Hírek Magyarországi hírek Vid­nyánszy Atti­la lett a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Egye­te­met fenn­tar­tó ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnöke

Vid­nyánszy Atti­la lett a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Egye­te­met fenn­tar­tó ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnöke

Hat egye­tem augusz­tus else­jé­vel, míg a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Egye­tem szep­tem­ber else­jé­vel vált műkö­dé­si modellt.

Az Inno­vá­ci­ós és Tech­no­ló­gi­ai Minisz­té­ri­um köz­le­mé­nye sze­rint a közel­múlt­ban meg­szü­le­tett dön­tés értel­mé­ben a Szín­ház- és Film­mű­vé­sze­ti Egye­te­met fenn­tar­tó ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke Vid­nyánsz­ky Atti­la ren­de­ző, a Nem­ze­ti Szín­ház főigaz­ga­tó­ja, egye­te­mi tanár lesz.

„A kor­sze­rű, magas szin­tű kép­zés sok­kal jobb esé­lye­ket teremt a hall­ga­tók szá­má­ra arra, hogy neves kül­föl­di szak­em­be­rek­től tanul­va az ország­ha­tá­ro­kon túl is sike­res­sé vál­ja­nak a film­ipar­ban, szín­há­zi világ­ban” – fogal­ma­zott az ITM.

Kifej­tet­ték:

  • az Állat­or­vos­tu­do­má­nyi Egyetem,
  • a Mis­kol­ci Egyetem,
  • a Moholy-Nagy Művé­sze­ti Egyetem,
  • a Neu­mann János Egyetem,
  • a Sop­ro­ni Egye­tem és
  • a Szé­che­nyi Ist­ván Egyetem

ala­pí­tói és fenn­tar­tói jogai vagyon­ke­ze­lő ala­pít­vá­nyok­hoz kerül­nek augusz­tus elsején.

Az új finan­szí­ro­zá­si for­má­ban az intéz­mé­nyek rugal­ma­sab­ban, gyor­sab­ban rea­gál­hat­nak a gaz­da­sá­gi igényekre.

„A kor­mány cél­ja, hogy a kor­sze­rűbb és kiszá­mít­ha­tóbb műkö­dé­si kör­nye­zet növel­je a fel­ső­ok­ta­tás ver­seny­ké­pes­sé­gét, és így a magyar fia­ta­lok a jövő nyer­te­sei legyenek”

- áll a közleményben.

Az ITM sze­rint a modell­vál­tás­nak köszön­he­tő­en az egye­te­mek a helyi tár­sa­dal­mi élet, az értel­mi­ség­kép­zés és a gaz­da­ság­fej­lesz­tés motor­ja­ként biz­to­sít­hat­ják a kép­zé­si, kuta­tá­si, inno­vá­ci­ós, művé­sze­ti, sport- és kul­tu­rá­lis szol­gál­ta­tá­si hát­te­ret régi­ó­juk és a magyar gaz­da­ság ver­seny­ké­pes­sé­gé­hez. Az állam a fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nyek­kel 2022-től hosszú távú keret­szer­ző­dé­sek kere­té­ben ala­kít­ja ki a finan­szí­ro­zá­si alap­el­ve­ket, ami garan­ci­át jelent a sta­bil és ter­vez­he­tő műkö­dés­re. A modell­vál­tás nyo­mán ugyan­ak­kor az intéz­mé­nyek több saját bevé­tel­re tehet­nek majd szert – írták.

Kiemel­ték azt is, hogy az új műkö­dé­si modell a jövő­ben is biz­to­sít­ja min­den hall­ga­tó szá­má­ra az álla­mi ösz­tön­dí­jas kép­zés lehe­tő­sé­gét az érin­tett egyetemeken.

Az okta­tó­kat, dol­go­zó­kat ettől kezd­ve mun­ka­vi­szony­ban foglalkoztatják,

így a merev köz­al­kal­ma­zot­ti bér­táb­lá­val szem­ben lehe­tő­ség nyí­lik a több­let­tel­je­sít­mény, a kiemel­ke­dő szak­mai mun­ka elismerésére.

A jog­sza­bá­lyok egy­éves átme­ne­tet biz­to­sí­ta­nak, addig köte­le­ző­en érvény­ben marad­nak a köz­al­kal­ma­zot­ti fog­lal­koz­ta­tás egyes fel­té­te­lei, ezen kívül öt éven át garan­tál­ják a koráb­bi jog­ál­lás alap­ján járó jubi­le­u­mi jutal­ma­kat is.

„Az ala­pít­vá­nyi fenn­tar­tás­ba kerü­lő egye­te­mek a rugal­ma­sabb és kiszá­mít­ha­tóbb műkö­dé­si kör­nye­zet­nek köszön­he­tő­en meg­erő­sít­he­tik nem­zet­kö­zi jelen­lé­tü­ket” – írta az ITM.

For­rás: MTI / Info­start / Soós Lajos