Hírek Amerikai hirek Válasz­tá­si csa­lá­sok: könyv­tár­nyi eset­ről beszél­tek, Sorost is emle­get­ték Trump jogászai

Válasz­tá­si csa­lá­sok: könyv­tár­nyi eset­ről beszél­tek, Sorost is emle­get­ték Trump jogászai

A Demok­ra­ta Párt töme­ges válasz­tá­si csa­lást szer­ve­zett az Egye­sült Álla­mok­ban Trump jogász­csa­pa­ta sze­rint, amely­nek veze­tői egy órán át ismer­tet­ték bizo­nyí­té­ka­i­kat csü­tör­tö­kön. Rudy Giu­li­a­ni­ék sze­rint, ha az érvény­te­len sza­va­za­to­kat való­ban érvény­te­le­ní­tik, akkor Donald Trump nyer­te a választásokat.

Majd’ egy órás saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott csü­tör­tö­kön Donald Trump ame­ri­kai elnök jogász­csa­pa­tá­nak veze­tő­je, Rudy Giu­li­a­ni, aki egy­ben New York‑i egy­ko­ri legen­dás pol­gár­mes­te­re; és Sid­ney Pow­ell, aki tíz évig volt szö­vet­sé­gi ügyész, majd magas­ran­gú sze­mé­lyi­sé­gek ügyvédje. 

Giu­li­a­ni­ék a repub­li­ká­nu­sok válasz­tá­si csa­lá­sok­ra vonat­ko­zó bizo­nyí­té­ka­it ismer­tet­ték álla­mon­ként, majd a Domin­ion és a Smart­ma­tic végek USA-szer­te hasz­nált válasz­tá­si szoft­ve­re­i­nek mani­pu­lá­ci­ós lehe­tő­sé­ge­i­ről értekeztek. 

A lényeg, hogy Giu­li­a­ni­ék sze­rint Donald Trump elsöp­rő győ­ze­lem­mel nyer­te a válasz­tást, és nagy való­szí­nű­ség­gel két­szer annyi érvény­te­len sza­va­zat­ra buk­kan­tak, mint amennyi szük­sé­ges len­ne Trump győ­zel­mé­hez. A jogász álta­lá­nos­ság­ban is beszélt a fel­té­te­le­zett csa­lá­sok­ról és konk­rét ese­te­ket is ismer­te­tett, hang­sú­lyoz­va, hogy szá­mos pert indí­ta­nak és ren­ge­teg eskü alatt tett val­lo­má­suk van minderről. 

A csa­lá­sok köz­pont­ja – tet­te hoz­zá a demok­ra­ták által veze­tett váro­sok vol­tak, mint Phi­la­del­phia – ahol a csa­lá­sok ira­ta­i­val meg lehet­ne töl­te­ni egy könyv­tá­rat –, s Det­ro­it. Az ilyen váro­sok­ban ugyan­is – emlé­kez­te­tett Giu­li­a­ni – a demok­ra­ták irá­nyít­ják a válasz­tá­sok lebo­nyo­lí­tá­sá­ért fele­lős válasz­tá­si bizott­sá­go­kat, vala­mint az igaz­ság­szol­gál­ta­tást is, így min­den a ren­del­ke­zé­sük­re áll.

Penn­syl­va­nia

Penn­syl­va­ni­á­ban a két nagy­vá­ros, Pitts­burgh, Phi­la­del­phia volt a csa­lá­sok köz­pont­ja – mond­ta Giu­li­a­ni. A tag­ál­lam­ban ket­tős mér­cét alkal­maz­tak a sza­va­zók­kal szem­ben, a rosszul kitöl­tött, de Trum­pra leadott sza­va­za­to­kat ugyan­is a tör­vény­nek meg­fe­le­lő­en érvény­te­len­nek nyil­vá­ní­tot­ták, ám ha azo­kon Biden neve sze­re­pelt, fel­hív­ták az érin­tet­tet, és tör­vény­el­le­ne­sen enge­dé­lyez­ték, hogy kija­vít­sa a sza­va­zó­la­pot. Ezt hív­ják „vote curing”-nak. 

Pitts­burgh­ben Giu­li­a­ni­ék sze­rint 15 ezer eset­ben tör­tént meg, hogy vala­ki elment sza­vaz­ni, de kide­rült, hogy már „sza­va­zott”. A jogász fel­tet­te a kér­dést: vajon ennyi ember­nek rossz a memó­ri­á­ja arra­fe­lé? Ami való­já­ban tör­tén­he­tett az az, hogy elő­re kiír­tak egy cso­mó sza­va­za­tot olya­nok­ra, akik nem regiszt­rál­tak. Ha még­is meg­je­lent sza­va­zás­kor, adtak neki egy „átme­ne­ti sza­va­zó­la­pot” („provi­si­o­nal ballott”). 

Ezek a csa­lá­sok való­szí­nű­sí­tő körül­mé­nyei, a valód bizo­nyí­té­ko­kat pedig a tanús­ko­dók fog­ják szol­gál­tat­ni – ígé­ri Giuliani. 

Hoz­zá­tet­te: Phi­la­delp­hi­á­ban hat­van meg­fi­gye­lőt nem enged­tek elég közel a szám­lá­lás­hoz, sőt kife­je­zet­ten távol tar­tot­ták tőle őket saját beval­lá­suk sze­rint, lök­dös­ték és inszi­nu­ál­ták, fizi­ka­i­lag bán­tal­maz­ták őket. Ha nem mon­da­nak iga­zat, hamis tanú­zá­sért elítél­he­tik őket. Már­pe­dig ezek az embe­rek Giu­li­a­ni sze­rint eskü alatt val­lot­ták, hogy nem enged­ték őket végez­ni a meg­fi­gye­lői mun­ká­ju­kat. Gyak­ran – tet­te hoz­zá Trump jogá­sza – még a demok­ra­ta meg­fi­gye­lő­ket sem enged­ték oda, fél­ve, hogy van­nak becsü­le­tes demok­ra­ták is. 

Mint mond­ta: ren­ge­teg affi­da­vit­juk – eskü alatt tett írás­be­li val­lo­má­suk – van a konk­rét csa­lá­sok­ról, mint bizo­nyí­ték, de nem adhat­ja ki a neve­ket, mert az érin­tet­te­ket meg­fe­nye­get­nék és akár a mun­ká­ju­kat is elvesz­te­nék. 
Min­dent egy­be­vet­ve Penn­syl­va­ni­át 300 ezer sza­va­zat­tal nyer­né Trump – mond­ta Giuliani. 

Michi­gan

Michi­gan 300 ezer érvény­te­len sza­va­za­tot tud­nak fel­mu­tat­ni, ame­lyek érvény­te­le­ní­té­sé­vel Trump nyer­né a michi­ga­ni elek­to­ri vok­so­kat – jelen­tet­te ki Giuliani.

Mint a volt New York‑i pol­gár­mes­ter kifej­tet­te: egy michi­ga­ni asszony, aki évti­ze­dek óta Det­ro­it váro­sá­nak dol­go­zik, a válasz­tá­sok alatt azt az uta­sí­tást kap­ta a főnö­ké­től, köz­vet­ve a válasz­tá­si bizott­ság­tól, hogy a novem­ber 3. után érke­zett táv­sza­va­za­tok (absen­tee bal­lotts) egy cso­mag­ját dátu­moz­za vissza. Sőt, az egész csa­pa­tot erre uta­sí­tot­ták. Úgy­szin­tén uta­sí­tot­ták őket, hogy ne kér­je­nek fotós iga­zol­ványt sen­ki­től, aki sza­vaz. A tanúk sze­rint már­pe­dig sok olyan ember elment sza­vaz­ni, aki koráb­ban már élt a táv­sza­va­zás lehe­tő­sé­gé­vel. A táv­sza­va­za­to­kon nem sza­ba­dott meg­néz­ni az alá­írá­so­kat. „Sok­ezer ilye­nünk van”, és eskü alatt alá­ír­ták eze­ket a val­lo­má­so­kat – hang­sú­lyoz­ta Giuliani. 

