Hírek Elszakított területi hirek Ünne­pé­lyes tan­év­nyi­tót tar­tot­tak a kár­pát­al­jai magyar isko­lák Beregszászon

Ünne­pé­lyes tan­év­nyi­tót tar­tot­tak a kár­pát­al­jai magyar isko­lák Beregszászon

Ünne­pé­lye­sen meg­nyi­tot­ták a 2021 – 2022-es tan­évet Kár­pát­al­ja mint­egy száz magyar tan­nyel­vű isko­lá­já­nak peda­gó­gu­sai a Kár­pát­al­jai Magyar Peda­gó­gus­szö­vet­ség (KMPSZ) szer­ve­zé­sé­ben szom­ba­ton Bereg­szá­szon, a II. Rákó­czi Ferenc Kár­pát­al­jai Magyar Főiskolán.

Köszön­tő beszé­dé­ben Lőrin­czi Zol­tán, az Embe­ri Erő­for­rá­sok Minisz­té­ri­u­má­nak (Emmi) nem­zet­kö­zi ügye­kért fele­lős állam­tit­ká­ra az anya­nyel­vi okta­tást elle­he­tet­le­ní­tő, jog­szű­kí­tő ukrán tör­vé­nyek­kel kap­cso­lat­ban arról biz­to­sí­tot­ta a jelen­lé­vő­ket, hogy

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA “A JÓSZOMSZÉDSÁG ÉS A KÖLCSÖNÖS TISZTELET JEGYÉBEN, DE A MAGYARSÁG NEMZETI ÉRDEKEI MELLETT HATÁROZOTTAN KIÁLLVA, A RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ DIPLOMÁCIAI ESZKÖZÖKKEL IS MEGPRÓBÁL MINDENT, AMIT MEG LEHET TENNI A HELYZET JAVÍTÁSA ÉS HELYREHOZÁSA ÉRDEKÉBEN”. 

A jelen­le­gi körül­mé­nyek között a magyar kor­mány kéz­zel­fog­ha­tó segít­sé­get nyújt a csa­lá­dok­nak, a diá­kok­nak, az egy­há­zi és a civil szer­ve­ze­tek­nek, az okta­tá­si és kul­tu­rá­lis intéz­mé­nyek­nek nyúj­tott köz­vet­len támo­ga­tá­sok­kal, az óvo­dák, isko­lák és a temp­lo­mok fel­újí­tá­sá­val – húz­ta alá az Emmi államtitkára.

Vége­ze­tül Lőrin­czi Zol­tán arra kér­te a kár­pát­al­jai peda­gó­gu­so­kat, hogy mun­ká­juk­kal tovább­ra is járul­ja­nak hoz­zá a magyar­ság fenn­ma­ra­dá­sá­hoz és összefogásához. 

Orosz Ildi­kó, a KMPSZ elnö­ke kifej­tet­te, hogy a 2017 óta elfo­ga­dott tör­vé­nyek olyan mér­ték­ben szű­kí­tet­ték a nem­ze­ti kisebb­sé­gek joga­it, ami­re nem volt pél­da a koráb­bi évszá­za­dok­ban. Az ukrán okta­tá­si tár­ca a hely­zet javí­tá­sá­ra irá­nyu­ló javas­la­ta­i­kat sor­ra eluta­sí­tot­ta azzal az indok­kal, hogy azok nin­cse­nek össz­hang­ban az okta­tást sza­bá­lyo­zó törvényekkel.

Az MTI tudó­sí­tó­já­nak Orosz Ildi­kó elmond­ta, hogy a szór­vány­vi­dé­ken nőtt az érdek­lő­dés a magyar isko­lák iránt, több olyan tele­pü­lé­sen is indul első osz­tály, ahol még 1944-ben meg­szűnt a magyar nyel­vű oktatás.

Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra, aki az Ukraj­ná­ból való kitil­tá­sa miatt nem lehe­tett jelen a tan­év­nyi­tón, vide­ó­üze­ne­té­ben leszö­gez­te, hogy “a jog­szű­kí­tő tör­vé­nyek elle­né­re Kár­pát­al­ján van jövő­je a magyar nyel­vű oktatásnak”

Az állam­tit­kár elmond­ta: a Nem­zet­po­li­ti­kai Állam­tit­kár­ság támo­ga­tá­sá­val, a Kár­pát­al­jai Magyar Peda­gó­gus­szö­vet­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 101 kár­pát­al­jai magyar isko­la részé­re sport­esz­kö­zö­ket biz­to­sít az állam­tit­kár­ság több mint 11 mil­lió forint érték­ben az ősz folyamán.

Az Ukraj­ná­ból ugyan­csak kitil­tott Gre­zsa Ist­ván, Sza­bolcs-Szat­már-Bereg megye és Kár­pát­al­ja együtt­mű­kö­dé­sé­nek fej­lesz­té­sé­ért és a Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram koor­di­ná­lá­sá­ért fele­lős minisz­te­ri biz­tos levél­ben köszön­töt­te az egybegyűlteket. 

Köszön­tő­jé­ben Bar­ta József, a Kár­pát­al­jai Magyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség alel­nö­ke alá­húz­ta, hogy a KMKSZ a peda­gó­gus­szö­vet­ség­gel és a II. Rákó­czi Ferenc főis­ko­lá­val együtt­mű­köd­ve, “a magyar nem­ze­ti kor­mány támo­ga­tá­sá­val küzd a koráb­ban kiví­vott, nem­rég még meg­lé­vő joga­i­ért”, az évek mun­ká­já­val kiépí­tett magyar okta­tá­si intézményrendszerért.Végezetül a KMPSZ gya­kor­la­ti állás­fog­la­lást foga­dott el a kár­pát­al­jai magyar nyel­vű okta­tás­sal kapcsolatban.

For­rás: kar​pa​tin​fo​.net