Hírek Elszakított területi hirek Vissza­szállt a Turul­ma­dár Kupuszinára

Vissza­szállt a Turul­ma­dár Kupuszinára

Közel 80 évet kel­lett vára­koz­nia a kupu­szi­nai, vagy­is bács­ker­te­si magyar­ság­nak arra, hogy a nyu­gat-bács­kai szór­vány falu­ba vissza­tér­jen a magya­rok miti­kus álla­ta, a Turul­ma­dár egy szo­bor formájában.

Végül októ­ber negye­di­kén a vasár­na­pi szent­mi­sét köve­tő­en került fel­ava­tás­ra a helyi Turul-szo­bor a Szent Anna római kato­li­kus temp­lom udva­rá­ban. A tele­pü­lé­sen ere­de­ti­leg is állott egy, az első világ­há­bo­rú­ban elesett hon­vé­dek­nek állí­tott hősi emlék­mű és ország­zász­ló, ame­lyet a dél­vi­dék vissza­té­ré­se után avat­tak Bács­ker­te­sen. Ennek tete­jén is ott állott a turul­ma­dár, ám azt 1944-után a kom­mu­nis­ta rezsim ledöntötte.

Azon­ban 2020-ban elmond­ha­tó, hogy vissza­szál­lott Kupu­szi­ná­ra is a Turul. 

A mint­egy három méte­res alap­za­ton álló, és közel két méte­res szárny­fesz­tá­vol­ság­gal bíró Turul-szob­rot a nyu­gat-bács­kai, szi­lá­gyi fafa­ra­gó Var­ga Adri­an készítette.

Forrás:delhir.info