Hírek Magyarországi hírek Vissza­sze­rez­né a kor­mány a buda­pes­ti repülőteret

Vissza­sze­rez­né a kor­mány a buda­pes­ti repülőteret

Jám­bor Gyu­la­Is­mét több­sé­gi tulaj­dont sze­rez­ne a Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­te­ret üze­mel­te­tő cég­ben a magyar állam – érte­sült lapunk. Tár­gya­lá­sok indul­hat­nak a súlyo­san elhi­bá­zott 2005-ös pri­va­ti­zá­ció vissza­for­dí­tá­sá­ra. A cél, hogy a hazai köz­le­ke­dé­si inf­ra­struk­tú­ra egyik leg­fon­to­sabb, a gaz­da­ság­fej­lesz­tés és a turiz­mus szem­pont­já­ból is stra­té­gi­ai jelen­tő­sé­gű ele­me újból magyar kéz­be kerüljön.

A fővá­ro­si rep­te­ret üze­mel­te­tő Buda­pest Air­por­tot pil­la­nat­nyi költ­ség­ve­té­si szem­pon­tok­nak enged­ve adta el a bal­ol­da­li kor­mány­zat 2005-ben, Gyur­csány Ferenc minisz­ter­el­nök­sé­gé­nek idején.

A 75 évre meg­kö­tött kon­cesszi­ós szer­ző­dés rend­kí­vül erős védel­met biz­to­sí­tott a kül­föl­di befek­te­tők­nek. A repü­lő­té­ri szol­gál­ta­tá­sok­ból szár­ma­zó szin­te min­den bevé­tel és jöve­de­lem az új tulaj­do­no­so­kat ille­ti meg.

A magyar érde­kek­kel ellen­té­tes meg­ál­la­po­dás sze­rint az állam mind­össze az árbe­vé­tel fél szá­za­lé­kát kite­vő éves vagyon­ke­ze­lé­si díj­ban része­sül­het. A tulaj­do­nos által vég­re­haj­tott repü­lő­té­ri fej­lesz­té­sek finan­szí­ro­zá­si kamat­ter­he miatt gyak­ran ebből sem látott egy fil­lért sem a hazai költségvetés.

A több­sé­gi rész­vény­cso­mag tulaj­do­no­sá­nak az érté­ke­sí­té­si ter­vei miatt nem jár­tak siker­rel a nagyobb tulaj­don­rész meg­szer­zé­sé­re irá­nyu­ló kor­mány­za­ti ter­vek 2010 után. A vagyon továb­bi leér­té­ke­lő­dé­sé­nek az elke­rü­lé­sé­re az állam 2011-ben lehív­ta az akkor még meg­lé­vő, 25 szá­za­lék plusz egy sza­va­zat­nyi rész­vény­cso­mag­ra vonat­ko­zó eladá­si opciót.

A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt tavaly és idén töre­dé­ké­re esett vissza a légi­ki­kö­tő for­gal­ma
Fotó: Magyar Nemzet

A koro­na­ví­rus-jár­vány világ­szer­te drasz­ti­kus mér­ték­ben vetet­te vissza a légi köz­le­ke­dés tel­je­sít­mé­nyét. A Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren a tavaly­előt­ti, 16 mil­li­ót felül­mú­ló rekord­ér­ték­hez képest 2020-ban három­ne­gye­dé­vel keve­sebb, 3,8 mil­lió utas for­dult meg.

Az üze­mel­te­tő jelen­le­gi tulaj­do­no­sai között a szak­mai befek­te­tő mel­lett pro­fit­ori­en­tált befek­te­té­si és nyug­díj­ala­pok is meg­ta­lál­ha­tók, ame­lyek a jelen­le­gi hely­zet­ben nyi­tot­tak lehet­nek az értékesítésre.

Ipar­ági for­rá­sok­ból lapunk úgy érte­sült, hogy a több­sé­gi tulaj­don meg­szer­zé­sé­nek az elő­ké­szí­té­se Pal­ko­vics Lász­ló, az inno­vá­ci­ós tár­ca veze­tő­jé­nek a fel­ada­ta lehet.

Magyar cégek érdek­lőd­nek a befek­te­tés iránt

Újra magyar kéz­be kerül­het a feri­he­gyi repü­lő­tér, ugyan­is egy hazai vál­la­la­tok­ból és üzlet­em­be­rek­ből álló kon­zor­ci­um vissza­vá­sá­rol­ná a rep­te­ret üze­mel­te­tő céget – szá­molt be róla a Magyar Nem­zet tavaly októ­ber­ben.

A magyar befek­te­tői kon­zor­ci­um egyik tag­ja, az ingat­lan­be­fek­te­té­sek­kel fog­lal­ko­zó Indo­tek-cso­port vezér­igaz­ga­tó­ja, Jel­li­nek Dáni­el akkor meg­erő­sí­tet­te, hogy üzle­ti tár­gya­lá­so­kat foly­tat a Buda­pest Air­port meg­vá­sár­lá­sá­ról, ám a bizal­mas jel­le­gű egyez­te­té­sek­ről továb­bi tájé­koz­ta­tást nem adott. A Buda­pest Air­port­nak jelen­leg három kül­föl­di tulaj­do­no­sa van: egy szin­ga­pú­ri álla­mi befek­te­té­si alap, egy kana­dai nyug­díj­alap és egy rep­te­re­ket működ­te­tő, szin­tén kana­dai cég. 

Regős Gábor, a Szá­zad­vég Gaz­da­ság­ku­ta­tó Zrt. veze­tő elem­ző­je azt nyi­lat­koz­ta, koránt­sem mind­egy, hogy hazai vagy kül­föl­di magán­kéz­ben van Magyar­or­szág légi­köz­le­ke­dé­si köz­pont­ja, nem mind­egy, hogy a pro­fit az ország­ban marad vagy kül­föld­re kerül. Emel­lett szá­mos kri­ti­ka érte a rep­te­ret működ­te­tő céget a beru­há­zá­sok elma­ra­dá­sá­ért, az uta­sok kiszol­gá­lá­sá­nak ala­csony szín­vo­na­lá­ért. Csak hatá­ro­zott kor­mány­za­ti fel­lé­pés hatá­sá­ra volt haj­lan­dó a Buda­pest Air­port meg­szün­tet­ni a fapa­dos gépek kiszol­gá­lá­sát vég­ző ide­ig­le­nes utas­be­szál­lí­tó léte­sít­ményt, az úgy­ne­ve­zett bádog­ter­mi­nált. Az is fur­csa, hogy egy­más­nak ellent­mon­dó nyi­lat­ko­za­tok lát­nak nap­vi­lá­got arról, miért nem kez­dőd­het meg a repü­lő­tér kötött­pá­lyás kap­cso­la­tá­nak a megépítése. 

Kor­mány­za­ti sze­rep­lők nyi­lat­ko­za­tai sze­rint az ok az, hogy a Buda­pest Air­port bér­le­ti díjat kér­ne a terü­let hasz­ná­la­tá­ért, míg a cég ezt cáfolja.

For­rás: Magyar Nemzet