tés vissza­csa­tol­ta Észak-Erdélyt Magyar­or­szág­hoz. Az új határt Mózsi, a vad­őr kert­jé­ben, az alma­fái között húz­zák meg, őrö­ket is hát­ra­hagy­va. Hét fa Romá­ni­á­ban marad, hat fa kerül vissza Magyarországhoz.

A fősze­re­pet Tege Antal játssza, a darab dísz­let­ter­ve­ző­je Hores­nyi Balázs, a jel­me­ze­ket Nagy Vik­tó­ria ter­vez­te. A darab­hoz a zenét az erdé­lyi Cári Tibor szerezte.

For­rás: Magyar Nemzet