Hírek Sport hirek Varázs­la­tos fut­ball­él­mény a Pus­kás Aré­ná­ban, még ha vere­ség is a vége

Varázs­la­tos fut­ball­él­mény a Pus­kás Aré­ná­ban, még ha vere­ség is a vége

A magyar válo­ga­tott is meg­kez­di sze­rep­lé­sét a lab­da­rú­gó Euró­pa-baj­nok­sá­gon, még­hoz­zá telt ház előtt, Buda­pes­ten, a Pus­kás Aré­ná­ban, a cím­vé­dő por­tu­gál válo­ga­tott ellen. 

Haj­rá, Magyar­or­szág! (Fotó: Tum­bász Hédi)

Eljött a nagy nap. Magyar­or­szág – Por­tu­gá­lia Eb-mér­kő­zés a Pus­kás Aré­ná­ban, telt ház előtt. Ez volt a fő cél (mond­juk az Euró­pa-baj­nok por­tu­gá­lok helyett más is el tud­tunk vol­na kép­zel­ni ellen­fél­ként.…), ami­kor Mar­co Ros­si 2018 szep­tem­be­ré­ben a fin­nek elle­ni mér­kő­zé­sen elő­ször ült le a mie­ink kis­pad­já­ra. A koro­na­ví­rus miatt ele­ve egy évvel töb­bet kel­lett vár­ni rá a ter­ve­zett­nél, és ez idő alatt a várt­nál is jóval több nehéz­ség­gel kel­lett meg­küz­de­ni. Bele­gon­dol­ni is nehéz, mennyi ember mun­ká­ja, hány épí­tő­mes­ter kel­lett ahhoz, hogy a régi, ütött-kopott, utol­só éve­i­ben rész­ben élet­ve­szé­lyes­sé nyil­vá­ní­tott sta­di­on helyett fel­épül­jön az új Pus­kás Aré­na. Elkép­zel­ni sem lehet, hány egész­ség­ügyi dol­go­zó tett azért, hogy Magyar­or­szág úrrá legyen a jár­vány­hely­ze­ten és Euró­pá­ban egye­dül nálunk lehes­sen telt ház előtt Eb-mér­kő­zé­se­ket ren­dez­ni, leír­ha­tat­lan han­gu­lat­ban – még Cris­ti­a­no Ronal­do is azt mond­ta a meccs előt­ti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón, bár­csak min­den­hol telt ház lehet­ne… És akkor még nem szól­tunk arról az összes­sé­gé­ben két­ezer­nél is több ren­de­ző­ről, önkén­tes­ről, akik­nek a mun­ká­ja nél­kül ugyan­csak nem lehet­ne ma Euró­pa-baj­nok­sá­got ren­dez­ni Buda­pes­ten. Egy min­den­ki­ért, min­den­ki egyért, vagy­is tizenegyért.

Azért a tizen­egyért, amely három éve nagyon mély­ről indult, ami­kor Mar­co Ros­si átvet­te a csa­pa­tot, előt­te még Kazahsz­tán­tól is kikap­tunk. Aztán elin­dult a pályán is egy épít­ke­zés. Az olasz mes­ter 2018-ban előbb lerak­ta az ala­po­kat, majd szép foko­za­to­san kiala­kí­tot­ta azt a szem­lé­le­tet, játék­fel­fo­gást, ha úgy tet­szik csa­pat­ka­rak­tert, amit lát­ni szeretne.

A por­tu­gá­lok ellen ezek az ala­pok és ez a karak­ter köszönt vissza a pályán már az első per­cek­től. Hogy mást ne mond­junk, Ros­si a kez­dő­csa­pat­ban hét olyan játé­kost küll­dött pályá­ra, akik már az első mér­kő­zé­sén, a Finn­or­szág elle­ni 1 – 0 ‑s vere­ség alkal­má­val is a keret­ben vol­tak. Gulá­csi Péter, Lov­ren­csics Ger­gő, Fio­la Atti­la, Klein­heis­ler Lász­ló, Sal­lai Roland és Sza­lai Ádám akkor is kez­dett, Nagy Ádám pedig a kis­pa­don ült. Ők az alap­kö­vek és mel­lé­jük épí­tet­te aztán be az évek alatt a csa­pat­ba Ros­si Bot­ka End­rét, Wil­li Orbánt, Sza­lai Atti­lát és Scha­fer And­rást (utób­bi három nála is debütált).

