Hírek Morzsák Véget ért a nem­zet­kö­zi kupa­me­ne­te­lés, köszön­jük Ferenc­vá­ros! Dina­mo Kijev – FTC 1:0

Véget ért a nem­zet­kö­zi kupa­me­ne­te­lés, köszön­jük Ferenc­vá­ros! Dina­mo Kijev – FTC 1:0

Hatal­mas ira­mú, ren­ge­teg küz­del­mes pil­la­na­tot tar­tal­ma­zó mér­kő­zé­sen pró­bál­ta kihar­col­ni a Baj­no­kok Ligá­ja (BL) cso­port har­ma­dik helyét a Ferenc­vá­ros a Dina­mo Kijev ott­ho­ná­ban. Reb­rov csa­pa­ta sokat tar­tot­ta a lab­dát, több remek hely­ze­tet is kiala­kí­tott azon­ban a gól végig elke­rül­te a nagy len­dü­let­tel ját­szó Fra­dit. Így negye­dik helyen zár­va, el kell búcsúz­ni a nem­zet­kö­zi kupa­sze­rep­lés­től és az Euró­pa-Ligá­ban a Dina­mo foly­tat­hat­ja a mér­kő­zé­se­ket tavasszal. Azt azon­ban már most meg kell jegyez­ni, hogy min­den dicsé­ret meg­il­le­ti az nép­li­ge­ti gár­dát: egy per­cig nem adták fel, és mind­vé­gig nagy aka­rat­ról tet­tek tanú­bi­zony­sá­got, vala­mint ren­ge­teg élménnyel gaz­da­gí­tot­ták az egész magyar spor­tot az ősz folya­mán. Bár a Kijev elle­ni mér­kő­zé­sek ered­mé­nyei nem úgy sike­rül­tek, aho­gyan azt a talál­ko­zók képe mutat­ta, meg kell köszön­nünk a Ferenc­vá­ros­nak, amit letett az asztalra.

Köszö­net a sok élmé­nyért, a komoly ered­mé­nye­kért és a magyar spor­tért tett tel­je­sít­mé­nyért a Ferenc­vá­ros csa­pa­tá­nak. Köszön­jük Fra­di, Szép volt fiúk!

Veze­tő kép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu