Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek “Vigyük minél töb­ben a hatal­mas magyar és szé­kely zász­lót a tri­a­no­ni évfordulón!”

“Vigyük minél töb­ben a hatal­mas magyar és szé­kely zász­lót a tri­a­no­ni évfordulón!”

“Fény és a sze­re­tet támo­ga­tá­sa, ez a mi dol­gunk. A Béke­me­net ezt töké­le­te­sen meg­tet­te és most is ezt tesszük majd, ami­kor a vasár­na­pi tri­a­no­ni évfor­du­lón a leg­szen­tebb szí­ne­in­ket, a piros-fehér-zöl­det for­mál­juk egy 1948 méte­res zász­ló­vá az And­rássy úton, aztán a Hősök terén egy hatal­mas kokár­dá­vá, amit végül kör­be­fon a 400 méter hosszú szé­kely zász­ló. Ennél szebb jel­ké­pe nem is lehet­ne az össze­tar­to­zá­sunk­nak! Legyünk ott minél töb­ben” – mond­ta Pata­ky Atti­la, az Edda front­em­be­re a Pol­be­at leg­utób­bi adá­sá­ban, ahol az éne­kes művész Szi­lá­gyi Ákos­sal, az ese­mény főszer­ve­ző­jé­vel, Stef­ka Ist­ván­nal és Huth Ger­gellyel beszél­get­ve rövid, de velős véle­ményt mon­dott Havas Hen­rik­ről is, aki sze­rint a szé­kely him­nuszt csak sze­ku­sok és bel­ügyes spic­lik ének­lik. “Ez egy hit­vány ember, és kész, több szót nem érde­mel” – nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta. Mint ismert, idén júni­us 4‑én vonul végig az 1848 méte­res nem­ze­ti lobo­gónk Buda­pest bel­vá­ro­sán, az And­rássy úton, hogy a Hősök terén egy kokár­dá­vá áll­jon össze, ahol egy 400 méte­res szé­kely zász­ló öle­li majd kör­be, szim­bo­li­zál­va az elsza­kí­tott nem­zet­ré­sze­ket. A meg­em­lé­ke­ző­ket vasár­nap fél ket­tő­re vár­ják az Ope­ra­ház elé, ahol a szer­ve­ző­kön túl Huth Ger­gely mond köszön­tőt, a Hősök terén pedig Tőkés Lász­ló üze­ne­tét hall­gat­hat­ják meg a részt­ve­vők. Szi­lá­gyi Ákos arra kéri a világ magyar­sá­gát, hogy vasár­nap 16.32-kor, a tri­a­no­ni dik­tá­tum alá­írá­sá­nak per­cé­ben minél töb­ben játsszák le tele­fon­juk­ról han­go­san a harang­szót, amely az ese­mény hon­lap­já­ról is letölt­he­tő. A nem­ze­ti tri­ko­lór-fel­vo­nu­lást a szer­ve­zők jóvol­tá­ból ÉLŐBEN köz­ve­tí­ti a PestiSrácok.hu, a PS TV Face­book-olda­lun­kon, illet­ve ITT, ebben a cikk­ben! Ha leáll­na az adás, IDE KATTINTVA egy alter­na­tív csa­tor­nán is elér­he­tő lesz!

A Pol­be­at fel­vé­te­lén Szi­lá­gyi Ákos­sal, a nem­ze­ti tri­ko­lór-ünne­pek főszer­ve­ző­jé­vel, a New York Pol­gá­ri Kör ala­pí­tó­já­val, az első Béke­me­net egyik szer­ve­ző­jé­vel és (Sky­pe-ról kive­tít­ve) Pata­ky Atti­lá­val, az Edda front­em­be­ré­vel beszél­ge­tett Huth Ger­gely és Stef­ka Ist­ván. Szi­lá­gyi Ákos a PestiSrácok.hu-nak koráb­ban elmond­ta: zász­ló­vi­vők jelent­ke­zé­sét vár­ják és min­den magyart sze­ret­né­nek meg­szó­lí­ta­ni, élje­nek, tar­tóz­kod­ja­nak bár­hol a vilá­gon. Az immár hagyo­má­nyos zász­ló­fel­vo­nul­ta­tás ötlet­gaz­dá­ja elárul­ta azt is: már két évvel ezelőtt meg­ke­res­ték azzal a Szé­kely­föld­ről is, hogy sze­ret­nék a szé­kely zász­lót ennek a zász­ló­vi­tel­nek vala­mi­lyen módon a részé­vé ten­ni. Így most az 1848 méte­res nem­ze­ti lobo­gónk­hoz kap­cso­lód­va egy 400 méter hosszú szé­kely zász­ló is vonul majd, amit 400 ember fog vin­ni – mond­ta lapunk­nak Szi­lá­gyi Ákos. A zász­ló­vi­vők 13 órá­tól gyü­le­kez­nek az Ope­rá­nál és 14 órá­tól indul el a menet. A fel­hí­vás sze­rint 3000 forin­tos támo­ga­tást vár­nak a zász­ló­vi­vők­től a lent leírt módon, de Szi­lá­gyi Ákos a Pol­be­at­ben hang­sú­lyoz­ta: “min­den­ki­nek, aki oda­jön vasár­nap fél ket­tő­re az Ope­ra­ház­hoz, jut egy darab a zász­ló­ból. A támo­ga­tás nem köte­le­ző, de szép gesz­tus, ami­ért egy kis füze­tet is kap­nak a regisztrálók.”

