Hírek Morzsák Var­ga Csa­ba pót­ló­la­gos oxi­gén és ser­pák nél­kül elér­te a Hima­lá­ja csúcsát

Var­ga Csa­ba pót­ló­la­gos oxi­gén és ser­pák nél­kül elér­te a Hima­lá­ja csúcsát

A nagy­vá­ra­di hegy­má­szó magyar idő sze­rint vasár­nap dél­ben ért fel a Nan­ga Par­bat csú­csá­ra. Var­ga Csa­ba jelen­leg a 6750 méte­ren lévő 3‑as tábor felé ereszkedik.

Csa­ba helyi idő sze­rint 15 óra körül ért fel a világ 9. leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csá­ra, 8126 méter­re – közöl­ték a Haza­já­ró Facebook-oldalán.

VARGA CSABA ELÉRTE A NANGA PARBAT CSÚCSÁT 

Csa­ba helyi idő sze­rint 15 (magyar 12) körül ért fel a világ 9. leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csá­ra, 8126 méter­re. Jelen­leg a 3‑as tábor felé eresz­ke­dik. Ne feled­jük, a csúcs még csak fél­út, tovább­ra is küld­jük az erőt és imád­koz­zunk a biz­ton­sá­gos ereszkedésért!

Büsz­kék vagyunk Rád! 

Kitar­tás Csaba! 

(Amint lesz bővebb infor­má­ci­ónk a mászás­ról, jelent­kez­ni fogunk)- írja per­cek­kel ezelőtt a Haza­já­ró Facebook-oldala)

Var­ga Csa­ba Nagy­vá­ra­don élő hegy­má­szó, épí­tész júni­us 6‑án indult a világ kilen­ce­dik leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csá­ra, a 8125 méte­res Nan­ga Par­bat­ra. Var­ga Csa­ba a ma élő, a leg­több 8000 méter­nél maga­sabb hegy­csú­csot elérő magyar hegy­má­szó. Eddig öt ilyet mászott meg pót­ló­la­gos oxi­gén és magas­he­gyi teher­hor­dók igény­be­vé­te­le nél­kül.

A hegy­má­szó két sike­res akk­li­ma­ti­zá­ci­ós kör után júni­us 29-én, helyi idő sze­rint haj­na­li 5 óra­kor vágott neki az alap­tá­bor­ból a Nan­ga Par­bat 8125 méter magas hegy­csú­csá­nak.

Mint meg­ír­tuk, a cél­ja, hogy a Nan­ga Par­bat csú­csán meg­lo­bog­tas­sa a Nagy­vá­rad fel­ira­tú magyar zász­lót, és meg­em­lé­kez­zen az idén 150 éves Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let­ről.

Var­ga Csa­ba szom­ba­ton, magyar idő sze­rint este fél 8 körül kezd­te meg pót­ló­la­gos oxi­gén és magas­he­gyi teher­hor­dók igény­be­vé­te­le nél­kül a csúcstámadást.

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu