Hírek Külföldi hirek Való­já­ban még jót is tet­tek Orosz­or­szág­nak az ame­ri­kai szankciók

Való­já­ban még jót is tet­tek Orosz­or­szág­nak az ame­ri­kai szankciók

Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök azt nyi­lat­koz­ta teg­nap az orosz lakos­ság­nak adott tájé­koz­ta­tón, hogy az ame­ri­kai szank­ci­ók­nak pozi­tív olda­lai is vol­tak, hiszen Orosz­or­szág elkez­dett elő­ál­lí­ta­ni egy cso­mó olyan tech­no­ló­gi­át, melyet koráb­ban kül­föld­ről impor­tált – írja a CNN.

Orosz­or­szág­ra 2014 óta nehe­ze­dik egy­re növek­vő szank­ci­ós nyo­más; a nyu­ga­ti orszá­gok szá­mos kor­lá­to­zást szab­tak ki az ország­ra a Krím annek­tá­lá­sa, az ame­ri­kai válasz­tá­sok­ba való beavat­ko­zás, a Naval­nij-ügy, a Szkri­pal-ügy, illet­ve szá­mos más vitás kér­dés miatt.

Vla­gyi­mir Putyin elnök teg­nap azt mond­ta egy tele­ví­zi­ós sze­rep­lés alkal­má­val, hogy Orosz­or­szág nem csu­pán ido­mul­ni tudott a szank­ci­ós nyo­más­hoz, de szá­mos tekin­tet­ben még jól is jött ez nekik, hiszen a til­tott tech­no­ló­gia-import helyett sok ter­mé­ket helyi­leg kezd­tek el elő­ál­lí­ta­ni. Putyin erre pél­dá­nak a MIR fize­té­si rend­szert hoz­ta fel, amely sze­rin­te erő­sí­tet­te az ország pénz­ügyi rend­sze­rét.

Hoz­zá­tet­te: annak is pozi­tív hatá­sa volt, hogy meg­til­tot­ta a Biden-kor­mány az orosz köt­vé­nyek másod­pi­a­ci keres­ke­dé­sét, hiszen Putyin sze­rint ez „csök­ken­tet­te az álla­mi és keres­ke­del­mi szek­tor tel­jes adós­sá­gát.”

Gon­do­la­ta­it azzal zár­ta az orosz elnök, hogy nem félem­lí­tik meg Orosz­or­szá­got a nyu­ga­ti szank­ci­ók, viszont remé­li, hogy javul­nak majd az ame­ri­kai-orosz kapcsolatok.

For­rás: port​o​fo​lio​.hu