Hírek Vélemények/Publicisztikák Világ­szer­te egye­dül­ál­ló a magyar diák­hi­te­le­zé­si modell

Világ­szer­te egye­dül­ál­ló a magyar diák­hi­te­le­zé­si modell

Újra igé­nyel­he­tő októ­ber 1‑jétől a jár­vány­hely­zet miatt tavaly beve­ze­tett Diák­hi­tel Plusz, amely az eddi­gi leg­nép­sze­rűbb diák­hi­tel­tí­pus. Magyar Péter­rel, a Diák­hi­tel Köz­pont vezér­igaz­ga­tó­já­val erről, a nem­rég beve­ze­tett szak- és fel­nőtt­kép­zé­si támo­ga­tá­sok­ról, a magyar fia­ta­lok hely­ze­té­ről, vala­mint a diák­hi­tel hazai és nem­zet­kö­zi meg­íté­lé­sé­ről is beszélgettünk.

Magyar Péter: Világszerte egyedülálló a magyar diákhitelezési modell

– Milye­nek a tava­lyi tapasz­ta­la­tok, mennyi­en igé­nyel­ték a veszély­hely­zet­ben élet­re hívott támogatást? 

– A Diák­hi­tel Pluszt tavaly május­ban vezet­te be a magyar kor­mány a koro­na­ví­rus-jár­vány okoz­ta mun­ka­erő­pi­a­ci és pénz­ügyi nehéz­sé­gek miatt. Sok hall­ga­tó került átme­ne­ti­leg nehe­zebb anya­gi hely­zet­be, mivel a nagy cégek első­sor­ban a diák­mun­kát és a gya­kor­no­ki mun­kát szün­tet­ték meg. Hamar beiga­zo­ló­dott, hogy a ter­mék beve­ze­té­se helyes kor­mány­za­ti válasz volt a prob­lé­má­ra, mert már az első hetek­ben sok ezren igé­nyel­ték a Diák­hi­tel Pluszt, tavaly pedig össze­sen har­minc­ez­ren. A Diák­hi­tel Köz­pont javas­la­tá­ra az ere­de­ti­leg decem­ber 31‑i igény­lé­si határ­időt a kor­mány meg­hosszab­bí­tot­ta 2021. júni­us 30-ig, amely szin­tén jó dön­tés volt, mert ezen fél évben továb­bi tíz­ezer hall­ga­tó élt a lehe­tő­ség­gel. Kije­lent­he­tő, hogy a Diák­hi­tel Plusz a vala­ha volt leg­nép­sze­rűbb diák­hi­tel­ter­mék. A pozi­tív vissza­jel­zé­sek nyo­mán, a diák­szer­ve­ze­tek és a Diák­hi­tel Köz­pont javas­la­tá­ra, a kor­mány dön­té­se alap­ján októ­ber 1‑jétől újra elér­he­tő ez a hitelkonstrukció.

– Miben más a Diák­hi­tel Plusz a töb­bi diák­hi­tel­ter­mék­hez képest?

– A leg­na­gyobb pozi­tí­vu­ma, hogy ötvö­zi a töb­bi diák­hi­tel­ter­mék leg­ked­ve­zőbb tulaj­don­sá­ga­it. A Diák­hi­tel Plusz egy kamat­men­tes, sza­bad fel­hasz­ná­lá­sú köl­csön, amely fél­mil­lió forin­tig igé­nyel­he­tő. Fon­tos azon­ban kiemel­ni, hogy a Diák­hi­tel Plusz egy úgy­ne­ve­zett annu­i­tá­sos hitel, ami azt jelen­ti, hogy a hall­ga­tó eldönt­he­ti, egy és öt év között milyen tör­lesz­té­si időt választ, mind­ezt egy év türel­mi idő után. Októ­ber óta ismét több mint ötezer igény­lés érke­zett hoz­zánk, pedig még csak egy hónap telt el. A Diák­hi­tel Plusz 2022. szep­tem­ber 30-ig lesz elér­he­tő. De ter­mé­sze­te­sen a klasszi­kus diák­hi­tel­ter­mé­kek is elér­he­tők marad­nak a hall­ga­tók szá­má­ra. A rep­re­zen­ta­tív fel­mé­ré­se­ink alap­ján a köz­pont húsz­éves fenn­ál­lá­sa óta a hall­ga­tók fele álta­lá­ban úgy nyi­lat­ko­zik, hogy diák­hi­tel nél­kül nem vagy csak nagy nehéz­sé­gek árán tud­ta vol­na elvé­gez­ni tanul­má­nya­it, így önma­gá­ban már ez a két konst­ruk­ció is hatal­mas segít­ség. A diák­hi­tel sokak szá­má­ra nem csak átme­ne­ti pénz­ügyi segít­ség, ren­ge­teg hall­ga­tó a vál­lal­ko­zá­sa bein­dí­tá­sá­ra, a leen­dő mun­ka­kö­rül­mé­nyei meg­te­rem­té­sé­re fordítja.

