Hírek Elszakított területi hirek Úzvöl­gyi teme­tő: jog­erő­sen pert nyert Csík­szent­már­ton Dor­mán­fal­va ellen

Úzvöl­gyi teme­tő: jog­erő­sen pert nyert Csík­szent­már­ton Dor­mán­fal­va ellen

A maros­vá­sár­he­lyi íté­lő­táb­la meg­fel­leb­bez­he­tet­le­nül kimond­ta: tör­vé­nyes a csík­szent­már­to­ni önkor­mány­zat­nak az a hatá­ro­za­ta, amellyel köz­ség köz­va­gyo­ná­vá nyil­vá­ní­tot­ta az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tőt és a magyar had­se­reg által a máso­dik világ­há­bo­rú ide­jén épí­tett egy­ko­ri kaszárnyákat.

A jog­erős íté­let­ről Ger­gely And­rás, a Har­gi­ta megyei tele­pü­lés pol­gár­mes­te­re szá­molt be a Bor­boly Csa­ba megyei tanács­el­nök Face­book-olda­lán ked­den köz­zé­tett vide­ó­ban. Tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a maros­vá­sár­he­lyi íté­lő­táb­la meg­erő­sí­tet­te a Har­gi­ta megyei tör­vény­szék idén ápri­lis­ban hozott alap­fo­kú hatá­ro­za­tát. Ez azt jelen­ti, hogy a Bákó megyei Dor­mán­fal­va (Dărmă­neș­ti) vég­ér­vé­nye­sen elve­szí­tet­te a Csík­szent­már­ton ellen indí­tott perét. 

Dor­mán­fal­va város tavaly augusz­tus ele­jén indí­tott pert Csík­szent­már­ton ellen annak a 2007-es önkor­mány­za­ti hatá­ro­zat­nak a rész­le­ges érvény­te­le­ní­té­se cél­já­val, ame­lyik a szé­kely­föl­di tele­pü­lés köz­va­gyo­na­ként tün­tet­te fel az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tőt és a köze­lé­ben álló hasz­ná­la­ton kívü­li kaszár­nya­sort. A csík­szent­már­to­ni önkor­mány­za­ti hatá­ro­za­tot 2010-ben a 299-es kor­mány­ha­tá­ro­zat is megerősítette. 

A per során Dor­mán­fal­va önkor­mány­za­ta arra hivat­ko­zott, hogy a teme­tő terü­le­te már 1990-ben a mold­vai kis­vá­ros magán­va­gyo­ná­nak lel­tá­rá­ban sze­re­pelt, és az 1997-ben elfo­ga­dott, most is érvé­nyes álta­lá­nos ren­de­zé­si terv (PUG) is a város bel­te­rü­le­te­ként jelöl­te meg. Azt is érv­ként hoz­ta fel, hogy az INSPIRE tér­in­for­ma­ti­kai geo­port­ál is Dor­mán­fal­va terü­le­te­ként jelö­li a temetőt.

A szent­már­to­ni­ak viszont olyan, az 1800-as évek végé­ről szár­ma­zó telek­köny­ve­ket mutat­tak be a bíró­ság­nak, ame­lyek sze­rint a vita­tott terü­let Csík­szent­már­ton köz­ség föld­bir­to­kos közös­sé­gé­nek és Csík­cse­ke­fal­va föld­bir­to­kos közös­sé­gé­nek a tulaj­do­na. A Har­gi­ta Megyei Tör­vény­szék meg­ala­po­zat­lan­nak tar­tot­ta és eluta­sí­tot­ta Dor­mán­fal­va érve­it, és 9500 lej per­költ­ség meg­té­rí­té­sé­re köte­lez­te a mold­vai önkor­mány­za­tot. A Bákó megyei tele­pü­lés fel­leb­be­zett, de a maros­vá­sár­he­lyi íté­lő­táb­la is Csík­szent­már­ton javá­ra döntött.

Dor­mán­fal­va önkor­mány­za­ta 2019 ápri­li­sá­ban önké­nye­sen román par­cel­lát ala­kí­tott ki a Har­gi­ta és Bákó megye hatá­rán fek­vő kato­na­te­me­tő­ben, melyet koráb­ban a szé­kely­föl­di Csík­szent­már­ton köz­ség gon­do­zott és a magyar közös­ség magyar kato­na­te­me­tő­ként tar­tott szá­mon. Tavaly júni­us 6‑án több ezer román meg­em­lé­ke­ző erő­szak­kal nyo­mult be a teme­tő­be, hogy részt vegyen a román par­cel­la és emlék­mű román orto­dox fel­szen­te­lé­sén, miu­tán szé­ke­lyek élő­lánc­cal pró­bál­ták meg­aka­dá­lyoz­ni ezt. 

For­rás: maszol​.ro