Hírek Amerikai hirek Vissza­vo­nult kato­nák nyílt levél­ben bírál­ták Joe Bident

Vissza­vo­nult kato­nák nyílt levél­ben bírál­ták Joe Bident

Nyílt leve­let írt az Egye­sült Álla­mok 124 vissza­vo­nult tábor­no­ka és admi­rá­li­sa, mely­ben az ország­ra lesel­ke­dő vesze­del­mek­re figyel­mez­tet­nek. A „Flag Offi­cers 4 Ame­ri­ca” nevű tár­sa­ság úgy véli, hogy „a konf­lik­tus a szo­ci­a­liz­mus és mar­xiz­mus támo­ga­tói és az alkot­má­nyos sza­bad­ság támo­ga­tói között feszül”. Bírál­ják a 2020-as válasz­tá­sok lebo­nyo­lí­tá­sát, utal­va azok­ra a vádak­ra, melyek sze­rint a vok­so­lást elcsal­ták. Továb­bá a jelen­le­gi admi­niszt­rá­ció sze­mé­re vetik, hogy azon­nal elnö­ki ren­de­le­tek­kel sem­mi­sí­tet­te meg előd­je haté­kony poli­ti­ká­ját. A nyílt levél a töb­bi között a leg­fon­to­sabb biz­ton­sá­gi kér­dé­sek­ként említi:

  • A határ­vé­del­met
  • Kína a leg­na­gyobb kül­ső fenyegetés
  • A vissza­té­rést az irá­ni nuk­le­á­ris megállapodáshoz
  • A szó­lás­sza­bad­ság elfojtását

„A főpa­rancs­nok fizi­kai álla­po­tát nem sza­bad figyel­men kívül hagyni”

– szúr­nak oda egy külön pont­ban, fel­em­le­get­ve azt a gyak­ran meg­fo­gal­ma­zott kri­ti­kát, hogy a 78 esz­ten­dős Joe Biden már tes­ti­leg és szel­le­mi­leg sem képes ellát­ni fel­ada­ta­it. A nyílt levél egyéb­ként egy­szer sem emlí­ti Joe Bident vagy Donald Trum­pot név szerint.

„A demok­ra­ta kong­resszus­sal és a jelen­le­gi admi­niszt­rá­ci­ó­val az orszá­gunk éle­sen bal­ra for­dult, a egy szo­ci­a­lis­ta és mar­xis­ta zsar­no­ki kor­mány irá­nyá­ba” – érté­ke­lik a demok­ra­ta veze­tést, sür­get­ve, hogy a követ­ke­ző válasz­tá­so­kon a pol­gá­rok olyan jelöl­tek­re sza­vaz­za­nak, akik meg­vé­dik ettől a nem­ze­tet. A nyílt levél­ben min­den alá­író nyíl­tan vál­lal­ta nevét és rangját.

Donald Trump volt ame­ri­kai elnök láto­ga­tá­sa Afga­nisz­tán­ban 2019-ben
Fotó: Reuters/Tom Brenner

Az egy­ér­tel­mű poli­ti­kai állás­fog­la­lás nem min­den­ki­nek tet­szett – derült ki a Poli­ti­co össze­ál­lí­tá­sá­ból. A hon­lap­nak nyi­lat­ko­zó kato­nák és szak­ér­tők jel­lem­ző­en bírál­ták, ami­ért kato­nák a hagyo­mány­ra fittyet hány­va poli­ti­kai ügyek­be árt­ják magu­kat, mások pár­hu­za­mot von­tak a fran­cia kato­nai veze­tők közel­múlt­ban pub­li­kált hason­ló leve­le­i­vel. „Tel­je­sen fel­rúg­ják a poli­ti­ka­men­tes­ség nor­má­ját. Párt­ér­de­kek­re hasz­nál­ják őket. Saját eskü­jük­kel men­nek szem­be” – hábor­gott pél­dá­ul az egyik szak­ér­tő, aki a civi­lek és kato­nák közöt­ti kap­cso­la­tot tanít­ja a kadé­tok­nak. Hoz­zá­tet­te, ezt a leve­let fog­ja hasz­nál­ni arra, hogy a diák­ja­i­nak bemu­tas­sa, hogyan bom­lott le a had­se­reg poli­ti­kai sem­le­ges­sé­gé­nek hagyo­má­nya az elmúlt évek­ben. Egy másik szak­em­ber arra muta­tott rá, hogy az alá­írók mind­annyi­an jó két évti­ze­de vissza­vo­nul­tak, fia­ta­lab­bak nin­cse­nek köz­tük, illet­ve négy­csil­la­gos tábor­nok egy­ál­ta­lán nem, három­csil­la­gos is csak néhány adta a nevét.

„Vissza­vo­nult tábor­no­kok és admi­rá­li­sok nor­má­lis eset­ben nem avat­koz­nak be a poli­ti­ká­ba. De a hely­zet, amely­ben a nem­ze­tünk van, annyi­ra ször­nyű, hogy szót kell emel­nünk, hogy hűek marad­junk eskünk­höz, misze­rint meg­véd­jük orszá­gun­kat min­den ellen­ség­gel szem­ben, legyen az kül­ső vagy bel­ső” – idéz­ték Joseph W. Arbuck­le vissza­vo­nult vezér­őr­na­gyot, viet­ná­mi vete­ránt, aki a levél­írást szer­vez­te. A demok­ra­ták­hoz húzó Poli­ti­co arra is emlé­kez­te­tett, hogy a had­se­reg „fel­hasz­ná­lá­sa” poli­ti­kai célok­ra azért koránt­sem új dolog, Joe Biden és Donald Trump is kam­pá­nyolt kato­nák­kal, és bizony olyan is elő­for­dult, hogy vissza­vo­nult kato­nai veze­tők a médi­á­ban rohan­tak ki a repub­li­ká­nus elnök ellen.

For­rás: Magyar Nemzet