Hírek Magyarországi hírek Újdon­sá­gok a magyar őstörténetben

Újdon­sá­gok a magyar őstörténetben

SZEMLÉLETVÁLTÁS A TANKÖNYVEKBEN

Szá­mos pon­ton sza­kí­ta­nak a koráb­bi­ak­kal az új tan­ter­vi sza­bá­lyo­zás alap­ján átdol­go­zott ötö­di­kes és kilen­ce­di­kes tör­té­ne­lem­tan­köny­vek. Árnyal­tab­bá vált a hon­fog­la­lás téma­kö­re, sőt kide­rült, hogy már a hon­fog­la­lás előtt Magyar Nagy­fe­je­de­lem­ség­ről beszél­he­tünk, Szent Ist­vánt pedig nem is Esz­ter­gom­ban, hanem Szé­kes­fe­hér­vá­rott koro­náz­ták meg. Az újdon­sá­gok­ról Sza­ba­dos György tör­té­nész, tan­anyag­fej­lesz­tő beszélt a Tör­té­ne­lem­ok­ta­tók Szak­mai Egyesületének.

Újsze­rű meg­kö­ze­lí­tést hoz­nak a módo­sí­tott Nem­ze­ti alap­tan­terv (Nat) sze­rint átdol­go­zott tör­té­ne­lem­köny­vek, a korai magyar tör­té­ne­lem­ről eddig ismert tar­ta­lom­mal sok tekin­tet­ben sza­kít az új anyag. A leg­fon­to­sabb vál­to­zá­so­kat a szer­zők­kel készí­tett inter­jú­so­ro­zat­ban mutat­ja be a Tör­té­ne­lem­ok­ta­tók Szak­mai Egye­sü­le­te, első­ként Sza­ba­dos György tör­té­nész, tananyagfejlesztővel.

A magyar őstör­té­net­tel és a magyar nép szár­ma­zá­sá­val kap­cso­lat­ban az új tan­anyag sem fog­lal egy­ér­tel­mű állást, de több új szem­pon­tot is fel­vet, pél­dá­ul foko­zat­tan figye­lem­be veszi az ere­det­mon­dák­ban gyö­ke­re­ző hagyo­mányt, jóval kisebb­nek tekin­ti a nyel­vé­szet rele­van­ci­á­ját és elve­ti a finn­ugor ősnép léte­zé­sét. A szem­lé­let­vál­tást Sza­ba­dos György sze­rint a kuta­tá­si mód­sze­rek fino­mo­dá­sa indo­kol­ja. Úgy fogal­ma­zott: tuda­to­sult vég­re, hogy tart­ha­tat­lan az a leegy­sze­rű­sí­tés, amely sze­rint a nyelv tör­té­ne­te egyen­lő a nép történetével.

– A korai magyar tör­té­ne­lem­ben sosem volt és sosem vár­ha­tó tel­jes szak­mai kon­szen­zus. Aki ilyet mond, az vagy ennyi­re nem ért a kuta­tás­hoz, vagy tuda­to­san állít valót­lant. Ennél­fog­va egy tan­köny­vön sem lehet kon­szen­zust szá­mon­kér­ni! Amit szá­mon lehet kér­ni, az a követ­ke­ző: szü­les­sék for­rá­so­kon és szak­iro­dal­mi ered­mé­nye­ken ala­pu­ló való­sze­rű tör­té­ne­ti rekonst­ruk­ció, az „így is tör­tén­he­tett” elv jegyé­ben – hang­sú­lyoz­ta a szerző.

Vál­to­zást jelent a koráb­bi­ak­hoz képest, hogy az új könyv­ből kima­rad a „ket­tős feje­de­lem­ség” fogal­ma, emel­lett komoly újdon­sá­got jelent az is, hogy az átdol­go­zott tan­anyag sze­rint a magyar­ság már az Etel­köz­ben az álla­mi­ság szint­jé­re jutott. A leg­újabb kuta­tá­sok sze­rint Álmos a törzs­szö­vet­sé­gi rend­szert felül­író nagy­fe­je­del­mi hatal­mat hozott lét­re. Azaz már a hon­fog­la­lás előtt Magyar Nagy­fe­je­de­lem­ség­ről kell beszél­ni. – Ami az Álmos­sal kez­dő­dő új idő­szá­mí­tást ille­ti: Álmos egyed­ura­lom­ra jutá­sá­val (vér­szer­ző­dés mon­dá­ja) a IX. szá­zad köze­pén vég­be­ment a poli­ti­kai hata­lom kon­cent­rá­ci­ó­ja, lét­re­jött az etel­kö­zi sztyep­pe-állam – ismer­tet­te a tankönyvszerző.

Árnyal­tab­bá vált a hon­fog­la­lás kér­dé­se is, ame­lyet az új könyv Árpád és Álmos közös sike­ré­nek tekint. – Az biz­tos, hogy két, egy­mást köve­tő hon­fog­la­ló nagy­fe­je­del­münk volt, apa és fia, Álmos és Árpád. Azt már megint nem tudom ésszel fel­ér­ni, hogy a tör­té­ne­ti köz­tu­dat­ban miért csak Árpád jele­nik meg ezek­kel az érde­mek­kel – emel­te ki a tör­té­nész, aki sze­rint az új meg­kö­ze­lí­tés nem Árpád emlé­két taszít­ja le, hanem Álmo­sét eme­li fel, azaz lénye­gé­ben „újabb” nem­ze­ti hős­höz jutot­tunk, aki­nek meg kell becsül­ni a hagyatékát.

Sza­ba­dos György a magya­rok kalan­do­zá­sai helyett az „állam­ér­de­kű had­já­ra­tok­ról” beszél a tan­könyv­ben. – A „kalan­do­zás” szó­val az a baj, hogy nem azt jelen­ti, ami való­já­ban tör­tént. Kalan­doz­ni annyit tesz, mint kedé­lyes, ötlet­sze­rű por­tyák­ra indul­ni, már­pe­dig a magyar kato­nák álla­mi érde­kek­ből kel­tek – néha több ezer kilo­mé­te­res, His­pá­ni­á­ig, az Atlan­ti-óce­án part­já­ra, Dél-Itá­li­á­ba és Kons­tan­ti­ná­po­lyig elérő, igen veszé­lyes – útjuk­ra. E táma­dá­sok­nak csak kísé­rő jelen­sé­ge és nem kivál­tó oka volt a zsák­mány­szer­zés – magyarázta.

A tan­anyag­fej­lesz­tő beszá­molt arról is, hogy a magya­rok bejö­ve­te­le koránt­sem fej­vesz­tett mene­kü­lés, sok­kal inkább tuda­tos hon­szer­zés volt, Szent Ist­ván koro­ná­zá­sa nem Esz­ter­gom­ban, hanem Szé­kes­fe­hér­vá­rott tör­tént, és hogy ide­je volt már több figyel­met szen­tel­ni a XII. szá­zad­nak a tan­anyag­ban. Kiemel­te: fon­tos, hogy a tudás ne merev dog­ma­ként, hanem élő, meg­újul­ni képes gon­do­lat­ként jelen­jék meg a diá­kok szá­má­ra. A Sza­ba­dos Györggyel készült tel­jes inter­jú itt olvasható.

For­rás: Magyar Nem­zet / Csó­kás Adrienn