Hírek Elszakított területi hirek Véget ér a meg­osz­tott­ság – lesz egy­sé­ges magyar kép­vi­se­let Szlovákiában

Véget ér a meg­osz­tott­ság – lesz egy­sé­ges magyar kép­vi­se­let Szlovákiában

Meg­va­ló­sul, amit a szlo­vá­ki­ai magyar válasz­tók mint­egy 80 szá­za­lé­ka sze­ret­ne: hama­ro­san lét­re­jön az egy­sé­ges magyar poli­ti­kai kép­vi­se­let, és meg­szű­nik a szét­hú­zás – erről egye­zett meg az MKP, a Híd és az Össze­fo­gás veze­té­se. A párt­el­nö­kök beje­len­tet­ték, közös poli­ti­kai szub­jek­tum­ban sze­ret­nék a foly­tat­ni a munkát.

Meg­tet­ték az első lépést a szlo­vá­ki­ai magyar poli­ti­kai pár­tok veze­tői és az új, egy­sé­ges poli­ti­kai érdek­kép­vi­se­let érde­ké­ben egy közös pár­tot ala­kít ki a Magyar Közös­ség Párt­ja, a Híd és az Össze­fo­gás. A három párt kül­dött­sé­ge az MKP pozso­nyi szék­há­zá­ban ült tár­gya­ló­asz­tal­hoz egy­más­sal. A meg­be­szé­lés­re az MKP hív­ta meg a másik két párt dele­gá­ci­ó­ját, a tár­gya­lá­sok meg­kez­dé­sé­ről más­fél hét­tel koráb­ban a gom­ba­szö­gi Köz­éle­ti Pik­ni­ken egyez­tek meg a politikusok.▾hirdetés

For­ró Krisz­ti­án, az MKP elnö­ke az új párt meg­ala­ku­lá­sá­ról hozott dön­tést tör­té­nel­mi pil­la­nat­nak tart­ja. „Min­den­ki abban érde­kelt, hogy a közös­sé­günk­nek, a fel­vi­dé­ki magyar­ság­nak ismét legyen egy erős kép­vi­se­le­te. Ez a kép­vi­se­let egy közös párt­ban fog meg­va­ló­sul­ni az elkö­vet­ke­ző idő­szak­ban. Egy közös párt­ban gon­dol­ko­dik a három poli­ti­kai szub­jek­tum, amely kép­vi­sel­ni fog­ja a fel­vi­dé­ki magyar­sá­got, illet­ve a dél- és kelet-szlo­vá­ki­ai régi­ót” – fej­tet­te ki For­ró Krisztián.

Sóly­mos Lász­ló a feb­ru­ár végi par­la­men­ti válasz­tá­sok után vál­tot­ta a Híd elnö­ki szé­ké­ben Bugár Bélát. A Híd a válasz­tá­so­kon két szá­za­lé­kos ered­ménnyel jóval a beju­tá­si küszöb alatt tel­je­sí­tett, a leg­fris­sebb köz­vé­le­mény­ku­ta­tá­sok sze­rint pedig jelen­leg egy szá­za­lék­nyi a támo­ga­tott­sá­ga. Sóly­mos a három­pár­ti egyez­te­tést konst­ruk­tív­nak nevez­te, és hang­sú­lyoz­ta, a szlo­vá­ki­ai magyar válasz­tók közel nyolc­van szá­za­lé­ka sze­ret­né, ha a véget érne a szét­hú­zás és druk­kol az egy­sé­ges magyar poli­ti­kai érdekképviseletnek.

„Annak örü­lök, hogy nem arról vitá­zunk, hogyan pró­bál­ja az egyik vala­mi­lyen módon beda­rál­ni a mási­kat, hanem arról beszé­lünk, miként tudunk össze­fog­ni, és egy­mást segít­ve össze­rak­ni erő­in­ket. Arról, hogyan tudunk lét­re­hoz­ni egy közös, erős poli­ti­kai szub­jek­tu­mot, amely a demok­rá­cia, a jog­ál­la­mi­ság és az euró­pai irá­nyult­ság alap­ja­in fog áll­ni, és magá­ban fog­ja hor­doz­ni a szlo­vá­ki­ai magyar tár­sa­da­lom sok­szí­nű­sé­gét is. Olyan pár­tot sze­ret­nénk, amely garan­tál­ni tud­ja Dél-Szlo­vá­kia fej­lő­dé­sét és azt, hogy a szlo­vá­ki­ai magya­rok élet­kö­rül­mé­nyei meg­egyez­ze­nek az ország más állam­pol­gá­ra­i­nak élet­kö­rül­mé­nye­i­vel” – fogal­ma­zott a Híd elnöke.

