Hírek Morzsák Világ­mé­re­tű kon­cert­tel jelent­ke­zik Leslie Man­do­ki és csapata

Világ­mé­re­tű kon­cert­tel jelent­ke­zik Leslie Man­do­ki és csapata

Ápri­lis 17-én lesz a magyar­or­szá­gi pre­mi­er­je 2021 leg­na­gyobb online zenei show-jának, a Hun­ga­ri­an Pictures/ Magyar Képek kon­cert­nek. A magyar szár­ma­zá­sú Leslie Man­do­ki és zenész­tár­sai a világ szá­mos tájá­ról kap­cso­lód­tak össze egy közös zené­lés­re, hogy együtt emel­jék fel a hang­ju­kat az összetartozásért.

Man­do­ki Soul­ma­tes zené­szei szá­má­ra a pan­dé­mia meg­szün­tet­te a lehe­tő­sé­get, hogy élő­ben talál­koz­za­nak a közön­sé­gük­kel, de arra törek­sze­nek, hogy a rajon­gók ebben a hely­zet­ben se marad­ja­nak zene nél­kül. „Nem sza­bad a közön­ség és köz­tünk levő köz­vet­len érzel­mi köte­lé­ken lazí­ta­nunk, han­go­sabb­nak kell len­nünk, mint koráb­ban bár­mi­kor!” – vallják.

A kon­cert­stop egy külön­le­ges pro­duk­ci­ót hívott élet­re, amely­ben huszon­két fan­tasz­ti­kus zenész játé­ka épít jel­ké­pes, az egész föld­ke­rek­sé­gen átíve­lő hidat a művé­szet által.

Hun­ga­ri­an Pictures/Magyar Képek egy rock-szvit pro­duk­ció, ame­lyet a világ­hí­rű magyar zene­szer­ző, Bar­tók Béla dal­la­mai ihlet­tek. A kon­cert a Man­do­ki Soul­ma­tes leg­újabb, Living in The Gap + Hun­ga­ri­an Pic­tu­res című arany­le­me­zé­re épül, kiegé­szít­ve új szerzeményekkel.

Zene az ember­ség szolgálatában

Leslie Man­do­ki a kon­cert során a Starn­ber­gi-tó mel­let­ti stú­di­ó­já­ban Tony Carey-vel és a mün­che­ni Soul­ma­tes zene­ka­rá­val ját­szik a közön­ség­nek. Vide­ón keresz­tül csat­la­koz­nak hoz­zá­juk a Soul­ma­tes zenész­tár­sa­ik Los Ange­les­ből, New York­ból, Bos­ton­ból Mia­mi­ből, Nash­vil­le-ből, Lon­don­ból és Ber­lin­ből. Kiegé­szül­tek még toki­ói, sang­ha­ji, pekin­gi, del­hi és moszk­vai zené­szek­kel is. Van olyan zenész, aki New York­ban, az 52. utcai nap­pa­li­já­ból műkö­dött köz­re, de olyan is, aki Dél-Karo­li­na ten­ger­par­ti strand­já­ról vagy éppen észak-ang­li­ai kas­té­lyá­nak pincestúdiójából.

A magyar közön­ség által is jól ismert és ked­velt elő­adók is sze­re­pel­nek az együtt­mű­kö­dés­ben, töb­bek között Szak­csi Laka­tos Béla, Al Di Meo­la, Ian Ander­son, Mike Stern és Richard Bona.

„A Covid-19 a rend­sze­rünk­ben meg­lé­vő sérü­lé­keny­sé­gek­re még job­ban rávi­lá­gít. Ez a mos­ta­ni vál­ság a maga jelen­sé­ge­i­vel együtt fok­mé­rő­je lesz annak, mennyi­re össze­tar­tó a közös­sé­günk. Vajon ki más gyújt­hat­na fényt a pan­dé­mia-alag­út végén, ki más segít­het­ne a tár­sa­da­lom talp­ra állí­tá­sá­ban, ha nem mi, zené­szek, akik köz­vet­len kap­cso­lat­ban állunk a közön­ség­gel?” – mesél Leslie Man­do­ki a művé­szek szerepvállalásáról.

A fel­hőt­len kon­cert­él­mény­ről a TV2 Play gon­dos­ko­dik – az olda­lon egy gyors regiszt­rá­ci­ót köve­tő­en a kon­cert ingye­ne­sen nézhető.

MIKOR, HOL?

A pro­duk­ci­ót 2021. ápri­lis 17-én 20:00 órá­tól lát­hat­ja a magyar közön­ség, a tv2p​lay​.hu-n.

KIKKEL?

Az online kon­cert fel­lé­pő­i­nek tel­jes listája:

 • Leslie Man­do­ki – Lake Starnberg
 • Ian Ander­son (Jeth­ro Tull) – Oxford
 • Nick van Eede (Cut­ting Crew) – London
 • Till Brön­ner – Berlin
 • Szak­csi Laka­tos Béla – Budapest
 • Jane Xie – Shanghai
 • John Hel­li­well (Supert­ramp) – Liverpool
 • Ste­ve Bai­ley ‑Bos­ton
 • Al Di Meo­la – NewYork
 • Peter Maf­fay – Lake Starnberg
 • Jes­se Sieben­berg (Supert­ramp) – SanFrancisco
 • Cory Hen­ry – Los Angeles
 • Deob­rat Mish­ra – Delhi
 • Mike Stern – New York
 • Mar­ga­ri­ta – Moscow
 • Ran­dy Bre­c­ker – Long Island / New York
 • Bill Evans – Nashville
 • Sir­re­al – Beijing
 • Richard Bona – Miami
 • Moto Fukus­hi­ma – Tokyo
 • Tony Carey – Los Angeles
 • Julia Man­do­ki – Amsterdam

For­rás: vasar​nap​.hu

%d bloggers like this: