Hírek Külföldi hirek Újabb tün­te­té­sek, kitar­tó élet­vé­dők Lengyelországban

Újabb tün­te­té­sek, kitar­tó élet­vé­dők Lengyelországban

Foly­ta­tód­tak az abor­tusz- és élet­pár­ti tün­te­té­sek Var­só­ban, míg a len­gyel állam­fő, Andr­zej Duda pén­te­ken beje­len­tet­te az abor­tusz fel­té­te­le­it módo­sí­tó ter­ve­zet benyúj­tá­sát.

Nem csil­la­pod­tak az indu­la­tok Len­gyel­or­szág­ban pén­te­ken sem. A Nők Sztrájk­ja nevű femi­nis­ta kez­de­mé­nye­zés szer­ve­zé­sé­ben hatal­mas tömeg gyűlt össze Var­só­ban pén­tek este, hogy a nők joga­i­ért tüntessenek.

„Sokan utaz­tak a fővá­ros­ba a tün­te­té­sek­re, de élet­vé­dők­ből is ren­ge­te­gen jöt­tek temp­lo­mo­kat véde­ni. Az este folya­mán eddig volt már pár vere­ke­dés, de komo­lyabb atro­ci­tás egy­elő­re nem tör­tént, azon­ban saj­nos még ez is elő­for­dul­hat. Bár a foci­druk­ke­rek a mi olda­lun­kon áll­nak, de saj­nos sokat bal­héz­nak. A tün­te­tők nagyon obszcének.

A temp­lo­mok előtt az élet­vé­dők állan­dó­an őrt áll­nak és rózsa­fü­zért imádkoznak”

– szá­molt be a hely­szín­ről blog­ge­rünk, Meu­wis­sen Lídia Lel­le, aki koráb­ban már mesélt a len­gyel­or­szá­gi körül­mé­nyek­ről a 777-nek.hir­de­tés

Azt is hoz­zá­tet­te, hogy a len­gye­lek nagyon hálá­sak a „Köszi Anyu” élet­pár­ti tün­te­té­sért, amely­ben a Hit Rádió, a Pro­test és a Pro­Life Hun­gary hív min­ket közös kiál­lás­ra a mag­za­tok joga­i­ért. A kez­de­mé­nye­zés­hez keve­sebb mint 24 óra lefor­gá­sa alatt több mint ezren csat­la­koz­tak a Face­boo­kon.

A beszá­mo­lók és a fel­vé­te­lek sze­rint több száz­ez­ren is lehet­tek pén­te­ken este Var­só­ban a tün­te­tők. Infor­má­ci­ó­ink sze­rint a jelen­leg is tar­tó vonu­lás utol­só cél­pont­ja a koráb­bi minisz­ter­el­nök, a jelen­le­gi kor­mány­párt meg­ha­tá­ro­zó alak­já­nak, Jaros­law Kaczyns­ki­nek a háza, amely­nek kör­nyé­két nagy erők­kel védik a rend­vé­del­mi szervek.

A pén­te­ki ese­mé­nyek­hez tar­to­zik, hogy Andr­zej Duda len­gyel állam­fő beje­len­tet­te az abor­tusz fel­té­te­le­it módo­sí­tó ter­ve­zet benyúj­tá­sát. A javas­lat sze­rint az abor­tusz­ti­la­lom aló­li egyik, a mag­za­ti rend­el­le­nes­sé­gek­kel járó ter­hes­ség­re vonat­ko­zó kivé­tel akkor len­ne alkal­maz­ha­tó, ha a gyer­mek­nél az élet­tel össze­fér­he­tet­len káro­so­dást való­szí­nű­sí­tik. A len­gyel állam­fői hiva­tal hon­lap­ján olvas­ha­tó nyi­lat­ko­zat sze­rint a ter­ve­zet össz­hang­ban van a beteg mag­za­tok művi veté­lé­sét alkot­mány­el­le­nes­nek minő­sí­tő, a min­den ember­nek élet­jo­gá­ra hivat­ko­zó múlt heti alkot­mány­bí­ró­sá­gi döntéssel.

Az alkot­mány­el­le­nes­nek talált elő­írás lehe­tő­vé tet­te a ter­hes­ség meg­sza­kí­tá­sát a mag­za­ti lét bár­me­lyik sza­ka­szá­ban, ha az orvo­sok „nagy való­szí­nű­ség­gel” meg­ál­la­pít­ják a mag­zat súlyos beteg­sé­gét, káro­so­dá­sát. Az így meg­fo­gal­ma­zott kivé­tel alap­ján tavaly több mint ezer ter­hes­ség­meg­sza­kí­tást haj­tot­tak vég­re, a leg­gyak­rab­ban Down-szind­ró­más magzatokon.

A szó­ban for­gó kivé­te­len az állam­fői javas­lat sze­rint úgy szű­kí­te­né­nek, hogy ez csak az úgy­ne­ve­zett letá­lis káro­so­dá­sok­ra vonat­koz­na, vagy­is akkor ten­né lehe­tő­vé az abor­tuszt, ha a pre­na­tá­lis vizs­gá­la­tok „magas való­szí­nű­ség­gel” meg­ál­la­pít­ják: a gyer­mek hol­tan fog meg­szü­let­ni, illet­ve olyan káro­so­dás­sal, amely „elke­rül­he­tet­le­nül és köz­vet­le­nül” a gyer­mek halá­lát okoz­za az alkal­ma­zott terá­pia ellenére.

Imád­koz­zunk a len­gyel­or­szá­gi békéért!

Borí­tó­kép – Fotó: Meu­wis­sen Lídia Lelle

For­rás: MTI / 777b​log​.hu