Hírek Elszakított területi hirek Ünnep­nap­pá vált Romá­ni­á­ban a tri­a­no­ni béke­szer­ző­dés évfordulója

Ünnep­nap­pá vált Romá­ni­á­ban a tri­a­no­ni béke­szer­ző­dés évfordulója

Kihir­det­te Klaus Iohan­nis román állam­fő azt a tör­vényt, amely a “tri­a­no­ni szer­ző­dés nap­já­vá” nyil­vá­nít­ja júni­us 4‑ét Romá­ni­á­ban – közöl­te szer­dán a román elnö­ki hivatal.

A jog­sza­bály sze­rint ezen a napon a tör­té­nel­mi ese­mény jelen­tő­sé­gét nép­sze­rű­sí­tő ren­dez­vé­nye­ket tar­ta­nak, amely­hez az álla­mi és helyi ható­sá­gok logisz­ti­kai vagy költ­ség­ve­té­si támo­ga­tást nyújthatnak.

A kor­mány­nak és a helyi ható­sá­gok­nak gon­dos­kod­ni­uk kell arról, hogy júni­us 4‑én kitűz­zék a köz­te­re­ken Romá­nia nem­ze­ti lobogóját.

Az elnök előbb alkot­má­nyos­sá­gi óvást emelt a jog­sza­bály ellen, majd miu­tán az alkot­mány­bí­ró­ság kifo­gá­sa­it eluta­sí­tot­ta, vissza­küld­te a jog­sza­bályt meg­fon­to­lás­ra a par­la­ment­nek. Miu­tán a tör­vény­ho­zás másod­szor is vál­to­zat­lan for­má­ban erő­sí­tet­te meg a Tri­a­non-tör­vényt, az állam­fő már nem tagad­hat­ta meg hatály­ba léptetését.

For­rás: vadhajtasok