Lesz még egy cso­dá­la­tos dísze ennek a ren­dez­vény­nek, ami eddig nem volt, lévén, hogy júni­us 4‑e össze­tar­to­zá­sunk nap­ja, 16.32-kor, a tri­a­no­ni dik­tá­tum alá­írá­sá­nak per­cé­ben haran­goz­ni fogunk, de nem hagyo­má­nyos harang­gal, hanem az álta­lam meg­hir­de­tett mobil­te­le­fo­nos flash­mob keretében

– mond­ta a főszer­ve­ző. harang​.info oldal­ra már fel­töl­töt­tek egy két perc hosszú­sá­gú harang­han­got. Min­den­kit arra kér­nek, hogy láto­gas­son el az oldal­ra és tölt­se le a tele­fon­já­ra egyet­len gomb­nyo­más­sal ezt a harang­zú­gást. Szi­lá­gyi Ákos emlé­kez­te­tett, hogy a mobil­te­le­fo­nos haran­go­zás­sal a tör­té­nel­mi egy­há­zak közös haran­go­zá­sát pótol­ják, ami hosszú éve­ken át gya­kor­lat volt, hogy a béke­dik­tá­tum alá­írá­sá­nak idő­pont­já­ban meg­szó­lal­tak a haran­gok. 2012-ben Kovács Zol­tán állam­tit­kár sze­ret­te vol­na ezt a hagyo­mányt fel­ele­ve­ní­te­ni és part­ner­ség­re kér­te a tör­té­nel­mi egy­há­za­kat, hogy haran­goz­za­nak újra a nem­ze­ti össze­tar­to­zás jegyé­ben, de az egy­há­zi veze­tők eluta­sí­tot­ták a kérést, arra hivat­koz­va, hogy a haran­gok isten­tisz­te­le­ti alkal­mak­kor, illet­ve az egy­ház litur­gi­kus rend­jé­hez kap­cso­lód­va szólnak.

Aki sze­ret­né vin­ni a hatal­mas tri­ko­lórt vagy a szé­kely zász­lót, a https://​1848​.magyar​tri​ko​lor​.hu olda­lon jelent­kez­het­nek. A rész­vé­tel díja 3000 forint, ame­lyért cse­ré­be egy köny­vet is kap­nak a jelent­ke­zők. Ennek az oka első­sor­ban még csak nem is az, hogy álla­mi támo­ga­tás nél­kül, önkölt­ség­ből való­sít­ják meg évről évre a ren­dez­vényt, hanem az, hogy aki jelent­ke­zett, való­ban meg is jelen­jen a hely­szí­nen. Ahhoz, hogy a flash­mo­bunk jól sike­rül­jön, arra az 1848 plusz 400 ember­re szük­sé­günk van a közös meg­moz­du­lás­hoz – húz­ta alá Szi­lá­gyi Ákos.

Azt kérik, hogy a vidé­ki, illet­ve kül­föl­di hely­szí­ne­ken tör­tént haran­go­zá­sok­ról készül­je­nek kis­vi­de­ók, azo­kat tölt­sék fel vala­me­lyik vide­ó­meg­osz­tó­ra és (elő­ze­tes regiszt­rá­ció után) osszák meg a vide­ók link­jét a https://​harang​.magyar​tri​ko​lor​.hu/ olda­lon. A világ­tér­ké­pen kis haran­gok jel­zik a haran­go­zás­ra regiszt­rál­ta­kat. A haran­gok­ra klikk­el­ve meg fog­nak jelen­ni a meg­osz­tott vide­ók, így bele­lát­ha­tunk az össz­ma­gyar közös béke­aka­ra­tunk hely­szí­ne­i­be is.

Pol­be­at csü­tör­tö­kön­ként élő­ben rög­zít­ve a Revo­lu­ti­on ’56 Sza­bad­ság­har­cos Sörö­ző­ben (Bem rak­part 53., a Mar­git híd budai híd­fő­jé­nél. Jöj­jön el, szól­jon hoz­zá a beszél­ge­tés­hez Ön is!

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu