Hírek Elszakított területi hirek Újdon­sá­gok­kal ünnep­lik a négy­száz éves Mikó-várat Mikó 400

Újdon­sá­gok­kal ünnep­lik a négy­száz éves Mikó-várat Mikó 400

Egy éven át tar­tó ren­dez­vény­so­ro­zat­tal ünnep­lik a csík­sze­re­dai Mikó-vár tör­té­ne­té­nek 400 évét. A nyi­tó­ese­ményt hét­vé­gén tart­ják, amely­re a Csí­ki Szé­kely Múze­um és a csík­sze­re­dai város­há­za szá­mos prog­ram­mal készül. A belé­pés ingye­nes lesz, ráadá­sul min­den láto­ga­tó egy – alig­ha­nem világ­szin­ten is újdon­ság­nak szá­mí­tó – digi­tá­lis élmény­kár­tyá­val gazdagodhat.

A csík­sze­re­dai Mikó-vár épí­té­sé­nek kez­de­tét 1623. ápri­lis 26-ra datál­ják. Ezt az idő­pon­tot jelö­lik meg ugyan­is a csík­som­lyói feren­ces kolos­tor könyv­tá­rá­nak egyik régi köte­té­ben, Aure­li­us Augus­ti­nus Epi­to­me omni­um ope­rum című művé­ben. A helyi önkor­mány­zat és a vár­ban műkö­dő Csí­ki Szé­kely Múze­um egész éves ren­dez­vény­so­ro­zat­tal készült a kerek évfordulóra.

A Mikó 400 ese­mény­so­ro­za­tot ismer­te­tő hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Koro­di Atti­la, Csík­sze­re­da pol­gár­mes­te­re online jelent­ke­zett be Gyu­la­fe­hér­vár­ról. A Mikó-vár­ról elmond­ta, egy­ko­ron kato­nai erő­dít­mény volt, és soká­ig kato­nai célok­ra hasz­nál­ták, de ma már a kul­tú­rá­nak ad ott­hont, és a közös­sé­get szol­gál­ja. Mint fogal­ma­zott, a vár fenn­ál­lá­sá­nak négy­száz évét egy tel­jes éven át sze­ret­nék ünne­pel­ni, így a ren­dez­vény­so­ro­zat jövő év ápri­li­sá­ig tart.

Kar­da-Mark­aly Aran­ka, a Csí­ki Szé­kely Múze­um igaz­ga­tó­ja arról beszélt, hogy a nyi­tó­hét­vé­ge ren­dez­vé­nyei után egész évben szá­mos tudo­má­nyos elő­adást és egyéb prog­ra­mo­kat szer­vez­nek. Töb­bek között janu­á­rig fel­újít­ják a vár­tör­té­ne­ti kiál­lí­tá­su­kat, és szin­tén terv­ben van egy, a Vár teret ábrá­zo­ló bronz­ma­kett kihe­lye­zé­se is.

Érde­kes­ség, hogy a Tün­dér­kert című magyar­or­szá­gi soro­zat­film közön­ség­ta­lál­ko­zó­ját ősszel a Mikó-vár­ban tart­ják, hiszen a film tör­té­ne­ti vilá­ga meg­egye­zik a Mikó-váré­val. Ugyan­ak­kor hiány­pót­ló lesz az Útra­va­ló soro­zat egy átfo­gó köte­té­nek kiadá­sa is, amely fel­öle­li a Mikó-vár négy­száz évét.

„Idő­köz­ben még lesz­nek olyan prog­ra­mok, ame­lyek kap­cso­lód­nak az ese­mény­so­ro­za­tunk­hoz, ezért érde­mes követ­ni a múze­um hon­lap­ját, a csi​ki​mu​ze​um​.ro oldalt vagy a Face­book-olda­lát az új részletekért”

– osz­tot­ta meg az intézményvezető. 

Szi­lá­gyi Leven­te, Camel­Co­ding veze­tő­je a digi­tá­lis élmény­kár­tyák beve­ze­té­sé­ről beszélt a ren­dez­vény part­ne­re­ként. Mint fogal­ma­zott, nem­csak ország­szin­ten, de akár világ­szin­ten is egye­dül­ál­ló ötlet­tel áll­tak elő. Egy olyan élmény­kár­tyá­val, amely­nek segít­sé­gé­vel digi­tá­li­san gyűjt­he­ti fel­hasz­ná­ló­ja az élmé­nye­ket, pél­dá­ul ebben az eset­ben a Mikó 400 ren­dez­vé­nye­in, egy webes felü­le­ten pedig vissza­kö­vet­he­ti, meg­oszt­hat­ja. Egy év után a törzs­lá­to­ga­tó­kat pedig juta­lom­ban részesítik. 

A hét­vé­gi nyi­tó­ren­dez­vény­re láto­ga­tók a QR-kód­dal ellá­tott kár­tyá­kat kéz­hez kap­ják a rész­le­tes leírás­sal együtt. Mint Szi­lá­gyi nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta, műkö­dé­sét úgy lehet iga­zán meg­ér­te­ni, ha kipróbáljuk. 

A Mikó-vár tör­té­ne­té­ről a csi​ki​mu​ze​um​.ro/​h​u​/​m​u​z​e​u​m​/​m​i​k​o​-​v​a​r​-​t​o​r​t​e​n​ete olda­lon olvashatnak. 

Forrás:szekelyhon.ro