Hírek Sport hirek Vissza a jövőbe…

Vissza a jövőbe…

Avagy kez­dőd­het a máso­dik Dár­dai éra


Újra Dár­dai Pál lett a Her­tha BSC lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak veze­tő­edző­je. A ber­li­ni klub hét­főn a hon­lap­ján jelen­tet­te be, hogy a 44 éves Dár­dai veszi át az együt­tes irá­nyí­tá­sát, a stáb tag­ja lesz kapus­edző­ként Petry Zsolt.
    
A magyar szak­em­ber – aki­nek meg­bí­za­tá­sa 2022 nya­rá­ig szól – 2015 és 2019 között már irá­nyí­tot­ta a ber­li­ni­ek első csa­pa­tát. Akkor benn­ma­radt az együt­tes­sel az élvo­nal­ban, majd euró­pai kupa­in­du­lást jelen­tő helyen vég­zett vele.     
 
„Nem az volt a ter­vem, hogy a 16 éve­sek után a pro­fi­kat vegyem át, de sen­ki­nek sem kell magya­ráz­nom, hogy mit jelent nekem a Her­tha, tehát nem volt kér­dés, hogy segí­tek ebben a hely­zet­ben” – nyi­lat­ko­zott Dár­dai, aki 2014 – 15-ben magyar szö­vet­sé­gi kapi­tány­ként is tevé­keny­ke­dett.

„Pál a Hert­há­ért él és meg vagyunk győ­ződ­ve róla, hogy a tisz­ta stí­lu­sá­val meg­ad­ja a csa­pat­nak a szük­sé­ges len­dü­le­tet” – mond­ta Cars­ten Sch­midt ügy­ve­ze­tő utal­va arra is, hogy Dár­dai klub­csú­csot jelen­tő 297 mér­kő­zé­sen sze­re­pelt a Hert­há­ban.

Dár­dai egyik segí­tő­je a hoz­zá hason­ló­an ex-Her­tha-játé­kos And­re­as Neu­end­orf lesz, aki az U23-aso­kat edzet­te.

Az egye­sü­let irá­nyí­tói vasár­nap menesz­tet­ték az eddi­gi tré­nert, Bru­no Lab­ba­di­át, vala­mint Micha­el Preetz mene­dzsert. A Her­tha a leg­utób­bi négy for­du­ló­ban mind­össze egy pon­tot szer­zett, és a 14. a Bun­des­li­gá­ban, csu­pán két pont­tal meg­előz­ve az osz­tá­lyo­zós helyen álló 1. FC Kölnt.

For­rás: MTI, sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / Tőkés Máté