Hírek Magyarországi hírek V4 ma a leg­erő­sebb szö­vet­ség az Euró­pai Unióban

V4 ma a leg­erő­sebb szö­vet­ség az Euró­pai Unióban

A viseg­rá­di cso­port ma a leg­erő­sebb szö­vet­ség az Euró­pai Uni­ó­ban, nem­csak poli­ti­ka­i­lag, hanem egy­re inkább gaz­da­sá­gi­lag is – jelen­tet­te ki Men­c­zer Tamás, a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um tájé­koz­ta­tá­sért és Magyar­or­szág nem­zet­kö­zi meg­je­le­ní­té­sé­ért fele­lős állam­tit­ká­ra szer­dán Budapesten.

Kiemel­te: a viseg­rá­di cso­port ma első­sor­ban a józan észt, az össze­fo­gást és erőt, vala­mint a jár­vány­hely­zet utá­ni újra­in­du­lást jelen­ti Euró­pá­ban. A józan ész leg­in­kább a mig­rá­ció keze­lé­sé­ben mutat­ko­zott meg, ami­kor a V4-ek elmond­ták: nem akar­nak kevert tár­sa­dal­ma­kat és fel­hív­ták a figyel­met a mig­rá­ció jelen­tet­te ter­ror- és egész­ség­ügyi veszé­lyek­re. „Mi egy olyan Euró­pát aka­runk, amely­ben az együtt­mű­kö­dés a köl­csö­nös tisz­te­let­re, az erős nem­zet­ál­la­mok­ra épül” – fogal­ma­zott az állam­tit­kár annak a Klau­zál utcai tűz­fal­fest­mény­nek az átadá­sán beszélt, amely a Magyar­or­szág, Cseh­or­szág, Len­gyel­or­szág és Szlo­vá­kia alkot­ta V4-ek meg­ala­ku­lá­sá­nak har­min­ca­dik évfor­du­ló­já­ra készült.

A jár­vány­hely­zet utá­ni újra­in­dí­tást segí­ti, hogy Magyar­or­szág foly­tat­ta Euró­pá­ban az egyik leg­si­ke­re­sebb véde­ke­zést, amely­ben együtt­mű­kö­dött a V4-ekkel is. Ezt tet­te lehe­tő­vé, hogy az ország koráb­ban kezd­hes­se az élet és a gaz­da­ság újra­in­dí­tá­sát – muta­tott rá Men­c­zer Tamás.

Ez a viseg­rá­di cso­port len­gyel elnök­sé­gé­nek utol­só nap­ja, csü­tör­tö­kön pedig már a magyar elnök­ség kez­dő­dik – mond­ta el a fal­fest­mény ünne­pé­lyes ava­tá­sán Len­gyel­or­szág magyar­or­szá­gi nagy­kö­ve­te, Jerzy Snopek, hoz­zá­té­ve: Len­gyel­or­szág sike­res, de nehéz elnök­sé­gen van túl, Magyar­or­szág pedig remél­he­tő­leg már ked­ve­zőbb jár­vány­ügyi hely­zet­ben tud­ja vezet­ni a V4-eket.

A dip­lo­ma­ta sze­rint a V4-ek együtt­mű­kö­dé­sé­nek alap­ja a kohé­zió és a szi­ner­gia, az integ­rá­ció és a szu­ve­re­ni­tás. Nem sza­bad, hogy a cso­port orszá­ga­it csak az érde­kek kös­sék össze, hanem szük­ség van a közös érté­kek meg­őr­zé­sé­re is – figyel­mez­te­tett a nagy­kö­vet, hoz­zá­fűz­ve: a V4-ek cél­ja tovább­ra sem egy „viseg­rá­di szu­per­ál­lam”, hanem egyen­lő és szu­ve­rén álla­mok szövetsége.

Feke­te Péter kul­tú­rá­ért fele­lős állam­tit­kár közöl­te, hogy a jár­vány­hely­zet szül­te kul­tu­rá­lis inno­vá­ci­ó­kat a magyar elnök­ség alatt a V4-ek közös kon­fe­ren­ci­án tekin­tik át a Magyar Nem­ze­ti Múze­um­ban, majd a kon­fe­ren­cia ered­mé­nye­i­ből kiál­lí­tás is nyí­lik Strasbourgban.

Joan­na Urban­s­ka, a buda­pes­ti Len­gyel Kul­tu­rá­lis Inté­zet igaz­ga­tó­ja elmond­ta, hogy a Mag­da Misz­czak által ter­ve­zett fal­fest­ményt a len­gyel elnök­ség záró­ak­tu­sa­ként és a viseg­rá­di cso­port meg­ala­ku­lá­sá­nak évfor­du­ló­já­ra emlé­kez­ve Var­só­ban, Pozsony­ban, Prá­gá­ban és Buda­pes­ten is fel­avat­ják. A Klau­zál utca 32. szám alatt lát­ha­tó, buda­pes­ti alko­tás a Neo­pa­int Works munkája.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu