Hírek Vélemények/Publicisztikák Való­ság­gyá­rak

Való­ság­gyá­rak

Korunk a tár­sa­dal­mi való­ság vég­ső össze­om­lá­sá­nak és a nar­ra­tí­vák per­ma­nens világ­há­bo­rú­já­nak korszaka

Mind­az, amit Geor­ge Orwell még hor­ro­risz­ti­kus disz­tó­pi­a­ként muta­tott be az 1984 című kor­sza­kos művé­ben mára nem­csak, hogy meg­va­ló­sult, hanem az is kide­rült, hogy nincs és nem is lehet már sza­ba­du­lás ebből a sötét örvény­lés­ből. És azért nincs sza­ba­du­lás, mert ez az elmúlt három­ezer év során min­dent meg­ha­tá­ro­zó lét­mód vég­ső fázi­sá­nak kez­de­te. Hogy ez az agó­nia milyen for­ga­tó­köny­vek men­tén zaj­lik majd le, és med­dig fog tar­ta­ni, azt a dolog ter­mé­sze­té­ből adó­dó­an sen­ki nem tud­ja meg­mon­da­ni. Nincs ugyan­is olyan kohe­rens tör­té­nel­mi emlé­ke­zet, amely vala­mi­lyen elő­ze­tes min­ta­ként bár­mi­lyen prog­nó­zis alap­já­ul szolgálhatna.

Oswald Speng­ler jós­la­tai hata­lom­di­na­mi­kai érte­lem­ben mind­ed­dig pon­tos­nak bizo­nyul­tak, de ő még sem­mi­kép­pen nem lát­hat­ta elő­re azt, hogy a tech­no­e­vo­lú­ció, és azon belül, az elekt­ro­ni­ka, infor­matika, háló­za­ti média egyet­len pla­ne­tá­ris dimen­zi­ó­jú világ­ha­tal­mi komp­le­xum­má válá­sa milyen lehe­tő­sé­ge­ket nyújt az álta­la egyéb­ként pon­to­san leírt dege­ne­ra­tív folya­ma­tok nyo­mán lét­re­jö­vő hatal­mi struk­tú­rák szá­má­ra. Oswald Speng­ler még abból a logi­kus fel­té­te­le­zés­ből indult ki, hogy a hata­lom soha nem lehet egé­szen kor­lát­lan, mert vala­mi­lyen szin­tig kény­te­len tisz­te­let­ben tar­ta­ni a tár­sa­dal­mi való­sá­got. Abból az egyéb­ként logi­kus meg­fon­to­lás­ból adó­dó­an is, amely­nek lénye­ge, hogy faj­la­go­san ener­gia és költ­ség­ta­ka­ré­ko­sabb meg­ol­dás az alá­ve­tet­tek ele­mi szük­ség­le­te­i­nek leg­alább egy mini­má­lis szin­ten való kielé­gí­té­se, mert az embe­ri világ üze­mel­te­té­si költ­sé­ge­it így lehet optimalizálni.

Mára azon­ban vilá­gos­sá vált, hogy elkez­dő­dött a tár­sa­dal­mi való­ság vég­ső, tör­té­nel­mi össze­om­lá­sa, pon­to­sab­ban talán úgy kel­le­ne fogal­maz­nunk, hogy vég­ső fel­szá­mo­lá­sa. A nem léte­ző glo­bá­lis hatal­mi szu­per­struk­tú­ra ugyan­is fel­is­mer­te, hogy meg­fe­le­lő gépe­ze­tek segít­sé­gé­vel tet­szés sze­rint legyárt­ha­tó bár­mi­lyen tár­sa­dal­mi való­ság, és aztán már csak arra van szük­ség, hogy a fel­szá­molt való­ság helyé­re kel­lő­en nagy tel­je­sít­mé­nyű masi­né­ria vetít­se oda eze­ket a legyár­tott mes­ter­sé­ges való­sá­go­kat. És akkor már nem kell vesződ­ni a való­sá­gos való­ság leg­alább a lát­sza­tok szint­jé­ig való ala­kít­ga­tá­sá­val, mert hisz nincs is töb­bé valóság.

Az elmúlt hóna­pok során Ame­ri­ká­ban leját­szó­dó tör­té­né­sek lát­vá­nyo­san és drá­mai módon gyor­sí­tot­ták fel ezt a folya­ma­tot. Donald Trump tör­té­nel­mi érde­me, hogy áttör­ve az ural­ko­dó biro­dal­mi elbe­szé­lé­si módok falát, bele­kez­dett egy olyan nar­ra­tí­va fel­épí­té­sé­be, ami lehe­tő­sé­get adha­tott vol­na az ame­ri­kai tár­sa­da­lom vesz­tes több­sé­gé­nek arra, hogy leg­alább eny­hít­se annak a kike­rül­he­tet­len össze­om­lás­nak a pusz­tí­tó követ­kez­mé­nye­it, ami egy-két évti­ze­den belül bekö­vet­kez­ni lát­szik. A szét­hul­ló ame­ri­kai biro­da­lom glo­bá­lis hatal­mi rend­sze­ré­nek ural­mi struk­tú­rá­ja, amit deep sta­te-ként, vagy­is mély­ál­lam­ként szo­kás meg­ne­vez­ni, ezt pró­bál­ta a szó szo­ros értel­mé­ben min­den léte­ző módon és esz­köz­zel megakadályozni.

