Hírek Sport hirek Vissza­vo­nult az olim­pi­ai baj­nok tornász

Vissza­vo­nult az olim­pi­ai baj­nok tornász

A 35 éves spor­to­ló az évek óta tar­tó váll­sé­rü­lé­sé­vel indo­kol­ta dön­té­sét, ame­lyet tavaly decem­ber­ben hozott meg.

Magyar Zol­tán, a MATSZ elnö­ke beje­len­tet­te, hogy mos­tan­tól Ber­ki töl­ti be a szö­vet­ség tavaly decem­ber­ben lét­re­ho­zott sport­igaz­ga­tói posztját.

Ber­ki a KSI SE ver­seny­ző­je­ként 2002-ben nyer­te első fel­nőtt magyar baj­no­ki arany­ér­mét, a juni­or Euró­pa-baj­nok­sá­gon pedig máso­dik lett lólen­gés­ben. Addig hat sze­ren tor­ná­zott, de egy boka­sé­rü­lés miatt lólen­gés-spe­ci­a­lis­ta lett. Első sike­re­it 2004-ben érte el a fel­nőtt nem­zet­kö­zi mezőny­ben: Rio de Janei­ró­ban világ­ku­pa-ver­senyt nyert, a ljub­lja­nai Euró­pa-baj­nok­sá­gon pedig bronz­ér­mes lett. Leg­utóbb a 2017-es kolozs­vá­ri kon­ti­nens­vi­a­da­lon állt rajt­hoz, ahol ezüst­ér­met szer­zett, ám ezt köve­tő­en meg­sé­rült a vál­la, amit eddig öt alka­lom­mal kel­lett megoperálni.

Magyar Zol­tán és Siva­dó János után ő a har­ma­dik magyar tor­nász, aki­ről a nem­zet­kö­zi szö­vet­ség tor­na­ele­met neve­zett el – 2016-ban – lólengésben.

Ber­ki fel­idéz­te: min­den vágya az volt, hogy egy ver­se­nyen búcsúz­has­son el a közön­ség­től és a pálya­fu­tá­sá­tól, de a vál­la nem bír­ja tovább a terhelést.

„Nagyon sok­szor elmen­tünk a maxi­mu­mig, vagy még azon is túl, hiszen a vál­lam las­san két éve olyan álla­pot­ban van, hogy az orvo­sok is azt mond­ták, hogy nem fogom tud­ni ter­hel­ni. A civil élet­ben töké­le­te­sen elva­gyok vele, de az élsport­ra már nem alkal­mas. Hosszú idő­be telt, hogy ezt elfo­gad­jam” – nyilatkozta.

Ber­ki leszö­gez­te: nincs miért panasz­kod­nia, nem lehet ben­ne szo­mo­rú­ság, a jövő­ben pedig más sze­rep­kör­ben sze­ret­né segí­te­ni a tor­na­spor­tot. Ennek érde­ké­ben tavaly dip­lo­mát szer­zett a Deb­re­ce­ni Egye­tem sport­szer­ve­zés szakán.

Pálya­fu­tá­sa csú­csá­nak a 2012-es lon­do­ni olim­pi­át nevez­te, ahol arany­ér­met nyert, de meg­em­lí­tet­te, hogy a szí­vé­hez leg­kö­ze­lebb a 2005-ös deb­re­ce­ni Euró­pa-baj­nok­ság áll. Elárul­ta, 15 éves korá­ban fogal­ma­zó­dott meg ben­ne elő­ször, hogy olim­pi­ai baj­nok akar len­ni, de a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón fel­idéz­te, hogy a 2008-as pekin­gi, a 2016-os Rio de Janeiró‑i, és az idén nyár­ra halasz­tott toki­ói ötka­ri­kás játé­kok­ra sem jutott ki.

Kovács Ist­ván – aki 1993 óta volt Ber­ki edző­je – úgy fogal­ma­zott, ver­seny­ző­je nagyon nyu­godt volt és nagyon fegyel­me­zet­ten betar­tot­ta az edzői uta­sí­tá­so­kat, meg­bí­zott ben­ne, és amit mon­dott neki, azt min­dig meg­pró­bál­ta meg­csi­nál­ni, ez volt a sike­rei titka.

Magyar Zol­tán elmond­ta: biz­tos ben­ne, hogy Ber­ki sport­igaz­ga­tó­ként nagyon sokat tud segí­te­ni a szö­vet­ség­ben, és a neve, illet­ve a hoz­zá­ál­lá­sa nagyot fog len­dí­te­ni a magyar tornasporton.

„Abban is biz­tos vagyok, hogy mind­annyi­unk szá­má­ra nagyon elő­nyös lesz a fia­tal­sá­ga, a moti­vált­sá­ga és a tudá­sa. Ez a stá­tusz nagyon össze­tett. Van egy mun­ka­kö­ri leírá­sa, de már mond­tam Krisz­ti­án­nak, hogy ennél sok­kal töb­bet kell csi­nál­nia” – fogal­ma­zott a MATSZ elnöke.

Ber­ki erre úgy rea­gált, hogy új pálya­fu­tás kez­dő­dik szá­má­ra, ami talán még több kihí­vást tar­to­gat, mint a spor­to­lói kar­ri­er­je, hiszen az összes szak­ág­ra rá kell látnia.

„Nagyon várom a közös mun­kát és a fel­ada­to­kat, hiszen sok­szor elmond­tam, hogy sze­ret­nék a sport­ág köze­lé­ben marad­ni. Tovább­ra is min­dent meg­te­szek, hogy a magyar tor­na­sport a meg­ér­de­melt helyén legyen” – nyilatkozta.

BERKI KRISZTIÁN

szü­le­tett: 1985. már­ci­us 18., Budapest

sport­ága: tor­na

klub­jai: KSI SE (2007-ig), Újpes­ti TE (2007 óta)

edző­je: Kovács Ist­ván (1993 óta)

leg­na­gyobb sike­rei lólen­gés­ben: olim­pi­ai baj­nok (2012, Lon­don), három­szo­ros világ­baj­nok (2010, 2011, 2014), két­sze­res vb-ezüst­ér­mes (2007, 2009), hat­szo­ros Euró­pa-baj­nok (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012), három­szo­ros Eb-ezüst­ér­mes (2013, 2014, 2017), Eb-bronz­ér­mes (2004), Uni­ver­siade-győz­tes (2009)

leg­ran­go­sabb elis­me­ré­sei: három­szor volt az év leg­jobb fér­fi spor­to­ló­ja Magyar­or­szá­gon a sport­új­ság­írók sza­va­za­tai alap­ján (2010, 2011, 2014), két­szer volt az év leg­jobb spor­to­ló­ja Magyar­or­szá­gon a Nem­ze­ti Sport­szö­vet­ség válasz­tá­sán (2010, 2011), 11 alka­lom­mal volt az év leg­jobb magyar fér­fi tor­ná­sza a hazai sport­ági szö­vet­ség válasz­tá­sán (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017), Juni­or Pri­ma díj (2007), a Magyar Érdem­rend tisz­ti­ke­reszt­je (2012), Buda­pest dísz­pol­gá­ra (2012), Újpest dísz­pol­gá­ra (2012), Zug­ló dísz­pol­gá­ra (2012), Nagy­ecsed dísz­pol­gá­ra (2012)

For­rás: Demok​ra​ta​.hu