Trump jogá­sza azt is elmond­ta, hogy haj­na­li négy­kor miként érke­zett meg hir­te­len ren­ge­teg sza­va­zat a szám­lá­ló­köz­pont­ba, amit kivé­tel nél­kül mind Biden­re „adtak le”. Ezen sza­va­za­tok két borí­ték­ja közül az egyi­ken sem­mi nem volt fel­tün­tet­ve, mert – állí­tó­lag – nagyon gyor­san kre­ál­ták őket, 60 és 100 ezer közi pél­dány­ban. Egyes val­lo­má­sok sze­rint ezek közül sokat három­szor szá­mol­tak meg. 

Wis­con­sin, Geor­gia, Ari­zo­na, Új-Mexi­kó, Virginia

Wis­con­sin­ban sze­mé­lye­sen kell igé­nyel­ni a táv­sza­va­zás lehe­tő­sé­gét, de még­is talál­tak a váro­si­as megyék­ben nagy­já­ból száz­ezer olyan táv­sza­va­za­tot, melye­ket nem igé­nyel­tek, azaz érvénytle­nek. S ez nem a repub­li­ká­nus vidé­ken, hanem az inkább kiegyen­lí­tett vagy épp demok­ra­ta váro­si megyék­ben. Így Trump nyerne.

Geor­gia fővá­ro­sá­ban, Atlan­ta váro­sá­ban a repub­li­ká­nus sza­va­zat­szám­lá­lók­nak nem enged­ték, hogy figye­lem­mel kísér­jék a táv­sza­va­za­tok szám­lá­lá­sát. Sok volt a két­szer sza­va­zó, sok volt a Geor­gi­án kívü­li sza­va­zó, és arra is konk­rét bizo­nyí­ték van, hogy egye­se­ket arra kény­sze­rí­tet­tek, hogy vál­toz­tas­sák meg sza­va­za­tu­kat a demok­ra­ták javá­ra – fej­tet­te ki Giuliani

Ari­zo­ná­ban még gyűj­tik a sza­va­za­to­kat, viszont Giu­li­a­ni beje­len­té­se sze­rint még Új-Mexi­kó­ból és Vir­gi­ni­á­ból is jelen­tős csa­lá­so­kat jelen­tet­tek nekik. 

Min­den­eset­re hat állam­ban annyi „bizo­nyít­ha­tó­an ille­gá­lis sza­va­za­tot” lehet össze­szá­mol­ni, ami meg­vál­toz­tat­ja a válasz­tá­sok ered­mé­nyét – állít­ja Rudy Giuliani. 

Túl­sza­va­zás

Elő­for­dult a „túl­sza­va­zás” is, azaz hogy a regiszt­rált sza­va­zók­nak több, mint 100 szá­za­lé­ka – egy eset­ben a 200 szá­za­lé­ka – sza­va­zott – ami egy­ér­tel­mű­en válasz­tá­si csa­lás­ra utal, hisz ehhez az szük­sé­ges, hogy a regiszt­rál­tak egy része két­szer sza­vaz­zon, illet­ve hogy válasz­tás­ra nem jogo­sul­tak is urná­hoz járul­ja­nak. Sőt – tet­te hoz­zá Giu­li­a­ni – több­nyi­re eddig az is a csa­lás gya­nú­ját vetet­te fel, ha egy állam­ban a regiszt­rált sza­va­zók 80 szá­za­lé­ká­nál töb­ben men­tek el sza­vaz­ni, mint­hogy az is kiug­ró­an magas válasz­tá­si rész­vé­telt jelent. Michi­gan­ban, főleg Det­ro­it­ban kiug­ró­an magas volt a „túl­sza­va­zás” ará­nya Giu­li­a­ni­ék sze­rint, mivel vala­mi­képp egyes kör­ze­tek­ben a regiszt­rált sza­va­zók három-négy­sze­re­se járult az urnákhoz. 