A csa­pat játék­fel­fo­gá­sát, jel­lem­vo­ná­sa­it pedig töké­le­te­sen vissza­ad­ta az első fél­idő játé­ka. Nem telt meg a gatya már az első per­cek­ben a han­gu­lat­tól, az ellen­fél ásza­i­tól, mint mond­juk anno Buka­rest­ben vagy oly sok­szor a hol­lan­dok ellen. Az első per­cek­től kon­cent­rál­tak vol­tak a mie­ink, és az jel­le­mez­te a csa­pa­tot, ami az elmúlt 11, egy­aránt veret­le­nül meg­ví­vott mér­kő­zé­sen. Ha vala­ki hibá­zott is, m indig akadt vala­ki, aki javí­ta­ni tudott. A 6. perc­ben Dio­go Jota hely­ze­té­nél Gulá­csi Péter nyúj­tó­zott nagyot, az első fél óra végén Klein­heis­ler Lász­ló lab­da­el­adá­sát köve­tő­en pedig Wil­li Orbán taní­ta­ni való módon keresz­te­zett a tizen­ha­to­son belül, Cris­ti­a­no Ronal­dót meg­előz­ve, majd nem sok­kal később Bot­ka End­re muta­tott be egy hason­ló­an fon­tos sze­re­lést a jobb olda­lon. A szü­net előtt Gulá­csi­nak volt még egy reef­lex­sze­rű védé­se, ezút­tal láb­bal, ami­kor pedig Jota beadá­sá­nál már sen­ki más nem segít­he­tett, For­tu­na adott vissza vala­mit abból, hogy „betett” min­ket ebbe az irgal­mat­lan nehéz cso­port­ba: Ronal­do sen­ki­től sem zavar­tat­va néhány méter­ről a kapu fölé lőtt.

A csa­pat karak­te­re amúgy, igaz csak egy­szer, de táma­dás­ban is meg­mu­tat­ko­zott az első fél­idő­ben. Ahogy azt Fecz­kó Tamás nekünk a meccs előtt meg­jó­sol­ta, koráb­bi tanít­vá­nya, Scha­fer And­rás bát­ran vezet­te rá a lab­dát a jó nevű Bru­no Fer­nand­es, Ber­nar­do Sil­va ket­tős­re, és bár meg­ál­lí­tot­ták, rög­tön ott ter­mett Sza­lai Ádám, aki kihar­colt egy sza­bad­rú­gást. Ebből értük el az első fél­idő egyet­len kaput elta­lá­ló kísér­le­tét (közel 70 szá­za­lé­kos por­tu­gál lab­da­bir­tok­lás mel­lett): Sal­lai Roland sza­bad­rú­gás­ból ívelt a kapu elé, Sza­lai Ádám feje­sét meg­fog­ta Rui Patrício.

A máso­dik fél­idő egy újabb Gulá­csi védés­sel indult, ezút­tal Pepe feje­sét véd­te, viszont ezt köve­tő­en egy­re több­ször át tud­tuk lép­ni az ellen­fél tér­fe­lét. A test­tel még Ronal­dót is fel­ök­le­lő Schä­fer szó­ló­ja után Sal­lai került lövő­hely­zet­be, de men­te­ni tud­tak a vendégek.

A 68. perc­ben Gulá­csi megint védett egy menet­rend­sze­rűt Bru­no Fer­nand­es lövé­sé­nél, aztán pedig olyat lát­tunk, amit alig akar­tunk elhin­ni. Ugyan­is ebben a sza­kasz­ban jól bír­tuk erő­vel a meccset és egy­re több­ször jutot­tunk el az ellen­fél kapu­já­ig. A cse­re­ként beál­ló Schön Sza­bolcs pedig hang­rob­ba­nást okoz­va a sta­di­on­ban gólt is szer­zett, kár hogy les­ről indult…

A végén aztán a por­tu­gá­lok csak érvé­nye­sí­tet­ték a papír­for­mát. Előbb Rap­ha­el Guerrei­ro talált be egy meg­pat­ta­nó lövés­ből, majd a Wil­li Orbán sza­bály­ta­lan­sá­ga miatt meg­ítélt 11-es Cris­ti­a­no Ronal­do vál­tot­ta gól­ra és a hosszab­bí­tás per­ce­i­ben ő állí­tot­ta be a 0 – 3‑as végeredményt.

