Hírek Magyarországi hírek Vér­ta­nú keresz­té­nyek tisz­te­le­té­re lett vörös az Erzsébet-híd

Vér­ta­nú keresz­té­nyek tisz­te­le­té­re lett vörös az Erzsébet-híd

A világ üldö­zött keresz­té­nye­i­re való meg­em­lé­ke­zés jegyé­ben vörös szín­nel vilá­gí­tot­tak ki több buda­pes­ti épü­le­tet ma este.

A Red Wed­nes­day (vörös szer­da) kez­de­mé­nye­zés­nek két cél­ja van: az egyik a “kegye­let gesz­tu­sa”, így emlé­kez­nek a világ üldö­zött keresz­té­nye­i­re, közöt­tük arra a tucat­nyi ember­re, aki­ket a keresz­tény hitük miatt gyil­kol­nak meg napon­ta. A másik cél­ja pedig, hogy fel­hív­ják a figyel­met a keresz­tény­ül­dö­zés jelenségére.

Buda­pes­ten az Erzsé­bet hidat, a Szent Gel­lért szob­rot és négy fele­ke­zet temp­lo­mát: a bel­vá­ro­si Nagy­bol­dog­asszony Főplé­bá­nia­temp­lo­mot, az Isten­szü­lő elhuny­ta orto­dox szé­kes­egy­há­zat, a Szi­lá­gyi Dezső téri refor­má­tus temp­lo­mot és a Buda­vá­ri evan­gé­li­kus temp­lo­mot vilá­gí­tot­ták ki.

Azbej Tris­tan, az üldö­zött keresz­té­nyek meg­se­gí­té­sé­ért fele­lős állam­tit­kár sze­rint a világ köz­vé­le­mé­nyét álta­lá­ban hide­gen hagy­ja, ami­kor keresz­tény embe­re­ket gyil­kol­nak le a hitük miatt, ezért is fon­tos a Aid to the Church in Need nevű kari­ta­tív szer­ve­zet nem­zet­kö­zi kez­de­mé­nye­zé­se, a Red Wednesday.

A világ leg­ül­dö­zöt­tebb val­lá­sa a keresz­tény­ség, éven­te három­ezer embert ölnek meg a hitük miatt.

For­rás: 777​.blog / MTI