– Ezek sze­rint ezzel a támo­ga­tás­sal sokan a jövő­jü­ket is meg tud­ják alapozni.

– Az igény­lők körül­be­lül ötven szá­za­lé­ka for­dít­ja a hitelt lak­ha­tás­ra, 25 szá­za­lék jegy­zet, tan­könyv, infor­ma­ti­kai esz­kö­zök vásár­lá­sá­ra vagy nyelv­ta­nu­lás finan­szí­ro­zá­sá­ra, a mara­dék 25 szá­za­lék pedig egyéb meg­él­he­té­si költ­sé­gek­re. Vala­ki pedig már a jövő­re gon­dol, és bein­dít belő­le egy star­tup-vál­lal­ko­zást, pél­dá­ul robo­gót vesz és futár­cé­get ala­pít. Ezen fel­hasz­ná­lá­si for­mák sze­rin­tem egy­ál­ta­lán nem men­nek szem­be a diák­hi­tel szel­le­mi­sé­gé­vel és a kor­mány céljaival.

– Gya­ko­ri kér­dés, hogy a Diák­hi­tel Pluszt fel lehet‑e ven­ni más csa­lád­tá­mo­ga­tá­si kedvezményekkel?

– Ahogy a diák­hi­tel­ter­mé­ke­ket is fel lehet ven­ni egy­más­sal pár­hu­za­mo­san – sok olyan ügy­fe­lünk van, akik fel­vet­ték a Diák­hi­tel1-et, a Diákhitel2‑t és most a Diák­hi­tel Pluszt –, ter­mé­sze­te­sen a diák­hi­te­le­ket igény­be lehet ven­ni más csa­lád­tá­mo­ga­tá­si ked­vez­mé­nyek­kel együtt. Kor­mány­za­ti cél­ki­tű­zés volt, hogy a diák­hi­tel illesz­ked­jen a csa­lád­tá­mo­ga­tá­si rend­szer­hez, minél szé­le­sebb tár­va és minél inkább elő­se­gít­ve a gyer­mek­vál­la­lást, ezért is vezet­ték be 2018-ban a diák­hi­tel elen­ge­dé­sét az édes­anyák szá­má­ra. Azt lát­juk, hogy a magyar modell ezen a téren is műkö­dik, hiszen egy­re töb­ben vesz­nek fel diák­hi­telt, miköz­ben nő a fia­tal dip­lo­má­sok ter­mé­keny­sé­gi muta­tó­ja. Ez nyil­ván nem­csak a diák­hi­tel-elen­ge­dés miatt van, de ez is hozzájárul.

– Mit jelent ez szá­mok­ban kifejezve?

– Majd­nem hét­ezer édes­anyá­nak enged­tük el a máso­dik és a har­ma­dik gyer­mek meg­szü­le­té­sét köve­ten a diák­hi­tel-tar­to­zást ötven vagy száz szá­za­lék­ban és több mint hat­mil­li­árd forint érték­ben. És itt nem­csak arról van szó, hogy átla­go­san 1 – 2 mil­lió forin­tot enged el a Diák­hi­tel Köz­pont. Ha bele­gon­do­lunk, egy orvos­tan­hall­ga­tó, aki végig a Diák­hi­tel2-ből finan­szí­roz­za az orvo­si tanul­má­nya­it, mert önkölt­sé­ges szak­ra jár, akár össze­sen 14 mil­lió forin­tot is fel­ve­het. Ha ennek az ötven szá­za­lé­kát elen­ged­jük a máso­dik gye­rek után, az már hét­mil­lió, a har­ma­dik gyer­mek után pedig már 14 mil­lió forint tar­to­zást írhat­nak le.

