Hírek Sport hirek Vin­c­ze Ottó: Meg­le­pett, mennyi erdé­lyi csa­ló­dott az anyaországiakban

Vin­c­ze Ottó: Meg­le­pett, mennyi erdé­lyi csa­ló­dott az anyaországiakban

Az egy­ko­ri válo­ga­tott lab­da­rú­gó szá­má­ra egye­sek visel­ke­dé­se elfogadhatatlan.

Nagyon sok erdé­lyi és hatá­ron túli magyar csa­ló­dott a magyar­or­szá­gi magya­rok­ban, ezért vál­toz­tat­ni kell az embe­rek men­ta­li­tá­sán, fogal­ma­zott a Tes­sék kérem! nevű szat­már­né­me­ti ingye­nes köz­éle­ti havi­lap­nak adott inter­jú­ban Vin­c­ze Ottó.

A most 46 esz­ten­dős egy­ko­ri 11-sze­res magyar válo­ga­tott lab­da­rú­gó első­sor­ban a Ferenc­vá­ros 1995-ös Baj­no­kok Ligá­ja-sze­rep­lé­sé­ről beszél­ge­tett Simon Leven­te újság­író­val, de ter­mé­sze­te­sen nem mehet­tek el szó nél­kül a sváj­ci Sion­ban, a spa­nyol Bar­ce­lo­ná­ban, vala­mint a német Mann­heim­ban és Cott­bus­ban is meg­for­dult egy­ko­ri kivá­ló lab­da­rú­gó erdé­lyi kap­cso­la­tai mel­lett sem.

Mint kide­rült, Tere­mi Lász­ló, aki koráb­ban a Szat­már­né­me­ti VSK kézi­lab­da-csa­pa­tá­nak kapu­sa volt, Vin­c­ze uno­ka­öccse. A Fra­di, a Vasas, a Zala­eger­szeg és a Győr egy­ko­ri játé­ko­sa arról is nyíl­tan beszélt, milyen benyo­má­sok érték eddi­gi erdé­lyi láto­ga­tá­sai alkalmával.

„Azon nem lepőd­tem meg, hogy mennyi a fra­dis­ta ott is (Erdély­ben, szerk.), hiszen ez min­den­hol így van, ahol magyar embe­rek élnek, néhány mes­ter­sé­ges vonal nem vál­toz­tat ezen. Azon már sok­kal inkább (meg­le­pő­dött, szerk.), hogy mennyi hatá­ron túl­ra került ember csa­ló­dott az anya­or­szá­gi magya­rok­ban”, mond­ta az apai nagy­ap­ja révén fel­vi­dé­ki gyö­ke­rek­kel is ren­del­ke­ző Vin­c­ze. „Egyes itt­ho­ni­ak visel­ke­dé­se szá­mom­ra elfo­gad­ha­tat­lan. Nekünk az a fel­ada­tunk, hogy közös­sé­get épít­sünk és ha kell, meg­ér­tes­sük, hogy egy határ miatt egy magyar ember még nem lesz másod­ren­dű. Ezért kell vál­toz­tat­nunk a men­ta­li­tá­son, ezért nagyon fon­tos a fia­ta­lok neve­lé­se. Meg kell taní­ta­ni, hogy mer­je­nek nagyok len­ni”, véli a Grasshop­pers elle­né­ben szer­zett dup­lá­já­val legen­dás­sá vált középpályás.

Külö­nö­sen érde­kes gon­do­lok ezek így, a román nem­ze­ti ünnep környékén.

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu