Hírek Amerikai hirek Washing­ton­ban hiva­ta­lo­san is meg­kez­dőd­het a hatalomátadás

Washing­ton­ban hiva­ta­lo­san is meg­kez­dőd­het a hatalomátadás

 Washing­ton­ban hiva­ta­lo­san is meg­kez­dőd­het a hata­lom­át­adás folya­ma­ta – erről az ille­té­kes ame­ri­kai szö­vet­sé­gi ható­ság veze­tő­je levél­ben érte­sí­tet­te Joe Biden demok­ra­ta pár­ti elnök­je­löl­tet hét­főn este.

Miu­tán hét­főn dél­után Michi­gan állam válasz­tá­si bizott­sá­ga hite­le­sí­tet­te Biden győ­zel­mét, az Egye­sült Álla­mok Álta­lá­nos Szol­gál­ta­tá­sok Igaz­ga­tó­sá­gá­nak (GSA) veze­tő­je, Emily Murphy a levél­ben sza­bad utat adott Biden mun­ka­tár­sa­i­nak a hata­lom­át­adás meg­in­dí­tá­sá­hoz, és egy­ben tudat­ta, hogy a ható­ság biz­to­sít­ja az anya­gi for­rá­so­kat is a folyamathoz.

Donald Trump hiva­tal­ban lévő ame­ri­kai elnök jóvá­hagy­ta, hogy az átadás-átvé­te­lért fele­lős kor­mány­ügy­nök­ség meg­kezd­je a kor­mány­za­ti hata­lom átadá­sá­nak-átvé­te­lé­nek hiva­ta­los eljá­rá­sát – tudat­ta maga Trump a Twit­te­ren magyar idő sze­rint ked­den hajnalban.

Azt írta: „Nem­ze­tünk érde­ké­ben javas­lom Emily­nek és mun­ka­tár­sa­i­nak, hogy tegyék meg azt, amit meg kell ten­ni­ük a (hata­lom­át­adá­si) pro­to­koll­nak meg­fe­le­lő­en”.
Majd hoz­zá­fűz­te, hogy „a mun­ka­tár­sa­im­nak is azt mond­tam, hogy ugyan­így cselekedjenek”.

Az elnök egy­út­tal meg­kö­szön­te Emily Murphy­nek és a ható­ság­nak a mun­ká­ját, oda­adá­sát, lojalitását.

Murphy „zak­la­tás­nak, fenye­ge­tés­nek és vissza­élé­sek­nek volt kité­ve, s nem sze­ret­ném, hogy ez ismét meg­tör­tén­jen vele, a csa­lád­já­val és a GSA mun­ka­tár­sa­i­val” – írta.

Trump egy másik mikrob­log­be­jegy­zés­ben azt is leszö­gez­te, hogy „erő­tel­je­sen foly­tat­ja” a küz­del­met, s úgy hiszi, hogy ered­ménnyel jár majd.

A hata­lom­át­adá­si folya­ma­tot Biden részé­ről leve­zény­lő cso­port veze­tő­je, Yohan­nes Abra­ham hét­főn este köz­le­mény­ben jelen­tet­te be, hogy már meg is kezd­ték az egyez­te­té­se­ket a szö­vet­sé­gi kor­mány­zat tiszt­ség­vi­se­lő­i­vel, első­sor­ban a koro­na­ví­rus-jár­vány ügyé­ben és nem­zet­biz­ton­sá­gi kérdésekről.

Az elnök jogász­csa­pa­ta a michi­ga­ni elnök­vá­lasz­tá­si ered­mé­nyek hite­le­sí­té­se után azt közöl­te: a hite­le­sí­tés „egy­sze­rű eljá­rás­jo­gi sza­bály”, és a kere­se­tek­kel foly­tat­ja a jogi küzdelmet.

A geor­giai válasz­tá­si ható­sá­gok hét­főn este beje­len­tet­ték: a sza­va­za­tok ismé­telt újra­szám­lá­lá­sát ked­den kez­dik meg, és csü­tör­tö­kön helyi idő sze­rint éjfél­kor feje­zik be. Abban az állam­ban is Biden vezet.

For­rás: Magyar Hírlap