A jogász­csa­pat veze­tő­je fel­tet­te azt a kér­dést is: vajon mind a hat állam demok­ra­ta veze­tő­i­nek hir­te­len, egy­más­tól füg­get­le­nül ugyan­azok az ötle­te­ik jutot­tak eszük­be, hogy meg­könnyít­sék a sza­va­zást és csal­ja­nak? Tel­je­sen vélet­le­nül tör­tént ugyan­az Phi­la­delp­hi­á­ban, Pitts­burgh­ben, Mil­wa­u­kee-ban, Det­ro­it­ban, Las Veg­as­ban, Pho­e­nix­ben és Atlan­tá­ban? Vagy élet­sze­rűbb a követ­kez­te­tés, hogy ez egy elő­re kiter­velt, össze­han­golt akció volt? Giu­li­a­ni hoz­zá­tet­te: mind­ezen prob­lé­mák­ra már rég fel­hív­ták a figyel­met a válasz­tá­si szak­ér­tők is. 

A Domin­ion és Soros

Giu­li­a­ni mun­ka­társ­nő­je, Sid­ney Pow­ell azon­ban ennél dur­vább dol­go­kat mon­dott: mint kifej­tet­te, a szá­mos tag­ál­lam­ban hasz­nált Domin­ion válasz­tá­si rend­szert hasz­nál­ta egy magas­ran­gú tanú sze­rint Hugo Chá­vez, ami­kor elvi­leg már nem indul­ha­tott vol­na újra a válasz­tá­so­kon, hogy az ezen sza­bá­lyo­zás­ról szó­ló nép­sza­va­zás ered­mé­nyét bebiz­to­sít­sa. Eme tanú rész­le­tes val­lo­mást tett arról, hogy miként is műkö­dött a rend­szer – és sze­rin­te ugyan­azt a tech­ni­kát hasz­nál­ták most, az elnök­vá­lasz­tá­sok éjsza­ká­ján is. A folya­mat szem­pont­já­ból köz­pon­ti fon­tos­sá­gú, hogy a szoft­ver algo­rit­mu­sa enge­di a sza­va­za­tok átállítását. 

Szá­mos szak­ér­tő nyi­lat­ko­zott Trump jogász­csa­pa­tá­nak állí­tá­suk sze­rint úgy, hogy a rend­szer könnyen mani­pu­lál­ha­tó, és lehet­sé­ges, hogy már évek óta mani­pu­lál­ják is eze­ket, idén is csak azért derül­he­tett ki a tur­pis­ság, mert Trump oly sok sza­va­za­tott kapott a bil­le­gő álla­mok­ban, hogy után kel­lett töl­te­ni a rend­szert, s egyes tanúk azt állít­ják, lát­ták is az után­töl­tést. A prog­ram műkö­dé­sé­ről a neten is talál­ha­tó leírás, a gépek könnyen mani­pu­lál­ha­tó­ak – hang­zott el, hoz­zá­té­ve: szá­mos önkor­mány­zat jóhi­sze­mű­en hasz­nál­ja a rend­szert, mások azon­ban nem valószínű. 

Sid­ney Pow­ell hoz­zá­tet­te: a kana­dai szék­he­lyű Domin­ion toron­tói iro­dá­ja közös egy Soros-szer­ve­zet­tel, s a Domin­ion egyik veze­tő­je, Lord Mal­loch Brown pedig Soros György köze­li mun­ka­tár­sa már rég­óta Nagy-Bri­tan­ni­á­ban. De a Domin­ion­nal a Clin­ton-ala­pít­vánnyal is szo­ros a kap­cso­la­ta – tet­te hozzá. 

