Hírek Magyarországi hírek Vissza­kap­ják a befi­ze­tett adót a gyer­me­kes csa­lá­dok – jelen­tet­te be Orbán Viktor

Vissza­kap­ják a befi­ze­tett adót a gyer­me­kes csa­lá­dok – jelen­tet­te be Orbán Viktor

Ha a gaz­da­sá­gi növe­ke­dés eléri az 5,5 szá­za­lé­kot, akkor 2022 ele­jén vissza­kap­ják a befi­ze­tett sze­mé­lyi­jö­ve­de­lem-adó­ju­kat a gyer­me­kes csa­lá­dok, hogy vissza­tölt­sék a vál­ság­ban elköl­tött tar­ta­lé­ku­kat – mond­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök a Világ­gaz­da­ság mai kon­fe­ren­ci­á­ján. Ez 550 – 580 mil­li­árd forin­tos összeg­be kerül­het a költ­ség­ve­tés­nek tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint. A minisz­ter­el­nök hang­sú­lyoz­ta: a leg­gaz­da­gab­bak­nak erre nincs szük­sé­gük, tehát az átlag­jö­ve­de­lem­nél kel­le­ne húz­ni egy határt. Az ese­mé­nyen azt is beje­len­tet­te: új olcsó hitel segí­ti a jövő­ben a kis- és köze­pes cége­ket. Arról is beszélt, hogy 200 ezer forin­tos mini­mál­bér a cél. Orbán Vik­tor arról is szólt, hogy vál­ság­ke­ze­lést nem lehet nor­ma­tív módon végez­ni. Elhang­zott: ezen­túl két ope­ra­tív törzs lesz: a gaz­da­ság újra­in­dí­tá­sá­ért fele­lős és a tár­sa­dal­mi élet újra­in­dí­tá­sá­ért fele­lős ope­ra­tív törzs. Az előb­bit Szij­jár­tó Péter, míg az utób­bit Novák Kata­lin veze­ti majd.

A minisz­ter­el­nök arról is beszélt, a leg­fon­to­sabb kér­dés most az, hogy milyen gaz­da­sá­gi növe­ke­dés lehet idén. Igen magas szá­mok hang­zot­tak el, ő azon­ban óva­to­san keze­li a kér­dést. Ezért is van az, hogy szep­tem­be­rig meg­hosszab­bí­tot­ták a hitel­mo­ra­tó­ri­u­mot, mivel óva­tos kive­ze­té­si for­ga­tó­köny­vet sze­ret­né­nek megvalósítani.

Igen lénye­ges kér­dés, hogy a nagy költ­ség­ve­té­si hiánnyal mit lehet kez­de­ni. Tavaly 8,2 szá­za­lék volt a hiány, ez idén hét szá­za­lék lesz, jövő­re 5,9 szá­za­lék. A minisz­ter­el­nök sze­rint nem való­sít­ha­tó meg, hogy a hiányt jövő­re vissza­szo­rít­sák a három­szá­za­lé­kos maast­ric­ti szint­re, noha a jegy­bank ezt sze­ret­né. Később azon­ban csök­kent­het a szint, sőt hosszú távon a cél az, hogy egy­ál­ta­lán ne legyen hiány.

Fotó: Minisz­ter­el­nö­ki Kabinetiroda/Benkő Vivi­en Cher

Új olcsó hitel a kkv-knak

Most kive­ze­tik az NHP Pluszt. Mivel az egy vál­ság­ke­ze­lő prog­ram volt, sze­ret­né­nek kidol­goz­ni egy újfaj­ta hitel­for­rást a kis- és közép­vál­lal­ko­zá­sok­nak, ami­nek a kama­ta maxi­mum 0,5 szá­za­lék lehet. Erre szük­ség van a tel­jes fog­lal­koz­ta­tott­ság­hoz, a vál­lal­ko­zá­sok­nak meg kell tud­ni való­sí­ta­ni­uk a beru­há­zá­sa­i­kat, hogy több embert foglalkoztathassanak.

Két­száz­ez­res minimálbér

A mini­mál­bér­rel kap­cso­lat­ban a minisz­ter­el­nök meg­em­lí­tet­te, hogy a rend­szer két­szin­tű: a garan­tált bér­mi­ni­mum fon­to­sabb ele­me a rend­szer­nek, mint a mini­mál­bér, így ezt cél­sze­rű nem­zet­kö­zi össze­ha­son­lí­tás­ban alkal­maz­ni. Orbán Vik­tor sze­rint a két­száz­ezer forin­tos mini­mál­bér lehet az eléren­dő cél, de ezt egy­ben nem lehet meg­va­ló­sí­ta­ni, ezért egy meg­ál­la­po­dást sze­ret­né­nek kidol­goz­ni az érin­tett gaz­da­sá­gi sze­rep­lők­kel a követ­ke­ző évek­re. Jelen­leg 4,5 mil­lió ember­nek van mun­ká­ja, ez csak ötven­ezer­rel keve­sebb, mint 2019 végén, a mun­ka­nél­kü­li­sé­ge éppen csak 4 szá­za­lék fölött van. A cél, hogy az ötven­ezer mun­ka­he­lyet is vissza­nyer­jük, sőt, még újabb ötven­ezer jöj­jön lét­re, így elér­he­tő gya­kor­la­ti­lag a tel­jes foglalkoztatottság.

