Hírek Magyarországi hírek Var­ga Mihály meg­erő­sí­tet­te: közel egy­mil­li­árd euró érke­zik Brüsszelből

Var­ga Mihály meg­erő­sí­tet­te: közel egy­mil­li­árd euró érke­zik Brüsszelből

A REPo­we­rEU prog­ram elő­fi­nan­szí­ro­zá­sa révén közel egy­mil­li­árd euró érke­zik Magyar­or­szág­ra, erről szá­mol­tak be brüssze­li for­rá­sa­ink. Mint ismert, a REPo­we­rEU pénz­ügyi esz­közt hiva­ta­lo­san az orosz ener­gia­füg­gő­ség csök­ken­té­sé­re és az ellá­tás­biz­ton­ság javí­tá­sá­ra hoz­ták létre.

Varga Mihály megerősítette: közel egymilliárd euró érkezik Brüsszelből

Fotó: Dur­sun Ayde­mir / Ana­do­lu via AFP

Elma­gya­ráz­zuk, milyen pén­ze­ket kap hazánk, milye­ne­ket nem kap meg, és melyek azok, ame­lye­ket vissza kell fizetni.

A hírt Var­ga Mihály pénz­ügy­mi­nisz­ter erő­sí­tet­te meg. A minisz­ter a Gaz­da­sá­gi és Pénz­ügyi Tanács ülé­sét köve­tő­en tar­tott sajtótájékoztatót.

Az utol­só aka­dály is elhá­rult az elől, hogy Magyar­or­szág hoz­zá­jus­son a neki járó hely­re­ál­lí­tá­si prog­ram­ban meg­lé­vő pén­zek­hez. (…) A pénz­ügy­mi­nisz­te­rek taná­csá­nak mai ülé­se jóvá­hagy­ta és elfo­gad­ta azt a módo­sí­tást, amit ehhez a prog­ram­hoz nyúj­tot­tunk be

– fogal­ma­zott a tárcavezető.

Ahogy koráb­ban is meg­ír­tuk, vár­ha­tó­an két rész­let­ben érke­zik majd az összeg, azon­ban a pon­tos meg­osz­lá­sá­ról még nin­cse­nek információink.

A pénz­ügy­mi­nisz­ter továb­bá arról is tájé­koz­ta­tott, hogy a gaz­da­sá­gi kor­mány­zás kér­dé­sé­ről – az inten­zív, haj­na­li 3‑ig tar­tó tár­gya­lá­sok elle­né­re – nem sike­rült meg­ál­la­po­dás­ra jut­ni uni­ós kol­lé­gák között. Ebben alap­ve­tő­en az Észak-Dél ellen­tét domi­nan­ci­á­ját érezte. 

gaz­da­sá­gi kor­mány­zás az intéz­mé­nyek és eljá­rá­sok azon rend­sze­re, ame­lyet az unió gaz­da­sá­gi cél­ki­tű­zé­sei, neve­ze­te­sen az EU és pol­gá­rai gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi fej­lő­dé­sé­nek támo­ga­tá­sa cél­já­ból foly­ta­tott gaz­da­ság­po­li­ti­kai koor­di­ná­ció eléré­se érde­ké­ben hoz­tak lét­re.A magyar kor­mány állás­pont­ja mind­vé­gig nyílt és vilá­gos volt. Mi azt gon­dol­juk, hogy a gaz­da­sá­gi kor­mány­zás reform­já­nak alap­ve­tő­en a nem­zet­ál­la­mok, nem­ze­ti kor­má­nyok esz­kö­ze­it kell bőví­te­nie. Ők tud­ják leg­in­kább eldön­te­ni azt, hogy mire van szük­sé­ge a gaz­da­ság­nak, hogyan lehet egy egyen­sú­lyi pályá­ra vissza­ál­lí­ta­ni egy állam­ház­tar­tást, egy gaz­da­sá­gi növe­ke­dést. Sok­kal kisebb jog­kö­rö­ket adnánk az Euró­pai Bizott­ság­nak. Úgy érez­zük, hogy ebbe az irány­ba kel­le­ne tovább­gon­dol­ni a gaz­da­sá­gi kor­mány­zás­nak a reformját.

– össze­gez­te Var­ga Mihály.

Elma­gya­ráz­zuk, milyen pén­ze­ket kap hazánk, milye­ne­ket nem kap meg, és melyek azok, ame­lye­ket vissza kell fizetni.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu