Hírek Amerikai hirek Üze­net­ben rúg­ták ki, mert szólt, hogy meg­hac­kel­he­tő a válasz­tá­si rend­szer Oregonban

Üze­net­ben rúg­ták ki, mert szólt, hogy meg­hac­kel­he­tő a válasz­tá­si rend­szer Oregonban

Régi szoft­vert hasz­nál­nak, ame­lyet már annak fej­lesz­tői sem támo­gat­nak, de hiá­ba hív­ta fel a figyel­met erre Step­hen Tro­ut, az ore­go­ni válasz­tá­si iro­da igaz­ga­tó­ja. Csü­tör­tö­kön tud­ta meg egy üze­net­ből, hogy töb­bé nem szá­mí­ta­nak a mun­ká­já­ra, miköz­ben az álta­la veze­tett rész­le­gen még javá­ban szá­mol­ták a sza­va­za­to­kat a két nap­pal azelőt­ti válasz­tást követően.

Üze­net­ben rúg­ták ki az ore­go­ni válasz­tá­si iro­da veze­tő­jét, miu­tán jelen­tet­te, hogy prob­lé­mák van­nak az állam elavult és sebez­he­tő válasz­tá­si rend­sze­ré­vel – tudó­sí­tott a Washing­ton Times és más hír­por­tá­lok is.

Beverly Clar­no, a Kate Brown demok­ra­ta kor­mány­zó által kine­ve­zett repub­li­ká­nus állam­tit­kár pén­te­ken jelen­tet­te be egy – Ore­gon állam 36 megyei tiszt­vi­se­lő­jé­nek és válasz­tá­si hiva­tal­no­ká­nak cím­zett – üze­net­ben, hogy­egyéb­ként ma van Ste­ve Tro­ut utol­só nap­ja az ügynökségnél”.

Min­den­ki döb­ben­ten olvas­ta a hírt az iro­dák­ban. Ste­ve Druc­kenmil­ler, Linn megye vete­rán tiszt­vi­se­lő­je azt nyi­lat­koz­ta, hogy Clar­no dön­té­se és annak beje­len­té­si mód­ja „veszé­lyes volt, és nagyon megfontolatlan”.

Druc­kenmil­ler sze­rint a biz­ton­sá­gi prob­lé­ma az, hogy nagyon könnyen támad­ha­tó egy olyan szoft­ver, ame­lyet már a saját fej­lesz­tő­je sem támo­gat.Még a saját ott­ho­ni lap­to­po­mon sem hasz­nál­nék ilyet”

– közöl­te.

„Még nem zárult le a válasz­tá­si folya­mat. Még foly­nak az egyez­te­té­sek, pró­bál­juk meg­ol­da­ni az olyan súlyos prob­lé­má­kat mint pél­dá­ul az olyan sza­va­zók­kal való kom­mu­ni­ká­ció, akik nem írták alá a sza­va­zó­lap­ju­kat” – ismer­tet­te Druckenmiller.Újra kell majd szá­mol­nunk a sza­va­za­to­kat, és ehhez hason­ló dol­gok. Egy­ál­ta­lán nem érti (Clar­no), hogy hogyan műkö­dik egy válasz­tá­si folyamat.”

Clar­no iro­dá­ja nem siet­te el a választ…

A kirú­gott Tro­ut novem­ber máso­di­kán kül­dött egy e‑mailt mind a demok­ra­ta, mind a repub­li­ká­nus jelölt­nek, akik Clar­no pozí­ci­ó­já­ért száll­tak ver­seny­be (Clar­no nem indult a válasz­tá­son), amely­ben rész­le­tez­te az állam­tit­ká­ri iro­dá­ban fel­fe­de­zett inter­ne­tes tech­ni­kai hibá­kat és lehet­sé­ges szerverproblémákat.

Azt is meg­ír­ta, hogy 11,7 mil­lió dol­lár álla­mi (szö­vet­sé­gi) pénzt köl­töt­tek el enge­dély nél­kül az állam­ban Clar­no hiva­ta­li ide­je alatt, amit decem­ber 31-ig vissza kell térí­te­ni, ugyan­i­sab­ból egy fil­lér kiadást nem hagyott jóvá a tag­ál­lam parlamentje.

Ezt a pénzt úgy köl­töt­ték el vala­mi­re, hogy az ore­go­ni köz­pon­ti sza­va­zat­re­giszt­rá­ló rend­szer olyan régi, hogy a Mic­ro­soft már nem is támo­gat­ja a Win­dows 2008-at, amellyel kompatibilis.

Tro­ut kifo­gá­sol­ta azt is, hogy a rend­szer moder­ni­zá­lá­sá­val kap­cso­la­tos fej­lesz­té­sek­ről októ­ber­ben tár­gyalt vol­na a par­la­ment, azon­banC­lar­no meg­ál­lí­tot­ta ezt a folya­ma­tot, anél­kül hogy egyez­te­tett vol­na bárkivel,

legyen az megyei veze­tő vagy Tro­ut, a válasz­tá­si iro­da vezetője.

Tro­ut állí­tá­sa sze­rint töb­ben is pró­bál­tak figyel­mez­tet­ni, hogy a válasz­tá­sért fele­lős tech­ni­ka elavult, és meg kel­le­ne előz­ni, hogy Ore­gon­ban a gyen­ge rend­szert meg­hac­kel­jék, de eze­ket mind figyel­men kívül hagyták.

For­rás: 888​.hu