Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Újra­in­dul­nak a pályázatok

Újra­in­dul­nak a pályázatok

Négy támo­ga­tá­si terü­le­ten össze­sen mint­egy 2.2 mil­li­árd forin­tot kap­nak a pályá­zók- mond­ta Potá­pi Árpád János a Minisz­ter­el­nök­ség Nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­ká­ra a Hírtv Magyar­or­szág élő­ben című műsorban.

Rekord­mennyi­sé­gű, 3750 pályá­zat érke­zett be a tavaly, ame­lyek­ből a jár­vány miatt kiala­kult és meg­vál­to­zott élet­kö­rül­mé­nye­ik­re való tekin­tet­tel, az idén a fej­lesz­té­sek és a műkö­dé­sek­re kap­nak a pályá­zók. Folya­ma­to­san érte­sí­tik őket és tel­je­sen nyil­vá­nos a nyer­te­sek névsora.

Támo­gat­ják továb­bá a nagy­enye­di Beth­len Gábor Kol­lé­gi­um Ala­pít­vá­nyá­nak tehet­ség­mű­he­lye­it és a “Szü­lő­föl­dön oko­san” szak­kép­zé­si prog­ra­mot Maros­vá­sár­he­lyen – ismer­tet­te a rész­le­te­ket Potá­pi Árpád János. Az ifjú­sá­gi és cser­kész­kö­zös­sé­gek tevé­keny­sé­gé­nek támo­ga­tá­sá­ra több mint 87 mil­lió forin­tot külö­ní­tet­tek el; 181 kérel­me­ző­ből 115-en kap­nak támo­ga­tást. A for­rás­ból része­sül töb­bek között az Észak-bács­kai Magyar Cser­kész­egye­sü­let és a Kár­pát­al­jai Magyar Cser­kész­szö­vet­ség. Támo­gat­ják tudo­mány­nép­sze­rű­sí­tő tör­té­ne­le­mi estek szer­ve­zé­sét Komá­rom­ban Tri­a­non 100. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból, vala­mint a szé­kely­föl­di érték­men­tést: kiha­ló­ban lévő népi mes­ter­sé­gek bemu­ta­tá­sát, okta­tá­sát Csík­karc­fal­ván, illet­ve ifjú­sá­gi önkén­te­sek kép­zé­sét Gyulafehérváron.

A diasz­pó­rá­ban élő magyar­ság szer­ve­ze­tei és az ott magyar nyel­vű okta­tást vég­ző tömö­rü­lé­sek szá­má­ra 364 mil­lió forint áll ren­del­ke­zés­re; 449 kére­lem­ből 261 kap támo­ga­tást. Segí­tik töb­bi között az Uru­gua­yi Magyar Ott­hon műkö­dé­sét, a van­cou­ve­ri magyar újsá­got, az Oslói Magyar Tano­da fenn­tar­tá­sát és műkö­dé­sét, a Cha­cói Magyar Klub műkö­dé­sét. Támo­ga­tás­ban része­sül a New York‑i magyar isko­la, és jut a támo­ga­tás­ból a Bécsi Magyar Isko­la­egye­sü­let prog­ram­ja­i­ra is.

Összeg­zé­se sze­rint a nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ság éven­te meg­hir­de­tett nyílt pályá­za­ti fel­hí­vá­sai az egyik leg­fon­to­sabb támo­ga­tá­si for­mát jelen­tik a kül­ho­ni magyar­ság számára.

For­rás: bgazrt​.hu / hirtv​.hu