Hírek Elszakított területi hirek Úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő: nem emel­nek vádat a tava­lyi uszí­tás ügyében

Úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő: nem emel­nek vádat a tava­lyi uszí­tás ügyében

Vád­eme­lés nél­kül lezár­ta a csík­sze­re­dai ügyész­ség azo­kat a bün­te­tő­jo­gi eljá­rá­so­kat, ame­lye­ket az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ben a naci­o­na­lis­ta Calea Nea­mu­lui (Nem­zet útja) egye­sü­let által tavaly enge­dély nél­kül fel­ál­lí­tott 150 fake­reszt ügyé­ben indí­tott – tudat­ta szer­dán a Maszol​.ro hír­por­tál Mihai Tir­no­ve­anu­nak, az egye­sü­let veze­tő­jé­nek a Face­boo­kon köz­zé­tett beje­len­té­sét ismertetve.

Tir­na­ve­anu fel­idéz­te: Har­gi­ta Megye Taná­csá­nak elnö­ke, Csík­szent­már­ton önkor­mány­za­ta és az Erdé­lyi Magyar Szö­vet­ség (EMSZ) fel­je­len­té­sei nyo­mán több eljá­rás is indult elle­ne, majd az ügyész­ség össze­von­ta eze­ket a dossziékat.

A vád­pon­tok a követ­ke­zők vol­tak: nyil­vá­nos uszí­tás, gyű­lö­let­re, erő­szak­ra és diszk­ri­mi­ná­ci­ó­ra való fel­buj­tás, ron­gá­lás­ra való fel­buj­tás, bir­tok­há­bo­rí­tás­ra való fel­buj­tás, sír­gya­lá­zás, épí­té­si enge­dély nél­kü­li mun­ká­la­tok kivi­te­le­zé­se a temetőben.

Az ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az első vád­pont­ban a tény­ál­lás nem áll fenn. A 150 fa emlék­ke­reszt fel­ál­lí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy bár fenn­áll a lehe­tő­sé­ge annak, hogy az enge­dély nél­kül tör­tént, ez a cse­lek­mény nem tar­to­zik a bün­te­tő­jo­gi kör­be, mivel „a teme­tő nem ren­del­ke­zik műem­lék stá­tusszal” – idéz­te az erdé­lyi lap Tir­no­ve­anu Facebook-bejegyzését.

A Maszol meg­ke­re­sé­sé­re Bor­boly Csa­ba, a Har­gi­ta megyei önkor­mány­zat elnö­ke elmond­ta: meg­fel­leb­be­zik a dön­tést. „Nem tart­juk elfo­gad­ha­tó­nak az indok­lást. Foly­tat­juk a csík­sze­re­dai bíró­sá­gon” – szö­gez­te le Bor­boly Csaba.

Hason­ló­kép­pen nyi­lat­ko­zott a Székelyhon.ro hír­por­tál meg­ke­re­sé­sé­re a román egye­sü­let veze­tő­jét tavaly szin­tén fel­je­len­tő Bir­ta­lan Sán­dor csík­szent­már­to­ni pol­gár­mes­ter is. Jelez­te: meg­kap­ták az ügyész­ség­től a tájé­koz­ta­tást, misze­rint az álta­luk jel­zett bűn­cse­lek­mé­nyek – gyű­lö­let­kel­tés­re, tulaj­don meg­ron­gá­lá­sá­ra, erő­szak­ra, diszk­ri­mi­ná­ci­ó­ra való fel­buj­tás – nem tör­tén­tek meg.

„Har­gi­ta Megye Taná­csá­val van egy meg­ál­la­po­dá­sunk: a jogá­szok dol­goz­nak azon, hogy a bíró­sá­gon fel­leb­bez­zünk az ügyész­ség meg­ál­la­pí­tá­sa ellen” – tet­te hoz­zá a köz­ség­ve­ze­tő a továb­bi lépé­sek­re utalva.

A fake­resz­te­ket tavaly júli­us­ban állí­tot­ták fel az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ben a Calea Nea­mu­lui egye­sü­let hívei, miu­tán az első tér­fog­la­lá­su­kat a román igaz­ság­szol­gál­ta­tás tör­vény­te­len­nek minő­sí­tet­te, és egy­út­tal elren­del­te a kihe­lye­zett jel­ké­pek és épít­mé­nyek eltávolítását.

A köz­igaz­ga­tá­si­lag Csík­szent­már­ton­hoz tar­to­zó, elnép­te­le­ne­dett Úzvöl­gye tele­pü­lés sír­kert­jé­ből 2023. júni­us 29-ére vir­ra­dó­ra távo­lí­tot­ták el a 2019-ben önké­nye­sen kiala­kí­tott román par­cel­la beton­ke­reszt­je­it, emlék­mű­vét és zász­ló­so­rát, miu­tán jog­erős bíró­sá­gi íté­let köte­lez­te erre a szom­szé­dos Bákó megyei Dor­man­es­ti (Dor­mán­fal­va) pol­gár­mes­te­ri hivatalát.

A mold­vai tele­pü­lés önkor­mány­za­ta 2019 már­ci­u­sá­ban saját köz­va­gyo­ná­vá nyil­vá­ní­tot­ta az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tőt, ame­lyet koráb­ban a szé­kely­föl­di Csík­szent­már­ton köz­ség gon­do­zott, és a magyar közös­ség magyar kato­na­te­me­tő­ként tar­tott szá­mon. 2019. júni­us 6‑án több ezer román meg­em­lé­ke­ző erő­szak­kal nyo­mult be a teme­tő­be, hogy részt vegyen a román par­cel­la és emlék­mű román orto­dox fel­szen­te­lé­sén, miu­tán szé­ke­lyek élő­lánc­cal pró­bál­ták ezt megakadályozni.

Egy hét­tel az erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek után az ille­té­kes román ható­ság tisz­táz­ta, hogy nem az úzvöl­gyi kato­na­te­me­tő­ben nyug­szik az a 149 román kato­na, akik nevé­nek fel­ol­va­sá­sa is részét képez­te a teme­tő erő­sza­kos elfog­la­lá­sa után rend­sze­re­sen meg­is­mé­telt ceremóniáknak.

For­rás: demok​ra​ta​.hu