Hírek Magyarországi hírek Veres And­rás: A keresz­tény­el­le­nes­ség elle­ni küz­de­lem az egy­ház egyik leg­fon­to­sabb feladata

Veres And­rás: A keresz­tény­el­le­nes­ség elle­ni küz­de­lem az egy­ház egyik leg­fon­to­sabb feladata

Az erő­sö­dő keresz­tény­el­le­nes­ség és a sze­ku­la­ri­zá­ció elle­ni küz­del­met, vala­mint a hit tovább­adá­sát nevez­te Veres And­rás győ­ri megyés püs­pök, a Magyar Kato­li­kus Püs­pö­ki Kon­fe­ren­cia (MKPK) szer­dán újra­vá­lasz­tott elnö­ke a Magyar Kato­li­kus Egy­ház leg­fon­to­sabb fel­ada­tá­nak az elkö­vet­ke­ző években.

Veres And­rás az MTI-nek nyi­lat­koz­va kiemel­te: az elmúlt idő­szak­ban “szű­kebb kör­nye­ze­tünk­ben is” “fel­ütöt­te fejét” a keresztényellenesség.

A koráb­ban min­dig jelen lévő “ideo­ló­gi­ai kihí­vá­sok” mel­lett meg­je­len­tek a rég­óta nem tapasz­talt egy­ház- és keresz­tény­el­le­nes “akci­ók”. Ezzel a jelen­ség­gel szem­ben az egy­ház­nak min­den­kép­pen fel kell ven­nie a küzdelmet

– mond­ta. Fon­tos­nak nevez­te azt is, hogy meg­erő­söd­je­nek a plé­bá­ni­ai közös­sé­gek a hit tovább­adá­sá­ban, segít­ve ezzel, hogy legye­nek papi hiva­tá­sok. Hang­sú­lyoz­ta: nagy szük­ség van a hívek minél nagyobb szá­mú és minél elkö­te­le­zet­tebb rész­vé­te­lé­re az egy­ház éle­té­ben, hogy az “ne a papok egy­há­za, hanem a hívők közös­sé­ge” legyen.

Veres And­rás az elnök­vá­lasz­tás­ról elmond­ta: a püs­pö­kök tes­tü­le­te ötéven­te tit­kos sza­va­zás­sal választ­ja meg elnö­két, a kon­fe­ren­cia vala­mennyi tag­ja sza­vaz­hat, de csak a megyés püs­pö­kök­re lehet vok­sol­ni. Kitért arra is: sem az elnök, sem más püs­pök nem áll a töb­bi felett, a saját egy­ház­me­gyé­jét min­den püs­pök tel­jes fele­lős­ség­gel és önál­ló­ság­gal irá­nyít­ja, és csak Rómá­nak van alá­ren­del­ve. Hoz­zá­tet­te: az MKPK az egy­ház egye­te­mes jog­rend­sze­re alap­ján dönt az egész ország­ra vonat­ko­zó lel­ki­pász­to­ri, köz­igaz­ga­tá­si, illet­ve litur­gi­ai kér­dé­sek­ben. Ezt a mun­kát koor­di­nál­ja, veze­ti az elnök, illet­ve a négy­ta­gú Állan­dó Tanács.

Az MKPK elnö­ke arra a kér­dés­re, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt várhatók‑e ismét a szent­mi­sék­re, illet­ve a temp­lo­mok láto­ga­tá­sá­ra vonat­ko­zó kor­lá­to­zá­sok, azt felel­te: a kon­fe­ren­cia fel­te­he­tő­en csü­tör­tö­kön meg­fo­gal­maz majd egy közös nyi­lat­ko­za­tot, de a megyés püs­pö­kök önál­ló­an dön­te­nek majd az eset­le­ges kor­lá­to­zá­sok­ról. Meg­je­gyez­te: ezt indo­kol­ja az is, hogy az ország­ban külön­bö­ző a jár­vány­ügyi hely­zet. Azt is mond­ta, véle­mé­nye sze­rint a temp­lo­mo­kat soha, sem­mi­lyen körül­mé­nyek között nem sza­bad bezár­ni; az embe­rek­nek min­dig meg kell adni a lehe­tő­sé­get, hogy a temp­lom­ban imád­koz­has­sa­nak. Ugyan­ak­kor nyil­ván az embe­rek biz­ton­sá­gát és az álla­mi javas­la­to­kat is szem előtt tart­va dön­te­nek majd.

For­rás: MTI; Fotó: MTI