Hírek Morzsák Újra kinyi­tott a Tri­a­non múzeum

Újra kinyi­tott a Tri­a­non múzeum

Szep­tem­ber 22-től újra láto­gat­ha­tó a vár­pa­lo­tai Tri­a­non Múzeum.Budapesttől 90 kilo­mé­ter­re, a Bala­ton­tól alig 30 kilo­mé­ter­re talál­ha­tó a Zichy-kas­tély, mely a tör­té­ne­lem ziva­ta­ros szá­za­da­in keresz­tül szám­ta­lan kézen megfordult. 

A tör­té­nel­mi falak között 2001-ben jött lét­re a Tri­a­non Múze­um Ala­pít­vány, majd 2004-ben meg­nyi­tot­ta kapu­it a Tri­a­non Múze­um. 2017-től kez­dő­dő­en meg­va­ló­sult a kas­tély tel­jes rekonst­ruk­ci­ó­ja és a múze­um kiál­lí­tá­sa­i­nak megújítása. 

A múze­u­mot kiegé­szí­ti a tele­pü­lés­től néhány kilo­mé­ter­re fek­vő Nagy-Magyar­or­szág Park, ahol töb­bek közt az 1896-ban fel­ava­tott mil­len­ni­u­mi emlék­osz­lo­pok több­mé­te­res makett­jei is láthatóak.

Az állan­dó kiál­lí­tá­sok mel­lett idő­sza­ki kiál­lí­tá­so­kat is meg­te­kint­het a láto­ga­tó. A múze­um cél­ja, hogy bemu­tas­sa a tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum előz­mé­nye­it, követ­kez­mé­nye­it, és meg­rá­zó tár­gyi és szel­le­mi hagyatékát.

A múze­um­ban talál­ha­tó az Appo­nyi-kávé­zó, ahol vissza­fo­got­tan ele­gáns, kor­hű tör­té­nel­mi han­gu­lat vár­ja a betérőket.

A múze­um­ban lehe­tő­ség van cso­por­tos láto­ga­tás­ra, melyek­hez tár­lat­ve­ze­tés is fog­lal­ha­tó. A múze­um hét­fő kivé­te­lé­vel min­den nap reg­gel 10 órá­tól dél­után 6‑ig láto­gat­ha­tó. Már­ci­us 15-én, augusz­tus 20-án és októ­ber 23-án ingye­nes belé­pést biz­to­sí­ta­nak min­den vendégnek.

Továb­bi infor­má­ci­ót a múze­um hon­lap­ján talál­hat: www​.tri​a​non​mu​ze​um​.hu