E glo­bá­lis hábo­rú­vá szé­le­se­dő törek­vé­se során eddig értel­mez­he­tet­len bru­ta­li­tás­sal mutat­ta meg magát az a vala­mi, amit Big Tech néven szo­kás emlí­te­ni. Azok a gigan­ti­kus kom­mu­ni­ká­ci­ós tech­no­ló­gi­ai cégek, az Ama­zon, az App­le, az Alp­ha­bet (ez utób­bi a Goog­le „fedő­szer­ve­ze­te” ben­ne pél­dá­ul a You­Tu­be-bal) a Face­book, a Twit­ter, a Netf­lix és a Mic­ro­soft az elmúlt néhány nap során töké­le­te­sen össze­han­golt stra­té­gi­á­juk­kal egy eddig értel­mez­he­tet­len dimen­zi­ó­jú glo­bá­lis hatal­mi komp­le­xum­má szer­ve­ződ­tek. Egy­ér­tel­mű­vé tet­ték, hogy egyet­len közös dön­té­sük­kel bár­mi­kor „kikap­csol­hat­ják” azt, amit tár­sa­dal­mi való­ság­nak hit­tünk eddig. Hogy mi a való­ság azt én mon­dom meg, jelen­tet­ték ki Goeb­bels után sza­ba­don a világ immár nyil­ván­va­ló urai. Glo­bá­lis dik­ta­tó­ri­kus hata­lom­ként (ame­lyet sen­ki nem választ és nem ellen­őriz, hiszen „nincs”) bár­mi­kor bár­ki léte­zé­sét fel­szá­mol­hat­ják, hisz a tár­sa­dal­mi való­ság­nak hitt tér­be való bár­mi­lyen belé­pés mos­tan­tól kezd­ve kizá­ró­lag az ő enge­dé­lyük­kel és jóvá­ha­gyá­suk­kal tör­tén­het. És hogy a világ­dik­ta­tú­ra ter­ror­gé­pe­ze­te komoly szándékai­nak nyo­ma­té­kot adja­nak, hát tar­tot­tak egy kis bemu­ta­tót azzal kap­cso­lat­ban is, hogy mi tör­té­nik, ha vala­ki abban az illú­zi­ó­ban rin­gat­ja magát, hogy jó, akkor ezt a glo­bá­lis hatal­mi struk­tú­rát meg­ke­rül­ve akar a tár­sa­dal­mi való­ság tere­i­be belép­ni, szó­val, ha alter­na­tív háló­za­tot kíván­na fel­épí­te­ni. Nos, akkor egy­sze­rű­en „áram­ta­la­nít­ják” az egész rend­szert, vilá­gos­sá téve, hogy aki­nek a léte­zé­sét egy­szer fel­szá­mol­ják, az ettől kezd­ve fel van számolva.

Teszik mind­ezt nyil­ván a libe­rá­lis világ­de­mok­rá­cia nagyobb dicső­sé­gé­re. Mind­ezen sem­mit nem vál­toz­tat az, hogy radi­ká­lis lépé­se­ik a világ „hiva­ta­los” ura­it is meg­döb­ben­tet­ték, mert a német kan­cel­lár s a fran­cia elnök is fel­emel­ték sza­vu­kat, no nem a világ­dik­ta­tú­ra ellen, hanem az ellen, hogy miért kel­lett ezt ilyen bru­tá­li­san nyil­ván­va­ló­vá ten­ni. Til­ta­ko­zá­suk per­sze hamis, álsá­gos és cini­kus, hisz pon­to­san tud­ták eddig is, hogy a világ­ban lezaj­ló folya­ma­tok logi­ku­san vezet­nek mind ahhoz, ami most bekö­vet­ke­zett. Való­já­ban hálá­sak lehe­tünk e glo­bá­lis hatal­mi szu­per­struk­tú­rá­nak azért, hisz ezzel a rövid kis okta­tó­film­mel min­den illú­zi­ót elosz­lat­tak a glo­bá­lis hatal­mi rend­szer való­sá­gos műkö­dé­sé­vel kapcsolatban.

Talán annyit tehet­nénk hoz­zá keser­nyés öniró­ni­á­val, hogy innen szép győz­ni. Pél­dá­ul a 2022-es válasz­tá­so­kon, mert nem nagyon lehet két­sé­günk afe­lől, hogy a világ nem léte­ző urai hata­lom­tech­ni­kai lőtér­ként fog­ják hasz­nál­ni a 2022-es magyar válasz­tá­so­kat, ahol leg­újabb tömeg­pusz­tí­tó média­fegy­ve­re­i­ket kipróbálják.

Bogár Lász­ló közgazdász

For­rás: Magyar Hírlap