Hírek Sport hirek Várat­lan beje­len­tést tett Sza­lai Ádám

Várat­lan beje­len­tést tett Sza­lai Ádám

A hét­fői, ola­szok elle­ni Nem­ze­tek Ligá­ja-mér­kő­zés után nem sze­re­pel töb­bet a magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott­ban Sza­lai Ádám.

A nem­ze­ti együt­tes 34 éves csa­pat­ka­pi­tá­nya szer­dán, az M4 Spor­ton élő­ben köz­ve­tí­tett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón jelen­tet­te be, hogy a pén­te­ki, német­or­szá­gi, majd a hét­fői, ola­szok elle­ni buda­pes­ti Nem­ze­tek Ligá­ja-mér­kő­zés lesz az utol­só két fel­lé­pé­se nem­ze­ti színekben.

– Nyil­ván már lehoz­ta­tok min­den hírt, úgy­hogy most meg­erő­sí­tem, hogy az olasz mér­kő­zés után befe­je­zem a válo­ga­tott pálya­fu­tá­so­mat – mond­ta a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón meg­je­lent újság­írók­nak Sza­lai Ádám. – Ez nem egy friss dolog, az elmúlt hetek­ben, hóna­pok­ban már keres­tem az időpontot.

Sza­lai Ádám Erwin Koe­man szö­vet­sé­gi kapi­tány­sá­ga ide­jén, 2009 feb­ru­ár­já­ban Izra­el ellen mutat­ko­zott be a válo­ga­tott­ban, eddig 84-szer lépett pályá­ra a nem­ze­ti csa­pat­ban, így amennyi­ben a néme­tek és az ola­szok ellen is sze­rep­hez jut, 86-szo­ros válo­ga­tott­ként köszön­het el a címe­res mez­től. Ezzel, Gro­sics Gyu­lá­val holt­ver­seny­ben, a 7. leg­több­szö­rös válo­ga­tott játé­ko­sa lesz a magyar lab­da­rú­gás történelmének.

Sza­lai arról is beszá­molt, hogy meg­fon­tolt dön­tést hozott, több hónap, sőt közel egy év lefor­gá­sa alatt érle­lő­dött meg ben­ne ez az elhatározás.

– A válo­ga­tott nagyon jó úton jár, remek kere­tünk van, ame­lyet egy kivá­ló szö­vet­sé­gi kapi­tány irá­nyít. A Nem­ze­tek Ligá­ja után a követ­ke­ző tét­mér­kő­zé­sek a már­ci­u­si Eb-selej­te­zők lesz­nek, így lesz idő kita­lál­ni, ki helyet­te­sít­sen. Min­dig is nagy álmom volt, hogy a válo­ga­tott­ban sze­re­pel­jek. Az, hogy két Eb‑n játsz­hat­tam és csa­pat­ka­pi­tány­ként vezet­het­tem az együt­test, hatal­mas élmény volt szá­mom­ra. A támo­ga­tá­sok és a kri­ti­kák is segí­tet­tek abban, hogy fel­nőtt ember­ré, iga­zi sze­mé­lyi­ség­gé vál­jak – mond­ta könnye­i­vel küzd­ve Sza­lai Ádám, aki köszö­ne­tet mon­dott az összes szö­vet­sé­gi kapi­tány­nak, aki­nél ját­szott, a jelen­le­gi és koráb­bi játé­kos­tár­sak­nak, vala­mint a szurkolóknak.

A búcsú­zó csa­pat­ka­pi­tány külön kiemel­te Csá­nyi Sán­dor MLSZ-elnö­köt, mert „örök­há­lá­val” tar­to­zik neki, ami­ért nehéz idő­sza­kok­ban is támo­gat­ta őt. Sza­lai azt is hang­sú­lyoz­ta, hogy az elmúlt évek­ben cso­dás pil­la­na­to­kat élt át, mert az a faj­ta össze­fo­gás, csa­pat- és haza­sze­re­tet, amit meg­ta­pasz­talt, sze­rin­te egye­dül­ál­ló az egész világon.