Emlí­tést tet­tek a Domin­ion egyik veze­tő­jé­ről, Eric Coo­mer­ről is, aki­nek Face­book-olda­la tele van Anti­fa-anya­gok­kal.
A Smart­ma­tic vál­la­lat­ról, mely­nek szoft­ve­rét úgy­szin­tén sok­fe­lé hasz­nál­ják, elmond­ta: az ugyan­csak szo­ros kap­cso­la­tot ápolt Hugo Chá­vez vene­zu­e­lai kor­má­nyá­val. Ez komoly nem­zet­biz­ton­sá­gi kér­dé­se­ket vet fel. 

A saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón elhang­zott: nem adják el a har­cot, nem hagy­ják magu­kat elté­rí­te­ni a cél­juk­tól, és végig­vi­szik a fel­té­te­le­zett válasz­tá­si csa­lá­sok­kal kap­cso­la­tos pereket. 

Trum­pék pereskednek

A The Wall Street Jour­nal csü­tör­tö­kön szá­molt be, misze­rint Donald Trump jogá­szai több állam­ban is pere­ket indí­tot­tak. A jogász­csa­pat azon dol­go­zik, hogy leál­lít­sák a válasz­tá­si ered­mé­nyek hiva­ta­los­sá téte­lét. Donald Trump csa­pa­tát az elnök sze­mé­lyes ügy­véd­je, New York koráb­bi pol­gár­mes­te­re, Rudy Giu­li­a­ni veze­ti, és Penn­syl­va­nia, Geor­gia és Neva­da állam­ban továb­bi bíró­sá­gi felül­vizs­gá­la­to­kat kez­de­mé­nyez­nek. Bizo­nyos ese­tek­ben egész megyék vagy álla­mok ered­mé­nye­i­nek érvény­te­le­ní­té­sét sze­ret­nék elér­ni. Szer­dán Trump kam­pá­nya 3 mil­lió dol­lárt utalt Wis­con­sin­ba egy rész­le­ges újra­szá­mo­lás finan­szí­ro­zá­sá­ra. Csü­tör­tö­kön ugyan­ak­kor Donald Trump vissza­von­ta egyik kere­se­tét Michi­gan államban.

Geor­gia vár­ha­tó­an csü­tör­tök dél­ben teszi köz­zé az újra­szám­lá­lás ered­mé­nye­it, ahol Joe Biden több mint 12 700 sza­va­zat­tal vezet. Ezt Trump csa­pa­ta nem tart­ja érvé­nyes­nek, hisz az iga­zo­lat­lan sza­va­za­to­kat is újra­szá­mol­ják. Michi­gan­nek hét­fő­ig kell hiva­ta­los­sá ten­ni az ered­mé­nye­ket, csak­úgy, mint Penn­syl­va­ni­á­nak, ahol Rudy Giu­li­a­ni a hét ele­jén jelent meg a bíró­sá­gon, hogy a sza­va­zat­szám­lá­lás iga­zo­lá­sá­nak blok­ko­lá­sát kez­de­mé­nyez­ze. Neva­da ked­den fog­ja hiva­ta­los­sá ten­ni az eredményeket.

„Nincs bizo­nyí­ték a szé­les körű csa­lá­sok­ra, és Donald Trump szá­mos jogi kép­vi­se­lő­je fejez­te ki bírák­nak azt, hogy ők sem hiszik, hogy ilyen csa­lás tör­tént vol­na” – közöl­te csü­tör­tök reg­gel a  Wall Street Jour­nal. Ezzel szem­ben Rudy Giu­li­a­ni mai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján ennek ellen­ke­ző­je hang­zott el. 

Az elnök ügy­véd­je azt mond­ta, hogy Geor­gia, Penn­syl­va­nia, Michi­gan, Wis­con­sin, Neva­da és Ari­zo­na álla­ma­i­ban, a jogi csa­pat „a válasz­tá­sok meg­for­dí­tá­sá­hoz szük­sé­ges sza­va­za­tok több mint két­sze­re­sét talál­ta meg bizo­nyít­ha­tó­an, ille­gá­lis sza­va­zó­la­pok formájában”

For­rás: Man​di​ner​.hu / Wall Street Jour­nal, Daily Wire, Newsmax