Hírek Magyarországi hírek Var­ga Judit: Nem árt alap­tör­vé­nyi szin­ten is kimon­da­ni, mit jelent a házas­ság és a család

Var­ga Judit: Nem árt alap­tör­vé­nyi szin­ten is kimon­da­ni, mit jelent a házas­ság és a család

Talán evi­den­ci­a­ként hang­zik, de olyan idő­ket élünk, hogy nem árt nyíl­tan alap­tör­vé­nyi szin­ten is kimon­da­ni, hogy mit jelent a házas­ság, mit jelent a csa­lád – mond­ta Var­ga Judit igaz­ság­ügyi minisz­tert Magyar­or­szág élő­ben című műsorunkban.

„Ön a beter­jesz­tő­je annak a javas­lat­nak, amely a veszély­hely­zet 90 nap­pal való meg­hosszab­bí­tá­sá­ról szól. Mi indo­kol­ja ezt most? (…) Mi az, amit nem lehet a két­har­ma­dos par­la­men­ti több­ség­gel meg­sza­vaz­ni egy ilyen járványhelyzetben?”

-          kér­dez­te Föl­di-Kovács Andrea.

„Eljá­rá­si szem­pont­ból egy egy­sze­rű válasz van. Ugye min­dig limi­tált azon elő­ter­jesz­té­sek­nek a szá­ma, ame­lye­ket egyéb­ként gyor­sí­tott eljá­rás­ban lehet elfo­gad­ni, ez nyil­ván nem ele­gen­dő. Egyéb­ként meg az alkot­má­nyos köve­tel­mé­nyek­nek való meg­fe­le­lés szol­gál­ja azt, ami ma tör­tént, hiszen az Ország­gyű­lés tud­ja csak meg­ad­ni azt a fel­ha­tal­ma­zást a kor­mány­nak, hogy az egyéb­ként alkot­má­nyo­san csak 15 napig hatály­ban lévő egye­di intéz­ke­dé­sek hatá­lya meg­hosszab­bod­jék. És ezért gon­dol­juk úgy, hogy a nem­zet­kö­zi hírek alap­ján is 90 napon belül remé­nye­ink sze­rint lesz vakcina. (…)”

-          vála­szol­ta Var­ga Judit.

„Ma került fel a par­la­ment hon­lap­ján az ön által jegy­zett tör­vény­ja­vas­lat, Magyar­or­szág alap­tör­vé­nyé­nek 9. módo­sí­tá­sá­ról. Az sze­re­pel ben­ne, hogy az alap­tör­vény első parag­ra­fu­sát írnák át. Beke­rül­ne, hogy az anya nő, az apa pedig fér­fi. Egé­szen pon­to­san mit takar­na ez a 9. paragrafus?”

-          tet­te fel a kér­dést a műsorvezető.

„Talán evi­den­ci­a­ként hang­zik, de olyan idő­ket élünk, hogy nem árt ezt nyíl­tan alap­tör­vé­nyi szin­te is kimon­da­ni és egy­ér­tel­mű­vé ten­ni, hogy mit jelent a házas­ság, mit jelent a csa­lád. Nem gon­dol­tuk vol­na koráb­ban még az alap­tör­vény reform­já­nál, hogy erre egy­szer sor kerül­het. Jog­tech­ni­kai szem­pont­ból meg ter­mé­sze­te­sen az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um folya­ma­to­san vizs­gál­ja az alap­tör­vény hatá­lyo­su­lá­sát. Ez nekünk fel­adat­kö­rünk is, és hogy ezt ellás­suk. És erre a meg­ál­la­pí­tás­ra jutot­tak a tár­cák és az egyez­te­té­sek, hogy ter­mé­sze­te­sen eljött az idő, hogy egy ilyen magas szin­tű csa­lád­vé­del­met fog­lal­junk alap­tör­vé­nyi védel­mi szintbe.”

-       mond­ta Var­ga Judit.

https://​video​.mno​.hu/​e​m​b​e​d​/​2​4​2​468

For­rás: hirtv​.hu