Hírek Magyarországi hírek Vera Jou­ro­va ezi­dá­ig sen­ki által át nem lépett vörös vona­lat lépett át

Vera Jou­ro­va ezi­dá­ig sen­ki által át nem lépett vörös vona­lat lépett át

Vera Jou­ro­vá meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan és elfo­gad­ha­tat­lan táma­dást inté­zett Magyar­or­szág ellen, ezért az Euró­pai Bizott­ság érté­ke­kért és átlát­ha­tó­sá­gért fele­lős alel­nö­ké­nek men­nie kell – jelen­tet­te ki Deutsch Tamás fide­szes euró­pai par­la­men­ti (EP-) kép­vi­se­lő Brüsszel­ben, az uni­ós biz­tos­nak a demok­rá­cia magyar­or­szá­gi hely­ze­té­ről tett kije­len­té­se­i­re rea­gál­va kedden. 

A kép­vi­se­lő magyar újság­írók­nak nyi­lat­koz­va kije­len­tet­te, Jou­ro­vá nyi­lat­ko­za­ta miatt alkal­mat­lan­ná vált arra, hogy az Euró­pai Bizott­ság tag­ja­ként tevé­keny­ked­jen, hogy objek­tív és pár­tat­lan műkö­dés hiá­nyá­ban fele­ada­tát betöltse.

Magyar­or­szág a leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban vissza­uta­sít­ja, hogy bár­mely euró­pai biz­tos dur­ván támad­jon bár­mely uni­ós tag­ál­la­mot – emel­te ki Deutsch Tamás.

„Vera Jou­ro­vá a Der Spie­gel német hír­ma­ga­zin­nak adott nyi­lat­ko­za­tá­ban ezi­dá­ig sen­ki által át nem lépett vörös vona­lat lépett át” – fogalmazott.

A leg­dur­vább, pisz­ká­ló­dó, mást besá­ro­zó és lejá­ra­tó párt­po­li­ti­ku­si stí­lus az, aho­gyan az uni­ós biz­tos fogal­ma­zott. Kizárt és kép­te­len, hogy Jou­ro­vá pár­tat­la­nul és elfo­gu­lat­la­nul tud­ja a jog­ál­la­mi­ság hely­ze­té­vel össze­füg­gő kér­dé­se­ket vizs­gál­ni bár­mely tag­ál­lam ese­té­ben – húz­ta alá.

Amennyi­ben az uni­ós biz­tos maga­tar­tá­sa az Euró­pai Unió műkö­dé­sét meg­ha­tá­ro­zó alap­szer­ző­dés­sel ellen­té­tes, és ez a maga­tar­tás tük­rö­zi az Euró­pai Bizott­ság állás­pont­ját, akkor a baj sok­kal súlyo­sabb. Magyar­or­szág azon­ban abból indul ki, hogy a túl­zó, elfo­gad­ha­tat­lan és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan állás­pont Vera Jou­ro­vá állás­pont­ja, amely alkal­mat­lan­ná teszi biz­to­si és bizott­sá­gi alel­nö­ki tiszt­sé­gé­nek betöl­té­sé­re – emel­te ki.

A kép­vi­se­lő tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a Fidesz-KDNP euró­pai par­la­men­ti (EP-) kép­vi­se­lő­cso­port­ja arról hatá­ro­zott, hogy hiva­ta­los par­la­men­ti bead­vány for­má­já­ban sür­gő­sé­gi kér­dés­sel for­dul­nak az Euró­pai Bizott­ság elnö­ké­hez. Abban arra szó­lít­ják fel Ursu­la von der Leyent, hogy tegyen meg min­dent annak érde­ké­ben, hogy miha­ma­rabb elmoz­dít­sák bizott­sá­gi alel­nö­ki tiszt­sé­gé­ből, biz­to­si pozí­ci­ó­já­ból Vera Jourovát.

Jou­ro­vá nyi­lat­ko­za­ta nem marad­hat követ­kez­mé­nyek nél­kül. Ha így marad­na, az „alap­ja­i­ban ero­dál­ná, ver­né szét” a köl­csö­nös tisz­te­let­re épü­lő együtt­mű­kö­dést az Euró­pai Uni­ó­ban – tet­te hoz­zá Deutsch Tamás.

Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök ked­den levél­ben for­dult Ursu­la von der Leyen­hez, az Euró­pai Bizott­ság elnö­ké­hez, mely­ben tájé­koz­tat­ta, hogy Magyar­or­szá­got és a magyar embe­re­ket sér­tő kije­len­té­sei miatt lemon­dás­ra szó­lí­tot­ta fel Vera Jou­ro­vát, és egy­ér­tel­mű­vé tet­te, hogy amíg ez nem tör­té­nik meg, Magyar­or­szág kor­má­nya fel­füg­gesz­ti a két­ol­da­lú poli­ti­kai kap­cso­la­to­kat a tes­tü­let alelnökével.

For­rás: Demokrata