– Nem aka­rok ebből drá­mát vagy kitün­te­tést. Remé­lem, a válo­ga­tott ezen az úton megy tovább. Én itt leszek, nem hagyom el ezt a boly­gót, szó­val a fókusz az előt­tünk álló német és olasz meccsen van – zár­ta sza­va­it Sza­lai, aki 2009 feb­ru­ár­já­ban mutat­ko­zott be a válogatottban.

DÁRDAI KINEVEZÉSÉVEL TÉRT VISSZA A NEMZETI EGYÜTTESBE

A táma­dó 2013 októ­be­ré­ben emlé­ke­ze­tes beszé­det mon­dott a hol­lan­di­ai 8 – 1‑es vere­sé­get köve­tő­en, emi­att feszült viszony ala­kult ki köz­te és a későb­bi szö­vet­sé­gi kapi­tány, Pin­tér Atti­la között, mely­nek nyo­mán 2014 szep­tem­be­ré­ben egy­szer már lemond­ta a válo­ga­tott­sá­got. Dár­dai Pál kine­ve­zé­sé­vel viszont vissza­tért a nem­ze­ti együt­tes­be, amely­nek címe­res mezét pálya­fu­tá­sa során eddig 84 alka­lom­mal ölt­het­te magá­ra, ezzel az örök­rang­sor kilen­ce­dik helyén áll, egyet­len mér­kő­zés­sel lema­rad­va Pus­kás Ferenc­től, az Arany­csa­pat legen­dás kapitányától.

Fel­lé­pé­sei során 25-ször volt ered­mé­nyes, egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb gól­ját a 2016-os, fran­cia­or­szá­gi Euró­pa-baj­nok­sá­gon sze­rez­te, ami­kor 44 esz­ten­dőt köve­tő­en Magyar­or­szág első Eb-meccsén, több mint egy év után talált ismét kapu­ba. A cso­port­ta­lál­ko­zót aztán a magyar csa­pat – későb­bi tovább­ju­tá­sát meg­ala­poz­va – 2 – 0‑ra meg­nyer­te Auszt­ria ellen.

– Ez nem egy vidám pil­la­nat, de bízom ben­ne, hogy mielőbb túl­tesszük magun­kat ezen a hely­ze­ten. Embe­ri­leg maxi­má­lis tisz­te­let­tel állok a dön­tés­hez, még ha ez prob­lé­mát is okoz­hat a csa­pat­nak – mond­ta lát­ha­tó szo­mo­rú­ság­gal és letört­ség­gel Mar­co Ros­si szö­vet­sé­gi kapi­tány. – Olyan veze­tő alak volt a csa­pat­ban, aki­re tak­ti­kai szem­pont­ból min­dig lehe­tett szá­mí­ta­ni. A veze­tői képes­ség nem tanul­ha­tó dolog, amit bár­ki kiiz­zad magá­ból. Az ő veze­tői képes­sé­ge­it pedig min­den­ki elis­mer­te, min­den­ki őt tekin­tet­te a válo­ga­tott vezé­ré­nek és kapi­tá­nyá­nak. Nin­cse­nek pótol­ha­tat­lan embe­rek, de ez most egy­ál­ta­lán nem lesz egyszerű.

Az olasz szak­ve­ze­tő arról is beszélt, hogy a csa­pat­ka­pi­tá­nyi posz­tot muszáj lesz a követ­ke­ző keret­hir­de­tés­nél tisz­táz­ni. Hoz­zá­tet­te, demok­ra­ti­kus alkat, ezért meg­hall­gat­ja a játé­ko­sok véle­mé­nyét, de az övé az utol­só szó. Meg­je­gyez­te, neki van már elgondolása.

Ros­si az MTI érdek­lő­dé­sé­re elárul­ta, Sza­lai hét­főn, a keret első talál­ko­zó­já­nak alkal­má­val közöl­te a tár­sa­i­val az elha­tá­ro­zá­sát, a szak­mai stáb pedig egy szűk hónap­ja tudott arról, hogy komo­lyak ezek a szándékok.

– Sza­lai a követ­ke­ző két meccsen ugyan­azt a csa­pat­ka­pi­tá­nyi sze­re­pet töl­ti be, mint eddig. Azt kíván­juk, elé­ge­det­ten tud­jon búcsút ven­ni ettől, ami egy csa­tár ese­té­ben nem­csak a győ­zel­met, hanem a rúgott gólt is jelen­ti – fogal­ma­zott Rossi.


A koráb­bi szö­vet­sé­gi kapi­tány, Dár­dai Pál az M1 aktu­á­lis csa­tor­ná­nak úgy nyi­lat­ko­zott: örül, hogy annak ide­jén az ő hívá­sá­ra, ha nehe­zen is, de Sza­lai úgy dön­tött, vissza­tér a válogatottba.

– Nehéz idők­ben kez­dett el újra ját­sza­ni, az első Eb-kiju­tás­sal már mini tör­té­nel­met írt, az pedig, hogy két­szer is ott lehe­tett a kon­ti­nens­tor­nán, óri­á­si dolog. Egy játé­kos min­dig érzi, ha már a test nem csi­nál­ja meg, amit az agy elgon­dol, a sport már csak ilyen. Gra­tu­lá­lok neki a válo­ga­tott pálya­fu­tá­sá­hoz – fogal­ma­zott a Her­tha BSC egy­ko­ri trénere.

Dár­dai emlé­kei sze­rint Sza­lai kez­det­ben gát­lá­sos, de lab­da­ügyes és szor­gal­mas srác volt, lehe­tett lát­ni a men­ta­li­tá­sán, hogy komo­lyan gon­dol­ja a lab­da­rú­gást, így elég korán vezér­ré vált a pályán és azon kívül is.

– A meccse­ken ő az edző meg­hosszab­bí­tott keze, tak­ti­kai fel­ada­to­kat is rá lehet bíz­ni, és bár sok­szor nem volt lát­vá­nyos a sze­re­pe, min­dig fegyel­me­zet­ten ját­szott és a lab­da­tar­tás­ban is lehe­tett rá szá­mí­ta­ni – jelen­tet­te ki a szak­em­ber. Hoz­zá­tet­te, a táma­dót nehéz lesz pótol­ni, de meg­van­nak a magyar válo­ga­tott­ban azok a játé­ko­sok, akik képe­sek lesz­nek átven­ni a helyét.


A magyar válo­ga­tott pén­te­ken cso­port­el­ső­ként láto­gat a mögöt­te egy pont hát­ránnyal máso­dik Német­or­szág­hoz, majd három nap­pal a lip­csei mér­kő­zés után a Pus­kás Aré­ná­ban fogad­ja az Euró­pa-baj­nok olasz csa­pa­tot a Neme­ze­tek Ligá­ja cso­port­kö­ré­nek zárásán.

SZALAI ÁDÁM
Szü­le­té­si hely és idő: Buda­pest, 1987. decem­ber 9.
Magasság/testsúly: 193 cm/93 kg
Klub­jai: VfB Stutt­gart II. (német), RM Cas­tilla (spa­nyol), FSV Mainz (német), Schal­ke 04 (német), TSG Hof­fen­heim (német), Han­no­ver (német), FC Basel (sváj­ci)
válogatottság/gól: 8425
első válo­ga­tott mér­kő­zé­se: 2009.02.11., Izra­el ellen
első gól a válo­ga­tott­ban: 2010.10.08., San Mari­no ellen
leg­jobb ered­mé­nyei: Euró­pa-baj­no­ki nyol­cad­dön­tős (2016), Euró­pa-baj­no­ki részt­ve­vő (2021), Magyar arany­lab­dás (2012)

For­rás: demok​ra​ta​.hu