Hírek Magyarországi hírek Van­dá­lok ron­gál­tak meg keresz­tény jel­ké­pe­ket és Tri­a­non pla­ká­to­kat Csepelen

Van­dá­lok ron­gál­tak meg keresz­tény jel­ké­pe­ket és Tri­a­non pla­ká­to­kat Csepelen

Több van­dál táma­dás tör­tént Cse­pe­len az elmúlt napok­ban. Meg­ron­gál­ták a cse­pe­li kereszt­út stá­ci­ó­it és több hir­de­tő­táb­lát, ame­lyen az önkor­mány­zat Tri­a­non­ra emlé­ke­ző pla­kát­jai vol­tak elhe­lyez­ve – szá­molt be a Cse​pel​.info. 

Van­dá­lok tet­ték tönk­re a cse­pe­li Tama­ris­ka-domb kereszt­út­já­nak stá­ci­ó­it – idéz­te a kerü­le­ti hírek­kel fog­lal­ko­zó inter­ne­tes por­tál  Bor­bély Lénárd pol­gár­mes­tert.  A rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lés után az önkor­mány­zat mun­ka­tár­sai elszál­lí­tot­ták a javí­tás­ra szo­ru­ló stációkat.


A lap úgy érte­sült, hogy néhány napon belül emel­lett három olyan hir­de­tő­táb­lát ver­tek szét a kerü­let­ben, ame­lye­ken az önkor­mány­zat Tri­a­non­ra emlé­ke­ző pla­kát­jai vol­tak. A tet­te­se­ket kere­sik, egy­elő­re nem tud­ni, hogy ugyan­azok voltak‑e a hir­de­tő­táb­lák és a stá­ci­ók rongálói.

A cse­pe­li kereszt­út stá­ci­ó­it magán­sze­mé­lyek fel­aján­lá­sá­ból állították.

„A kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján fel­je­len­tést teszünk a rend­őr­sé­gen és ter­mé­sze­te­sen hely­re is fog­juk állí­ta­ni a képe­ket. Nagyon remé­lem, hogy az elkö­ve­tő­ket fel tud­ják derí­te­ni és ez után köz­zé is fog­juk ten­ni a kilétüket”

– írta a pol­gár­mes­ter Face­book oldalán.

Kis­pál György atya kör­le­vél­ben kér­te a helyi csa­lá­do­kat, közös­sé­ge­ket, hogy jár­ja­nak ki és állo­más­ról-állo­más­ra imád­koz­za végig a keresztutat.

„És ha újra lerom­bol­ják, újra kijárunk!”

– írta.

A Cse​pel​.info úgy tud­ja, hogy négy stá­ci­ót ver­tek szét vagy ron­gál­tak meg a vandálok.

Infor­má­ci­ó­ik sze­rint a stá­ci­ók mel­lett az elmúlt néhány napon három olyan hir­de­tő­táb­lát ver­tek még szét isme­ret­le­nek, ame­lye­ken a cse­pe­li önkor­mány­zat Tri­a­non­ra emlé­ke­ző pla­kát­jai vol­tak. A szét­vert hir­de­tő­táb­lák mind­egyi­ké­nél az lát­ha­tó, hogy a Tri­a­non pla­ká­tot kitép­ték a kere­tük­ből. Vagy­is nem cél­ta­lan pusz­tí­tás­ról, hanem tuda­tos ron­gá­lás­ról van szó.

For­rás: hira​do​.hu