Hírek Külföldi hirek Válasz­tá­si győ­ze­lem­re készül az olasz jobboldal

Válasz­tá­si győ­ze­lem­re készül az olasz jobboldal

A mig­rá­ció meg­ál­lí­tá­sa és a csa­lád­vé­de­lem a fő témá­ja a jobb­ol­da­li pár­tok válasz­tá­si kam­pá­nyá­nak a két hét múl­va ese­dé­kes hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­sok előtt, s ezzel már a kor­mány­vál­tás­ra készül­nek – han­goz­tat­ta vasár­nap Mat­teo Sal­vi­ni, az olasz­or­szá­gi Liga párt vezetője.

Mat­teo Sal­vi­ni szo­ká­sa sze­rint sze­mé­lye­sen jár­ja az orszá­got a Liga jelölt­je­i­nek támo­ga­tá­sá­ra. A hét­vé­gén Vene­to tar­to­mány követ­ke­zett, ahol kije­len­tet­te, nem könnyű szá­má­ra a Mario Drag­hi­val feb­ru­ár­ban meg­ala­kult kor­mány­ban a bal­ol­dal­lal közö­sen irá­nyí­ta­ni az országot.

Fel­ke­lek reg­gel, és az egyik (kor­mány­párt) az Olasz­or­szág­ban szü­le­tett mig­rán­sok­nak akar állam­pol­gár­sá­got adni, a másik vagyon­adót akar beve­zet­ni, a har­ma­dik  meleg­há­zas­sá­got, a könnyűdrog lega­li­zá­lá­sát. Nekünk a mig­rá­ció meg­ál­lí­tá­sa elsőrendű

– jelen­tet­te ki. 

Hoz­zá­tet­te, azért lépett be a kor­mány­ba, mert nem enged­he­ti meg a bal­ol­da­li Demok­ra­ta Párt­nak (PD) és az Öt Csil­lag Moz­ga­lom­nak (M5S), hogy tönk­re­te­gye Olasz­or­szá­got. Hason­ló­an jelen­tős­nek nevez­te, hogy a csa­lá­do­kat apák és anyák alkos­sák első és máso­dik szá­mú szü­lő helyett. Kifej­tet­te, hogy a Liga már a követ­ke­ző kor­mány­zá­si cik­lus­ra készül, amely­ben töb­bek között szé­le­sí­te­ni kíván­ja az észa­ko­lasz régi­ók autonómiáját.

Az októ­ber 3 – 4‑re kitű­zött hely­ha­tó­sá­gi válasz­tá­so­kon több mint ezer önkor­mány­za­ti tes­tü­let újul meg, közöt­tük hat tar­to­má­nyi szék­he­lyen válasz­ta­nak új pol­gár­mes­tert, a leg­na­gyobb váro­sok­nak szá­mí­tó Rómá­ban, Milá­nó­ban, Nápoly­ban, Tori­nó­ban, Bolo­gná­ban és Tri­eszt­ben. A két­na­pos meg­mé­re­tés bel­po­li­ti­kai teszt­nek szá­mít: a fel­mé­ré­sek a Liga, az Olasz­or­szág Fivé­rei (FdI) és a Haj­rá, Olasz­or­szág! (FI) alkot­ta jobb­ol­da­li szö­vet­ség győ­zel­mét jósolják.

Az FdI szom­ba­ton Róma egyik leg­na­gyobb terén tar­tott kam­pány­gyű­lést a jobb­ol­dal által támo­ga­tott főpol­gár­mes­ter-jelölt, Enri­co Michet­ti olda­lán. A párt veze­tő­je, Gior­gia Melo­ni beszé­dé­ben 80 ezer­re tet­te az év ele­je óta Olasz­or­szág­ba érke­zett mig­rán­sok szá­mát, bár a hiva­ta­los ada­tok­ban ennek a fele sze­re­pel. A hatá­ro­kat az ille­gá­lis beván­dor­lás előtt nyit­va hagyó bel­ügy­mi­nisz­ter, Luci­a­na Lam­or­ge­se azon­na­li távo­zá­sát köve­tel­te, hang­sú­lyoz­va, hogy az FdI alá­írás­gyűj­tést indí­tott Lam­or­ge­se lemondatására.

For­rás: Magyar Nemzet