Mózes Sza­bolcs, az Össze­fo­gás veze­tő­je azt hang­sú­lyoz­ta, moz­gal­muk egy évvel ezelőtt ele­ve az egy­sé­ges magyar kép­vi­se­let kiala­kí­tá­sa érde­ké­ben jött lét­re. Hoz­zá­tet­te, a gene­rá­ci­ós és tema­ti­kus meg­úju­lást is fon­tos­nak tart­ják, de az egy évvel ezelőt­ti tár­gya­lá­sok­tól elté­rő­en, most nin­cse­nek köve­tel­mé­nye­ik arra vonat­ko­zó­an, hogy az egyes pár­tok mely tag­ja­it nem sze­ret­nék a lét­re­ho­zan­dó együtt­mű­kö­dés­ben lát­ni. „Lesz egy­sé­ges magyar érdek­kép­vi­se­let. Az Össze­fo­gás kaland­ja közel egy évvel ezelőtt indult, ami­kor még nem úgy nézett ki, hogy itt lesz egy­sé­ges magyar párt vagy egy­sé­ges magyar kép­vi­se­let. Most viszont úgy néz ki, sike­rül eljut­ni oda, hogy való­ban lét­re­jön egy közös, egy­sé­ges magyar párt” – tájé­koz­ta­tott Mózes Szabolcs.

Azt is elmond­ta, már most meg­ál­la­pod­tak, hogy az aktu­á­lis témák­ra közö­sen fog­nak rea­gál­ni. „Nagyon konk­rét pél­da, hogy közö­sen dol­go­zunk ki egy vízi­ót vagy stra­té­gi­át arra, hogy

a szlo­vák kor­mány az Euró­pai Uni­ó­tól érke­ző plusz­for­rá­so­kat hogyan tud­ja leg­ha­té­ko­nyab­ban kihasz­nál­ni úgy, hogy Dél-Szlo­vá­ki­á­nak is minél több ilyen for­rás jusson”

– tet­te hoz­zá az Össze­fo­gás vezetője.

A közös párt lét­re­ho­zá­sá­nak egy­elő­re még nincs pon­tos menet­rend­je, most két mun­ka­cso­port lét­re­ho­zá­sá­ban egyez­tek meg a kül­dött­sé­gek. Az egyik fel­ada­ta a min­den­ki szá­má­ra elfo­gad­ha­tó poli­ti­kai-tar­tal­mi tézi­sek meg­ha­tá­ro­zá­sa lesz, a másik­nak kell kita­lál­nia, hogy milyen szer­ke­ze­te legyen a párt­nak. Még nem dön­töt­ték el azt sem, hogy a három párt egyi­ké­re épít­ve hoz­zák lét­re a közös pár­tot, vagy tel­je­sen új szub­jek­tu­mot épí­te­nek fel. Arra sem vál­lal­koz­tak a párt­ve­ze­tők, hogy meg­jó­sol­ják, mikor­ra jöhet lét­re az új szub­jek­tum. Sóly­mos Lász­ló ezzel kap­cso­lat­ban meg­je­gyez­te: „Mind­nyá­junk­nak az a cél­ja, és ebben meg is egyez­tünk, hogy a leg­kö­ze­leb­bi válasz­tá­so­kon, a hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­so­kon már biz­tos közös zász­ló alatt induljunk.”

Az MKP, a Híd és az Össze­fo­gás veze­tői augusz­tus 20-án, Szent Ist­ván nap­ján Rév­ko­má­rom­ban közös memo­ran­du­mot írnak alá az új párt mielőb­bi létrehozásáról.

For­rás: infostart