– Bár a Diákhitel1 és 2, vala­mint a Diák­hi­tel Plusz sokak szá­má­ra már isme­rős lehet, idén­től új kép­zé­si hite­lek is igény­be vehe­tők a Diák­hi­tel Központnál.

– Régi adós­sá­ga volt a magyar okta­tás­po­li­ti­ká­nak, hogy azo­kat a lehe­tő­sé­ge­ket, ame­lyek a fel­ső­ok­ta­tás­ban már nagyon rég meg­van­nak, azok a fia­ta­lok is meg­kap­ják, akik szak­kép­zés­ben tanul­nak, és az élet­hosszig tar­tó tanu­lás érde­ké­ben az idő­sebb kor­osz­tály is, hogy­ha fel­nőtt­kép­zés­ben vesz részt. A Kép­zé­si Hitel1-gyel és 2‑vel a Diák­hi­tel Köz­pont kilé­pett a szak- és fel­nőtt­kép­zés-finan­szí­ro­zás terü­le­té­re is, amely tel­je­sen eltér a fel­ső­ok­ta­tás­tól. Ezzel Magyar­or­szá­gon meg­va­ló­sult egy átfo­gó okta­tás­fi­nan­szí­ro­zá­si modell, ami talán Euró­pa-szer­te is egye­dül­ál­ló. Ter­mé­sze­te­sen a Kép­zé­si Hitel1-re és 2‑re is vonat­ko­zik a csa­lá­di adó­ked­vez­mény. A Kép­zé­si Hitel1 egy sza­bad fel­hasz­ná­lá­sú hitel, ami havi 150 ezer forin­tig igé­nyel­he­tő, így egy sze­mesz­ter­re vetít­ve akár össze­sen 900 ezer forin­tot is jelent­het, és a Diák­hi­tel1-hez hason­ló­an 1,99 szá­za­lé­kon kama­to­zik. A Kép­zé­si Hitel2 ugyan­úgy kamat­men­tes, mint a Diákhitel2, és maxi­mum 500 ezer forin­tig igé­nyel­he­tő a kép­zé­si költ­ség finanszírozására.

– Milyen ered­mé­nye­ket vár­nak a kép­zé­si hite­lek bevezetésétől?

– Sok min­dent várunk ettől a két új ter­mék­től. Most már tény­le­ge­sen támo­gat­juk az élet­hosszig tar­tó tanu­lást, ha vala­ki koráb­ban anya­gi okok miatt nem tudott mun­ka­he­lyet vál­ta­ni, vagy a lakó­he­lyén nem volt olyan fize­tős kép­zés, ami­re sze­re­tett vol­na elmen­ni, erre most van anya­gi for­rás. Meg­te­he­ti, hogy akár fél-egy évre is ott­hagy­ja a mun­ka­he­lyét, köz­ben el tud­ja tar­ta­ni a csa­lád­ját is, és át tud­ja magát képez­ni akár infor­ma­ti­kus­sá, akár köny­ve­lő­vé, akár masszőr­ré, ren­ge­teg szak­má­ból lehet válasz­ta­ni a meg­újult fel­nőtt­kép­zési rend­szer­ben. Mind a ket­tő kép­zé­si hitel idén május 31-től elér­he­tő, és azt lát­juk, hogy fel­me­nő rend­szer­ben egy­re töb­ben, napon­ta 100 – 200-an igénylik.

– Él még az a féle­lem a fia­ta­lok­ban, hogy eset­leg adós­ság­csap­dá­ba kerül­het­nek az egye­te­mi éve­ik után?

– Mivel jóval a pia­ci kör­nye­zet alatt kama­to­zó vagy kamat­men­tes és bár­mi­kor ingye­ne­sen elő­tör­leszt­he­tő köl­csö­nök­ről van szó, nem for­dul­hat elő olyan, hogy vala­ki ben­ne ragad a diák­hi­tel-tar­to­zás­ban. A hall­ga­tók is érzik, hogy a rekorda­la­csony mun­ka­nél­kü­li­ség és az évek óta tapasz­tal­ha­tó dina­mi­kus bér­emel­ke­dés mel­lett adós­ság­csap­dá­ról beszél­ni a diák­hi­te­lek kap­csán kép­za­var, ráadá­sul azt sem sza­bad elfe­lej­te­ni, hogy egy dip­lo­más fia­tal kez­dő fize­té­se átla­go­san a dup­lá­ja a közép­fo­kú vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző kor­tár­sa­i­hoz képest. Egy dip­lo­ma meg­szer­zé­se óri­á­si befek­te­tés az egyén, a csa­lád és az állam részé­ről egy­aránt, a hall­ga­tói évek alatt erre kell kon­cent­rál­ni, érde­mes a tanul­má­nyok­ba invesz­tál­ni. Egy­re gyor­sab­ban és könnyeb­ben fize­tik vissza a fia­ta­lok a diák­hi­tel-tar­to­zá­sa­i­kat, ez pár évvel ezelőtt még tíz­éves átla­gos tör­lesz­té­si időt jelen­tett, ma már csak hat évet. Soha ilyen ala­cso­nyan nem volt még a fia­tal mun­ka­nél­kü­li­ek szá­ma, soha nem volt ilyen dina­mi­kus bér­nö­ve­ke­dés az ország­ban, mint most. Az utób­bi öt évben éven­te átla­go­san tíz szá­za­lék­kal nőtt a brut­tó átlag­bér, ilyen körül­mé­nyek között nem okoz nehéz­sé­get a diák­hi­te­lek vissza­fi­ze­té­se. Tehát ellen­tét­ben azzal a nar­ra­tí­vá­val, hogy azért emel­ke­dik a diák­hi­tel-igény­lé­sek szá­ma, mert a fia­ta­lok nehéz anya­gi hely­zet­be len­né­nek, éppen hogy biz­tos­nak és kiszá­mít­ha­tó­nak lát­ják a jövő­jü­ket, és ezért szí­ve­sen invesz­tál­nak a piac- és ver­seny­ké­pes tudás megszerzésébe.

– Idén volt húsz­éves a Diák­hi­tel Köz­pont, mik a tapasz­ta­la­tok, sok fia­tal tanul­má­nyát segí­tet­te azóta a diákhitel? 

– A meg­ala­ku­lá­sunk óta több mint ötszáz­ezer hall­ga­tó élt a külön­bö­ző hitel­le­he­tő­sé­gek­kel. Jóma­gam – az egyik első ügy­fe­le a köz­pont­nak – 2001-ben és a diák­hi­tel­nek is köszön­he­tő­en tanul­hat­tam Német­or­szág­ban jogi egye­te­men. A két­ez­res évek ele­jén volt egy fel­len­dü­lés, ami­kor a diák­hi­tel még újdon­ság­nak szá­mí­tott és a csa­lá­dok dön­tő több­sé­gé­nek az anya­gi hely­ze­te a jelen­le­gi­nél sok­kal nehe­zebb volt, főként 2002 és 2010 között. Ekkor volt a leg­ma­ga­sabb a diák­hi­te­lek kama­ta. 2010 óta viszont folya­ma­to­san csök­kent a kamat, míg elér­te a jelen­le­gi 1,99 szá­za­lé­kos mélypontot.

– Van‑e a hazai diák­hi­te­le­zés­hez hason­ló nem­zet­kö­zi pél­da, vagy mond­hat­juk, hogy hazánk élen jár a fia­ta­lok tanul­má­nya­i­nak támogatásában?

– Min­den sze­rény­te­len­ség nél­kül elmond­hat­juk, hogy a magyar modell tel­je­sen egye­dül­ál­ló. A magyar diák­hi­te­le­zést 2001-ben az első Orbán-kor­mány hoz­ta lét­re, akkor a brit diák­hi­te­le­zés meg­al­ko­tó­ja szak­ér­tő­ként volt jelen, ő mond­ta pár évvel ezelőtt, hogy nincs még egy olyan jól műkö­dő diák­hi­tel­rend­szer a vilá­gon, mint a magyar. Az Egye­sült Álla­mo­kat min­dig elret­ten­tő pél­da­ként szok­ták fel­hoz­ni, hiszen ott nagyon drá­ga a fel­ső­ok­ta­tá­si rend­szer, hatal­mas diák­hi­te­le­ket vesz­nek fel a hall­ga­tók pro­fit­ori­en­tált hitel­in­té­ze­tek­től, ame­lyek­nél nagyon külön­bö­ző­ek a fel­té­te­lek és magas a kama­to­zás. Ha nem jön be egy diák szá­mí­tá­sa, akkor akár az egész csa­lád bele­rok­kan­hat a diák­hi­tel-tar­to­zás­ba. De Euró­pá­ban is több olyan ország van, ahol pro­fit­ori­en­tált intéz­mé­nyek vagy álla­mi ban­kok sok­kal ked­ve­zőt­le­nebb fel­té­te­lek­kel nyújt­ják a diák­hi­telt. Szlo­vá­ki­á­ban pél­dá­ul az euró­ala­pú hite­le­ket maga­sabb kama­tok­kal kap­ják a diá­kok, mint Magyar­or­szá­gon a forint­ala­pú hite­le­ket. A V4-orszá­gok, de Hor­vát­or­szág és még több tag­ál­lam is érdek­lő­dik a magyar rend­szer után, hiszen ked­ve­ző fel­té­te­lek­kel fed­jük le a tanul­má­nyok tel­jes spekt­ru­mát. Ilyen csa­lád­tá­mo­ga­tá­sok­kal egy­be­kö­tött, jól műkö­dő rend­szert sehol más­hol nem találunk.

– A köz­pont veze­tő­je­ként hogyan lát­ja a mai fia­ta­lok hely­ze­tét, mik a leg­fon­to­sabb szem­pon­tok, ame­lye­ket szem előtt tart mun­ká­ja során?

– Azt látom, hogy soha ilyen jó nem volt fia­tal­nak len­ni Magyar­or­szá­gon, talán az Euró­pai Uni­ó­ban sem, mert ma azt tanul bár­ki bár­hol, amit sze­ret­ne. Soha ilyen sok­faj­ta és magas ösz­tön­díj nem állt a diá­kok ren­del­ke­zé­sé­re Magyar­or­szá­gon, mint jelen­leg. Soha ilyen szé­les spekt­ru­mú és ked­ve­ző fel­té­te­lű diák­hi­te­le­zés nem támo­gat­ta a fia­ta­lok tovább­ta­nu­lá­sát, mint a jelen­le­gi rend­szer. Magyar­or­szá­gon soha ilyen szé­les csa­lá­di és adó­ked­vez­ménnyel nem támo­gat­ták a fia­ta­lok mun­ká­ba állá­sát, ott­hon­te­rem­té­sét és csa­lád­ala­pí­tá­sát, mint jelen­leg. Ne felejt­sük el, hogy a Diák­hi­tel1-et kül­föl­di tanul­má­nyok­hoz is igény­be lehet ven­ni, ha az Euró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség tag­ál­la­ma­i­nak egye­te­me­in tanul vala­ki. Ugyan­így a hatá­ron túl élő, ket­tős állam­pol­gár­sá­gú magya­rok is igé­nyel­he­tik a diák­hi­te­le­ket és élhet­nek a Diákhitel1 lehe­tő­sé­gé­vel. A cél az, hogy ha ki is men­nek a fia­ta­lok kül­föld­re tanul­ni, dol­goz­ni, vissza­jöj­je­nek csa­lá­dot ala­pí­ta­ni. A sta­tisz­ti­kák­ból azt lát­juk, hogy meg­in­dult a haza­ván­dor­lás: az emel­ke­dő fize­té­sek, az egy­re jobb körül­mé­nyek, a csa­lád­tá­mo­ga­tá­sok arra sar­kall­ják a fia­ta­lo­kat, hogy haza­jöj­je­nek. Éltem kilenc évet kül­föl­dön, nevel­tem ott gye­re­ket, hasz­nos tapasz­ta­la­to­kat sze­rez­tünk a fele­sé­gem­mel, de azért jó volt haza­jön­ni, újra itt­hon dol­goz­ni, a csa­lád és a bará­tok köze­lé­ben len­ni. Prak­ti­kus és hasz­nos, ha a fia­ta­lok kint sze­rez­nek tapasz­ta­la­tot, és ezt haza­hoz­va itt­hon indít­ják be a kar­ri­er­jü­ket. Ha a Diák­hi­tel Köz­pont ehhez hoz­zá tud járul­ni, akkor az jó, és remé­lem, hogy így marad 2022-ben is.