Hírek Sport hirek Vissza­vá­gott a Fra­di, kicsit talán 1992-ért is

Vissza­vá­gott a Fra­di, kicsit talán 1992-ért is

Rop­pant fel­fo­ko­zott han­gu­la­tú, már-már indu­la­tos mér­kő­zé­sen a Ferenc­vá­ros vissza­vá­gott a Slo­van­nak. Nem csu­pán a múlt heti, 2 – 1‑es hazai vere­sé­gért, hanem kicsit az 1992-es ese­mé­nye­kért is. A 4 – 1‑es pozso­nyi győ­ze­lem tör­té­ne­ti táv­lat­ban is komoly fegy­ver­tény. A Fra­di 5 – 3‑as össze­sí­tés­sel ott van tehát a a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja selej­te­ző­jé­nek 3. for­du­ló­já­ban, ahol az FC Zürich ellen tovább­ju­tott azeri Qara­bag lesz az ellen­fe­le. Elő­ször mind­járt jövő hét ked­den, Bakuban.

Visszavágott a Fradi, kicsit talán 1992-ért is

A beme­le­gí­tés alatt a Slo­van veze­tői a kez­dő­kör­ben köszön­töt­ték és egy jel­ké­pes, 30-as szá­mú mez­zel aján­dé­koz­ták meg a hős­sé vált druk­kert, Dani­el Anto­sí­kot, aki 1992-ben a pozso­nyi­ak közül egye­dül uta­zott el a buda­pes­ti vissza­vá­gó­ra. A mára kis­sé meg­öre­ge­dett szur­ko­ló lel­ke­sí­tő szö­ve­get inté­zett az utó­da­i­hoz. A fra­dis­ták néhány kevés­sé sza­lon­ké­pes rig­mus­sal még inge­rel­ték a helyi­e­ket, majd a helyi klub után­pót­lás­ko­rú játé­ko­sai lep­ték el a pályát meg­annyi Slo­van-zász­lót lobog­tat­va. A fel­ve­ze­tés csúcs­pont­ja­ként követ­ke­zett a Slo­van indu­ló­ja, amit a fra­dis­ták tisz­te­let­tel hall­gat­tak végig.

A szlo­vá­kok sze­lek­tív tör­té­nel­mi emlé­ke­ze­te még az euró­pai szö­vet­ség­nél is kiver­te a biztosítékot.

Aztán követ­ke­zett a helyi druk­ke­rek cson­ka kore­og­rá­fi­á­ja. Miként már meg­ír­tuk, az UEFA betil­tot­ta az  „1848 – 1920, 1992 – 2022: Our his­to­ry, our vict­ori­es” (A mi tör­té­nel­münk, a mi győ­zel­me­ink) fel­ira­tú dra­pé­ri­át. A kez­dés­re az is kide­rült, meg­te­lik a sta­di­on, csak a fra­dis­ták alat­ti szek­tor maradt üresen. 

Fel­pap­ri­káz­va kezd­te az FTC a meccset. Íme, az első négy perc kró­ni­ká­ja: Civic bele­rú­gott Bar­szeg­jan­ba, Bot­ka a leve­gő­ben ellök­te Csak­vet­adzé, Lai­do­u­ni előbb Med­ve­dev­nek, majd Kuc­ká­nak is oda­lé­pett, kapott is egy sár­gát. A 8. perc­ben aztán Civic vélet­le­nül és vét­le­nül meg­rúg­ta Med­ve­dev fejét, a jobb­hát­vé­det hord­ágyon vit­ték le a pályá­ról, le is kel­lett szerelni.

Nagy volt az iram, kemény, de nem éppen lát­vá­nyos volt a játék.

A 22. perc­ben némi sze­ren­csé­vel a Fra­di szer­zett veze­tést. Civic bal olda­li beadá­sa ugyan nem volt pon­tos, ám a lepat­tant lab­dá­nál De Mar­co és Cho­van kapus egy­más­ra várt, Boli csa­pott le a lab­dá­ra és a bal alsó sarok­ba helye­zett (0−1). Ledol­goz­ta a hát­rá­nyát a Fradi.

Sőt, a 30. perc­ben 2 – 0‑ra növel­te az elő­nyét, tehát össze­sí­tés­ben már vezetett.

Ismét Civic adott be, a védők kife­jel­ték a lab­dát. Sammy Mma­ee lőhe­tett kapu­ra, kis­sé eltör­te a lab­dát, de éppen így lett jó, lénye­gé­ben fejen talál­ta Zacha­ri­as­sent, aki­ről véd­he­tet­le­nül vágó­dott a lab­da a jobb felsőbe.

Nehéz eldön­te­ni, hogy a játé­ko­sok nőt­tek fel a szur­ko­lók­hoz, vagy for­dít­va, min­den­eset­re a két tábor a meccs alatt is ócsá­rol­ta egy­mást rendesen.

Az első fél­idő utol­só emlí­tés­re mél­tó ese­te­ként Lai­do­u­ni sze­rel­te mes­te­ri­en Bar­szeg­jant, aki lövés helyett talán fölös­le­ge­sen akart cselezni.

A máso­dik fél­idő ele­jén a haza­i­ak sem marad­tak adó­sak az aprí­tás­sal, repül­tek a sár­ga lapok. Az 59. perc­ben Boli leren­dez­het­te vol­na a pár­har­cot. Az ötös jobb sar­kán szé­pen elvi­tet­te a lab­dát a becsú­szó Abe­na mel­lett, utá­na azon­ban zic­cer­ben bal­lal a rövid alsó mel­lé lőtt. A 65. perc­ben ugyan­ezt elmond­hat­tuk Tra­o­ré­ról, aki Tok­mac beadá­sát öt méter­ről kereszt­be ellő­te a lab­dát a kapu előtt.

A két kiha­gyott hely­zet hamar meg­bosszul­ta magát, a 70. perc­ben jobb olda­li szög­let után De Mar­co fejelt a kapu­ba. Dibusz­nak esé­lye sem volt (2−1). Össze­sí­tés­ben ezzel tehát 3 – 3 volt az állás.

Az utol­só negyed­órá­ban már az lehe­tett az érzé­sünk, hogy mind­két csa­pat a hosszab­bí­tás­ra készül. A cse­re­ként beállt Vécsei azon­ban len­dü­le­tet adott a Fra­di­nak, több­ször fejel­te el a lab­dát kemé­nyen és adott pon­tos passzt, a gól előtt is tőle indult a táma­dás. Bot­ka táma­dás némi sze­ren­csé­vel elju­tott Tra­o­ré­hoz, aki­nek a lövé­se ugyan a kapust is érin­tet­te, de a háló­ban kötött ki (1−3).

A ráadás­ban aztán lab­da­szer­zés és kont­ra végén Lai­do­u­ni is beta­lált, így 4 – 1‑re nyert a Fra­di és 5 – 3‑mal jutott tovább. Nem csak a múlt heti vers­égért, hanem kicsit 1992-ért is visszavágva.

Tör­té­ne­ti táv­lat­ban is nagy siker, amit még soká­ig emle­ge­tünk. Jövő hét ked­dig min­den­kép­pen. Akkor azon­ban már újabb fel­adat követ­ke­zik. A BL-selej­te­ző 3. for­du­ló­ját az FTC az azeri Qara­bag ven­dé­ge­ként kez­di meg Bakuban.

Ünne­pel­nek a fra­dis­ták. Van mit (Fotó: Mir­kó István)

For­rás: magyar​hir​lap​.hu