Hírek Magyarországi hírek Var­gha Tamás: A Szent Koro­na tör­té­ne­lem­for­má­ló erő­vel bír

Var­gha Tamás: A Szent Koro­na tör­té­ne­lem­for­má­ló erő­vel bír

A Szent Koro­na tör­té­ne­lem­for­má­ló erő­vel bír, köz­ve­tí­tő­je azok­nak az érté­kek­nek, melyek a magya­ro­kat magyar­rá teszik – mond­ta Var­gha Tamás, a Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um par­la­men­ti állam­tit­ká­ra pén­te­ken a Szent Koro­na haza­té­ré­sé­nek 45. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ren­de­zett meg­em­lé­ke­zé­sen a Buda­pest-Bel­vá­ro­si Nagy­bol­dog­asszony Főplébánia-templomban.

Buda­pest, 2023. janu­ár 6. Woth Imre, a Magyar Kirá­lyi Koro­naõ­rök Egye­sü­le­té­nek elnö­ke tisz­te­leg a Szent Koro­na máso­la­tá­nál a Szent Koro­na haza­té­ré­sé­nek 45. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból tar­tott meg­em­lé­ke­zé­sen a Buda­pest-Bel­vá­ro­si Nagy­bol­dog­asszony Fõp­lé­bá­nia-temp­lom­ban 2023. janu­ár 6‑án. Az ese­ményt a Magyar Kirá­lyi Koro­naõ­rök Egye­sü­le­te szer­vez­te. MTI/Kovács Tamás

Az állam­tit­kár úgy fogal­ma­zott: negy­ven­öt évvel ezelőtt tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű ese­mény­nek lehet­tünk tanúi, és még ennyi év után is meg­döb­ben­tő, hogy a bal­ol­da­li dik­ta­tú­ra ide­jén mek­ko­ra érdek­lő­dést vál­tott ki a Szent Koro­na haza­té­ré­se. A kádá­ri rend­szer­be bele­tö­rő­dött, 1956 meg­tor­lá­sá­ra még jól emlé­ke­ző ország remény­ke­dett egy vala­mi­ko­ri fel­sza­ba­du­lás­ban – emlé­kez­te­tett, hoz­zá­té­ve: a Szent Koro­na haza­szál­lí­tá­sa kor­sza­kos vál­to­zá­sok elő­sze­le volt, ezért „máig hálá­sak vagyunk az ame­ri­kai bará­ta­ink­nak, hogy a Szent Koro­nát mél­tó módon oltal­maz­ták és sér­tet­le­nül vissza­ad­ták Magyarországnak.”

A poli­ti­kus az egye­dül­ál­ló tör­té­nel­mi erek­lye jelen­tő­sé­ge kap­csán fel­idéz­te, hogy 1527-ig csak az szá­mí­tott legi­tim király­nak Magyar­or­szá­gon, akit Szé­kes­fe­hér­vá­ron koro­ná­zott meg az esz­ter­go­mi érsek a Szent Koro­ná­val. Hihe­tet­len szak­rá­lis ere­jét a trón­har­cok mutat­ták meg – foly­tat­ta, rámu­tat­va: a Szent Koro­ná­val való koro­ná­zás nél­kül sen­ki sem lehe­tett tör­vé­nyes király, a trón­kö­ve­te­lők ezért bár­mit elkö­vet­tek a koro­na megszerzéséért.

Var­gha Tamás kije­len­tet­te: a Szent Koro­na jogi sze­mély, a magyar állam­esz­me meg­tes­te­sí­tő­je, álla­mi­sá­gunk jel­ké­pe, a leg­be­cse­sebb nem­ze­ti érték, amely pótolhatatlan.

Kitért arra is, hogy a pol­gá­ri kor­mány két adós­sá­got is tör­lesz­tett az elmúlt idő­szak­ban a Szent Koro­ná­val szem­ben: egy­részt kiemel­te a Magyar Nem­ze­ti Múze­um­ból és mél­tó hely­re tet­te az Orszá­ház­ban, más­részt meg­ala­pí­tot­ta a Hon­véd Koronaőrséget.

A poli­ti­kus hang­sú­lyoz­ta, hogy a hon­véd­ség­nél hisz­nek az állan­dó­ság és a hala­dás ket­tős­sé­gé­ben, abban, hogy a hagyo­mány csak az inno­vá­ci­ó­val együtt kép­vi­se­li a való­di erőt. Azt mond­ta, az új magyar hon­véd­ség fel­ada­ta oltal­maz­ni érté­ke­in­ket, ame­lye­ket a Szent Koro­na is oltal­maz, külö­nö­sen most, ami­kor Euró­pá­nak rég nem látott kihí­vá­sok­kal kell szem­be­néz­nie. „A világ­nak béké­re van szük­sé­ge, a mi kül­de­té­sünk pedig Magyar­or­szág béké­jé­nek fenn­tar­tá­sa” – mond­ta Var­gha Tamás.

David Press­man, az Egye­sült Álla­mok magyar­or­szá­gi nagy­kö­ve­te beszé­dé­ben kiemel­te: bár kor­má­nya­ink össze­csap­tak annak ide­jén, a magyar embe­rek bará­tot lát­tak az Egye­sült Álla­mok­ban. Egy népet lát­tak, aki­re rábíz­hat­ják az egyik leg­fon­to­sabb és leg­je­len­tő­ség­tel­je­sebb kincsüket.

„Ezt az ezer­éves, fel­be­csül­he­tet­len érté­kű, arany­ból készí­tett, és ékkö­vek­kel díszí­tett műal­ko­tást egy egy­sze­rű feke­te tás­ká­ba rej­tet­ték bátor, haza­sze­re­tő magya­rok és kicsem­pész­ték az ország­ból, majd egy magyar ezre­des átad­ta egy ame­ri­kai ezre­des­nek” – mond­ta, meg­je­gyez­ve: az Egye­sült Álla­mok meg­véd­te a magyar Szent Koro­nát, sőt, ezt a fele­lős­sé­get annyi­ra komo­lyan vet­te, hogy a híres Fort Knox kato­nai erő­dít­mény pán­cél­ter­mé­ben helyez­ték el.

David Press­man hang­sú­lyoz­ta: a koro­nát nem a Szov­jet­uni­ó­nak, nem egy báb­kor­mány­nak, hanem a magyar nép­nek szol­gál­tat­ták annak ide­jén vissza. „Töb­bet sze­ret­tünk vol­na adni, mint egy koro­na. Azt akar­tuk vissza­ad­ni a magyar embe­rek­nek, amit a koro­na kép­vi­selt: a reményt. A reményt, hogy vissza­tér­het­nek ahhoz az élet­hez, amit a szov­jet elnyo­mók és kegyelt­je­ik domi­nan­ci­á­ja előtt éltek” – mond­ta a nagy­kö­vet, aki meg­tisz­tel­te­tés­nek nevez­te, hogy az Egye­sült Álla­mok nagy­kö­vet­sé­gén abban az iro­dá­ban dol­goz­hat, ahol koráb­ban Mind­szenty bíbo­ros kapott oltal­mat 15 éven át.

A Szent Koro­nát 1945-ben szál­lí­tot­ták az Egye­sült Álla­mok­ba, majd 1978. janu­ár 6‑án Cyrus Vance ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter adta vissza az Ország­gyű­lés elnö­ké­nek a parlamentben.

For­rás: demok​ra​ta​.hu