Biz­ton­sá­gos gazdaság

Orbán Vik­tor úgy fogal­ma­zott: a cél az, hogy biz­ton­sá­gos gaz­da­sá­got való­sít­sunk meg hazánk­ban. Elmond­ta: a világ­gaz­da­ság és az euró­pai gaz­da­ság más lesz a vál­ság után, mint előt­te; fel­te­he­tő­en nagyobb lesz a biz­ton­ság­ra törek­vés, és ehhez ter­mé­sze­te­sen a magyar gaz­da­ság­nak, a gaz­da­sá­gi sze­rep­lők­nek is alkal­maz­kod­ni kell, külö­nös tekin­tet­tel arra, hogy gaz­da­sá­ga exportorientált.

13. havi nyugdíj

A kor­mány­fő meg­erő­sí­tet­te: foly­tat­ják a 13. havi nyug­díj foko­za­tos vissza­épí­té­sét. Utalt rá, hogy a jövő évi költ­ség­ve­tés­ben ennek meg­van a fede­ze­te, vagy­is 2022-ben a nyug­dí­ja­sok a nyug­el­lá­tá­sok janu­á­ri össze­gé­nek 50 szá­za­lé­kát kap­ják kézhez.

Nem a glo­bá­lis minimáladóra

A glo­bá­lis adó­eme­lés­ről szól­va elmond­ta: a nagy­ha­tal­mak a saját érde­kük sze­rint dön­töt­tek. Mire ebből lesz vala­mi, addig­ra lehet, hogy több válasz­tást is meg­nye­rünk – fogal­ma­zott a minisz­ter­el­nök, aki abszurd­nak tart­ja, hogy a világ bár­mely szer­ve­ze­te meg­mond­ja, hogy milyen adó legyen Magyar­or­szá­gon. Az itt­ho­ni ala­csony vál­la­la­ti adó nem azért van, hogy adó­pa­ra­di­cso­mot nyújt­sunk, hanem tény­le­ges beru­há­zást hoz­nak ide – mond­ta a kor­mány­fő. Aki ezt el akar­ja ven­ni tőlünk, az a való­di beru­há­zá­so­kat akar­ja elven­ni tőlünk – tet­te hozzá.

Saját vak­ci­na

Az önvé­de­lem képes­sé­gét a jár­vány ellen meg kell terem­te­ni – hang­sú­lyoz­ta Orbán Vik­tor. Önel­lá­tó­nak kell len­nünk akkor is, ha nincs éppen jár­vány, a ter­me­lés­nek és kapa­ci­tás­nak meg kell len­nie – fogal­ma­zott. Kór­há­zi fel­sze­re­lés­ből, véde­ke­zé­si fel­sze­re­lés, gyógy­szer­ből és vak­ci­ná­ból önel­lá­tó­nak kell len­nie az ország­nak, ezért kell kiépí­te­ni a kór­há­zi esz­köz­gyár­tást, a léle­gez­te­tő­gép gyár­tást és a vak­ci­na­gyár­tást is. A magyar tudó­sok 2022 végé­re ígé­rik a magyar vak­ci­na gyár­tá­sát – idéz­te fel Orbán Vik­tor. A követ­ke­ző jár­vá­nyok­ra azon­ban már gyor­sab­ban kell rea­gál­ni, gyor­sab­ban kell vak­ci­nát fejleszteni.

Kele­ti nyitás

A kele­ti lábun­kon is áll­ni kell – fogal­ma­zott a minisz­ter­el­nök, mivel a világ­gaz­da­ság súly­pont­ja a követ­ke­ző évek­ben kelet­re helye­ző­dik át. Japán, Dél-Korea, Kína, Indo­né­zia, Viet­nám – eze­ken a pia­co­kon kell bol­do­gul­ni, mert itt lesz pénz – vetí­tet­te előre.

Fotó: Minisz­ter­el­nö­ki Kabinetiroda/Benkő Vivi­en Cher

Turisz­ti­kai üzle­ti modellváltás

A minisz­ter­el­nök a turisz­ti­kai szek­tor­ral kap­cso­lat­ban elmond­ta: a nagy turisz­ti­kai vonz­erőt jelen­tő fővá­ro­sok, Párizs, vagy Róma üzle­ti modell­jét meg­néz­ve lát­ha­tó, hogy bár ott a kül­föl­di­ek szá­ma maga­sabb, de egész­sé­ge­sebb arány van a kül­föl­di és a bel­föl­di turis­ták között. Buda­pest turiz­mu­sa 90 szá­za­lék­ban kül­föl­di­ek­re, 10 szá­za­lék­ban a magya­rok­ra épül, azon­ban ez a minisz­ter­el­nök sze­rint nem lesz ver­seny­ké­pes.
Kifej­tet­te: nem fog vissza­áll­ni olyan nem­zet­kö­zi rend, amely­ben bár­mely nagy fővá­ros, amely pénzt akar csi­nál­ni a turiz­mus­ból, meg­en­ged­he­ti magá­nak, hogy „mel­lőz­ze a saját pol­gá­ra­it”. Orbán Vik­tor sze­rint Buda­pest­nek ki kell épí­te­nie olyan turisz­ti­kai kapa­ci­tá­so­kat is, ame­lye­ket a vidé­ki magya­rok vesz­nek igény­be. Ehhez egy turisz­ti­kai üzle­ti modell­vál­tást kell vég­re­haj­ta­ni – közölte.

Az ese­mé­nyen kiemelt elő­adó­ként Matolcsy György, a Magyar Nem­ze­ti Bank elnö­ke arról beszélt: igen gyor­san zaj­lik a gaz­da­ság újra­in­dí­tá­sa, és fon­tos, hogy hely­re­áll­jon a pénz­ügyi egyen­súly is. Elmond­ta: már júni­us­ban kama­tot emel­het a jegybank.

For­rás: Magyar Nemzet