Hírek Amerikai hirek USB-kár­tyák­kal csal­ta el Biden a válasz­tást Pennsylvaniában?

USB-kár­tyák­kal csal­ta el Biden a válasz­tást Pennsylvaniában?

Nagy­já­ból 120 ezer voks jog­sze­rű­sé­gét kér­dő­je­le­zi meg az ame­ri­kai hadi­ten­ge­ré­szet koráb­bi parancs­no­ká­nak vallomása.

Miköz­ben a bal­ol­da­li média min­dent elkö­vet annak érde­ké­ben, hogy eltu­sol­ja azo­kat az alsó han­gon kétes ese­mé­nye­ket, ame­lyek fel­ve­tik a válasz­tá­si csa­lás gya­nú­ját az Egye­sült Álla­mok­ban, Donald Trump és ügy­véd­csa­pa­ta nem hát­rál meg, tovább­ra is zaj­la­nak a perek.

Szer­dán a penn­syl­va­ni­ai Gettys­burg váro­sá­ban Gre­gory Stenst­rom járult a bíró­ság elé, aki­nek a val­lo­má­sa egy sor új kér­dést vet fel.

Stenst­rom, aki az ame­ri­kai hadi­ten­ge­ré­szet paran­cso­ka volt koráb­ban meg­fi­gye­lő­ként dol­go­zott a válasz­tás nap­ján Dela­ware megyé­ben. A vete­rán kato­na most az infor­ma­ti­ka terü­le­tén dolgozik.

Állí­tá­sa sze­rint 47 USB-kár­tyá­nak veszett nyo­ma, ame­lye­ket novem­ber 3‑án hasz­nál­tak a sza­va­zás során és elmon­dá­sa sze­rint 120 ezer sza­va­zat jog­sze­rű­sé­ge kér­dő­je­lez­he­tő meg.

Sze­mé­lye­sen lát­tam, hogy az USB-kár­tyá­kat a sza­va­zó­gép-rak­tár fel­ügye­lő­je több­ször is fel­töl­töt­te a sza­va­zó­gé­pek­be. Ezt a sze­mélyt nem figye­lik, nem része annak a folya­mat­nak, ame­lyet lát­ha­tok, és egy zacs­kó­nyi USB-vel jár – fogalmazott.

Stenst­rom állí­tá­sa sze­rint a kár­tyá­kat fel­hasz­nál­hat­ták ille­gá­lis sza­va­za­tok hoz­zá­adá­sá­hoz az álla­mi sza­va­zat­szám­lá­lás­nál – és azt is állí­tot­ta, hogy nem lehe­tett nor­má­li­san ellen­őriz­ni, hogy a sza­va­zat­szám­lá­lók miként kezel­ték a szavazólapokat.

Stenst­rom azt is elmond­ta a bíró­sá­gon, hogy érte­sí­tet­te a ható­sá­go­kat a sza­va­zó­lap nem meg­fe­le­lő keze­lé­sé­vel kap­cso­lat­ban, azon­ban sen­ki sem csi­nált sem­mit. Szó sze­rint könyö­rög­tem a ható­sá­gok­nál, hogy vegyék le az igaz­ság­ügyi bizo­nyí­té­ko­kat a szá­mí­tó­gé­pek­ről. Ez egy egy­sze­rű folya­mat. Nem kel­lett vol­na több, mint egy óra, hogy mind az 5 gépet átvi­lá­gít­sák. Ezt soha nem tet­ték meg kifo­gá­sa­im elle­né­re, és ez három hete tör­tént – mondta.

Penn­syl­va­ni­á­ban Joe Biden alig több mint 80 ezer sza­va­zat­tal győz­te le Donald Trumpot.

For­rás: 888​.hu