Érvé­nye­sült a papír­for­ma, a jobb csa­pat, vagy­is a por­tu­gál győ­zött. A mie­ink­nek egé­szen a meccs haj­rá­já­ig volt tar­tá­sa, volt karak­te­re a világ leg­jobb­jai ellen. A végén saj­nos meg­tört egy kicsit a csa­pat, de ettől még az az épít­mény, amit a magyar válo­ga­tott elkez­dett Mar­co Ros­si­val fel­épí­te­ni, nem dőlt össze, a sok ember mun­ká­ja, akik ezért az Eb-ért dol­goz­tak nem volt hiá­ba­va­ló, mert 80 per­cig így is varázs­la­tos fut­balll­él­mény­ben volt részünk, csak éppen a haj­rá­ban a por­tu­gá­lok meg­mu­tat­ták, miért ők az Euró­pa-baj­no­ki cím­vé­dők, a világ egyik legjobbjai…

A MAGYAR KERET
KAPUSOK: 22 – Bog­dán Ádám
 (Ferenc­vá­ros), 12 – Dibusz Dénes (Ferenc­vá­ros), 1 – Gulá­csi Péter (RB Leip­zig – Német­or­szág)
VÉDŐK:
 26 – Bol­la Ben­de­gúz (Mol Fehér­vár), 21 – Bot­ka End­re (Ferenc­vá­ros), 5 – Fio­la Atti­la (Mol Fehér­vár), 3 – Kecs­kés Ákos (Luga­no – Svájc), 2 – Lang Ádám (Omo­nia – Cip­rus), 14 – Lov­ren­csics Ger­gő (Ferenc­vá­ros), 6 – Wil­li Orbán (RB Leip­zig – Német­or­szág), 4 – Sza­lai Atti­la (Fener­bah­ce – Török­or­szág)
KÖZÉPPÁLYÁSOK: 10 – Cse­ri Tamás (Mező­kö­vesd), 16 – Gaz­dag Dáni­el (Phi­la­del­phia Union – Egye­sült Álla­mok), 11 – Holen­der Filip (Par­ti­zan Beog­rad – Szer­bia), 15 – Klein­heis­ler Lász­ló (NK Osi­jek – Hor­vát­or­szág), 8 – Nagy Ádám (Bris­tol City – Ang­lia), 7 – Loic Nego (Mol Fehér­vár), 13 – Schä­fer And­rás (DAC – Szlo­vá­kia), 18 – Sig­ér Dávid (Ferenc­vá­ros)
TÁMADÓK: 25 – Hahn János (Pak­si FC), 23 – Niko­lics Neman­ja (Mol Fehér­vár), 20 – Sal­lai Roland (Fre­i­burg – Német­or­szág), 24 – Schön Sza­bolcs (FC Dal­las – Egye­sült Álla­mok), 9 – Sza­lai Ádám (Mainz – Német­or­szág), 19 – Var­ga Kevin (Kasim­pa­sa – Török­or­szág), 17 – Var­ga Roland (MTK Buda­pest)
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Mar­co Ros­si (olasz) 

A PORTUGÁL KERET
KAPUSOK: 12 – Antho­ny Lop­es
 (Olym­pi­que Lyon – Fran­cia­or­szág), 1 – Rui Pat­rí­cio (Wol­ver­hamp­ton – Ang­lia), 22 – Rui Sil­va (Gra­na­da – Spa­nyol­or­szág)
VÉDŐK: 20 – Dio­go Dalot (AC Milan – Olasz­or­szág), 2 – Nél­son Seme­do (Wol­ver­hamp­ton – Ang­lia), 6 – José Fon­te (Lil­le – Fran­cia­or­szág), 3 – Pepe (Por­to), 4 – Rúben Dias (Man­ches­ter City – Ang­lia), 25 – Nuno Men­des (Sport­ing CP), 5 – Rap­haël Guerrei­ro (Borus­sia Dort­mund – Német­or­szág)
KÖZÉPPÁLYÁSOK: 13 – Dani­lo Pere­i­ra (PSG – Fran­cia­or­szág), 26 – Joao Pal­hin­ha (Sport­ing CP), 18 – Rúben Neves (Wol­ver­hamp­ton – Ang­lia), 11 – Bru­no Fer­nand­es (Man­ches­ter Uni­ted – Ang­lia), 8 – Joao Mou­tin­ho (Wol­ver­hamp­ton – Ang­lia), 16 – Rena­to San­ches (Lil­le – Fran­cia­or­szág), 24 – Sér­gio Oli­ve­i­ra (Por­to), 14 – Wil­li­am Car­val­ho (Real Betis – Spa­nyol­or­szág)
TÁMADÓK: 19 – Ped­ro Gonc­al­ves (Sport­ing CP), 9 – And­ré Sil­va (Ein­tracht Frank­furt – Német­or­szág), 10 – Ber­nar­do Sil­va (Man­ches­ter City – Ang­lia), 7 – Cris­ti­a­no Ronal­do (Juven­tus – Olasz­or­szág), 21 – Dio­go Jota (Liver­pool – Ang­lia), 17 – Gonca­lo Gue­des (Valen­cia – Spa­nyol­or­szág), 23 – Joao Félix (Atlé­ti­co Mad­rid – Spa­nyol­or­szág), 15 – Rafa Sil­va (Ben­fi­ca)
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Fer­nan­do Santos

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu