Hírek Magyarországi hírek Var­ga Mihály: ismét a miénk a magyar­ság egy­sé­gé­nek tuda­ta és öröme

Var­ga Mihály: ismét a miénk a magyar­ság egy­sé­gé­nek tuda­ta és öröme

A poli­ti­kai aka­rat­nak, az embe­rek és közös­sé­ge­ik tet­te­i­nek együt­te­sen köszön­he­tő, hogy ismét a miénk a magyar­ság egy­sé­gé­nek tuda­ta és örö­me – mond­ta a pénz­ügy­mi­nisz­ter szom­ba­ton Esz­ter­gom­ban, ahol Szent Ist­ván-díj­jal tün­tet­ték ki Méry Gábor fel­vi­dé­ki könyvkiadót.

Var­ga Mihály kiemel­te: Az a tör­vény, melyet nem­ze­ti össze­tar­to­zá­sunk­ról a pol­gá­ri, nem­ze­ti kor­mány alko­tott, a magya­rok nagy több­sé­gé­nek közös aka­ra­tát, közös érzé­sét feje­zi ki.

A sza­bad­sá­gért, füg­get­len­sé­gért és a magyar­ság össze­tar­to­zá­sá­ért foly­ta­tott évszá­za­dos küz­de­lem után külö­nö­sen erős jelen­té­se van az össz­ma­gyar­sá­gért vég­hez­vitt tett­nek – jelen­tet­te ki a miniszter.

Jan­ko­vics Mar­cell, a díjat oda­íté­lő ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnö­ke a nem­ze­tet magá­hoz térí­tő kül­de­tés­nek nevez­te a Méry Ratio Kiadót ala­pí­tó Méry Gábor kiadói mun­kás­sá­gát. Azt mond­ta, a kiadó kul­túr­tör­té­ne­ti és művé­sze­ti kiad­vá­nya­i­val pon­tos képet ad arról, ami a magyar­ság­gal tör­tént és történik.

Az ünnep­sé­gen Szent Ist­ván-emlék­érem­mel ismer­ték el Bal­la And­rás esz­ter­go­mi fotó­mű­vész töb­bév­ti­ze­des művé­sze­ti és köz­éle­ti tevékenységét.

Bal­la And­rás az érmet egy későb­bi idő­pont­ban veszi át.

A 2020-ban tizen­nyol­ca­dik alka­lom­mal átadott Szent Ist­ván-díjat jel­ké­pe­ző szo­bor Meloc­co Mik­lós alko­tá­sa; a királyt ábrá­zol­ja, amint a keresz­tet mind­két kezé­vel magas­ba eme­li nem­ze­te előtt. A díja­zot­ta­kat min­den évben köz­vé­le­mény-kuta­tás és inter­ne­tes sza­va­zás után választ­ja ki az ala­pít­vány kuratóriuma.

A Szent Ist­ván-díj Ala­pít­ványt Biha­ri Antal, a Kör­ze­ti Tele­ví­zió Esz­ter­gom veze­tő­je 2001-ben hoz­ta lét­re az össz­ma­gyar­ság kul­tu­rá­lis éle­té­nek segí­té­sé­re, a kul­tu­rá­lis örök­ség védel­mé­re. A díj­jal első­ként Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nö­köt tün­tet­ték ki, de bir­to­ko­sai között van Nem­es­kürty Ist­ván író, Mako­vecz Imre épí­tész, a könyv­ki­adó Püs­ki házas­pár, Tőkés Lász­ló refor­má­tus lel­kész és Kal­lós Zol­tán néprajzkutató.

For­rás: Magyar Nemzet