Hírek Magyarországi hírek Újabb ran­gos elis­me­rés a Magyar Zene Házának

Újabb ran­gos elis­me­rés a Magyar Zene Házának

Az iko­ni­kus intéz­mény szá­mos kul­tu­rá­lis világ­szen­zá­ci­ót uta­sí­tott maga mögé

Az egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb nem­zet­kö­zi prog­ram­aján­ló maga­zin, a Time Out a világ huszon­két leg­jobb, 2022-ben meg­va­ló­su­ló kul­tu­rá­lis vonz­ere­je közé válasz­tot­ta a Magyar Zene Házát. A Liget Buda­pest pro­jekt kere­té­ben meg­va­ló­su­ló, a magyar zenei élet hiány­pót­ló, szá­mos nem­zet­kö­zi épí­té­sze­ti díj­jal is büsz­kél­ke­dő intéz­mé­nye janu­ár máso­dik felé­ben nyí­lik meg a nagy­kö­zön­ség számára.

Újabb rangos elismerés a Magyar Zene Házának

Töb­bek között olyan kul­tu­rá­lis világ­szen­zá­ci­ó­kat maga mögé uta­sít­va, mint a New York‑i Mus­e­um of Broad­way, az isz­tam­bu­li Modern Művé­sze­tek Múze­u­ma, a taj­va­ni Művé­sze­ti Köz­pont és a kai­rói Nagy Egyip­to­mi Múze­um – ben­ne Tutan­ha­mon sír­já­nak tel­jes lelet­anya­gá­val – a 2021 decem­be­ré­ben elké­szült Magyar Zene Háza az elő­ke­lő máso­dik helyet sze­rez­te meg a Time Out maga­zin lis­tá­ján. A Liget Buda­pest pro­jekt­ben meg­va­ló­su­ló intéz­mény­re nem elő­ször figyel fel a nem­zet­kö­zi szak­ma: a Magyar Zene Házát már a ter­vei alap­ján 2019-ben Euró­pa leg­jobb köz­épü­le­té­nek válasz­tot­ták a ran­gos lon­do­ni Inter­na­ti­o­nal Property Awards meg­mé­re­té­sen, ami az ingat­lan­szak­ma egyik leg­na­gyobb, szé­les kör­ben jegy­zett elismerése. 

Egy évvel később a világ leg­jobb zenei tema­ti­ká­jú fej­lesz­té­sé­nek járó fődí­jat, az ame­ri­kai Music Citi­es Awards kiírá­sá­ban a leg­jobb zenei tema­ti­ká­jú ingat­lan­fej­lesz­tés­nek járó kitün­te­tést zse­bel­het­te be, tavaly pedig a CNN és a World Archi­tec­tu­re Com­mu­nity (WAC) 2021 egyik leg­job­ban várt új épü­le­té­nek nyilvánította. 

Mint ismert, a vilá­gon egye­dül­ál­ló komp­le­xi­tá­sú zenei beava­tó intéz­mény janu­ár végén nyit­ja meg kapu­it a közön­ség előtt. A japán sztár­épí­tész, Fudzsi­mo­to Szú által ter­ve­zett ház egy iko­ni­kus épí­té­sze­ti remek­mű: orga­ni­ku­san hul­lám­zó, lyu­kak­kal áttört tető­szer­ke­ze­té­vel és hatal­mas üveg­fa­la­i­val össze­té­veszt­he­tet­len lát­ványt nyújt, ezért nem vélet­len, hogy világ­szer­te a leg­job­ban várt új épü­le­tek között tart­ja szá­mon a nem­zet­kö­zi szakma. 

A kül­ső meg­je­le­nés­hez ugyan­ak­kor egye­di bel­ső fel­épí­tés páro­sul: a Magyar Zene Háza össze­tett zenei, peda­gó­gi­ai és prog­ram­kí­ná­la­tát az épü­let hár­mas szint­fel­osz­tá­sa is tükrözi.

Maróth Gás­pár kor­mány­biz­tos sze­rint az elmúlt öt-hat év ered­mé­nyei való­ban elég látványosak.

A tér­szín alat­ti tér­ben – mint­egy két­ezer négy­zet­mé­te­ren – az állan­dó és idő­sza­ki kiál­lí­tá­sok, illet­ve az ötven fő befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas egye­dül­ál­ló hang­dóm kap helyet, ahol több mint har­minc hang­szó­ró­ból hall­ha­tók a min­ket körül­ve­vő han­gok. A park szint­je az elő­adó-művé­sze­té, ahol az intéz­mény kon­cert­ter­mei és a sza­bad­té­ri szín­pa­da élő­ze­nei prog­ra­mo­kat, a tó mel­let­ti kert­he­lyi­ség pedig kikap­cso­ló­dá­si lehe­tő­sé­get kínál a láto­ga­tók­nak. Az épü­let eme­le­ti szint­je az elmé­lyü­lés­hez és az okta­tás­hoz biz­to­sít vilá­gos, de jól tagolt tere­ket. Itt talál­ha­tó a digi­tá­lis archí­vum, amely első­sor­ban a magyar könnyű­ze­ne tör­té­ne­té­nek szá­mos doku­men­tu­mát tar­tal­maz­za, a mul­ti­mé­di­ás könyv­tár és klub, vala­mint a zene­pe­da­gó­gi­ai ter­mek is.

A Magyar Zene Házá­nak első fél­évi prog­ram­nap­tá­ra már össze­állt. Az első kon­cer­tek janu­ár utol­só hét­vé­gé­jé­től vár­ják majd a nagy­kö­zön­sé­get, az inter­ne­tes jegy­elő­vé­tel pedig már janu­ár ele­jé­től elér­he­tő lesz. 

Kiala­kult a rend­ha­gyó zene­pe­da­gó­gi­ai fog­lal­ko­zá­sok tema­ti­ká­ja és mód­szer­ta­na is, ame­lyek nap mint nap kiemelt sze­re­pet kap­nak majd a ház­ban: hét­köz­na­pon­ként az isko­lá­sok­ra, hét­vé­ge­ken pedig a csa­lá­dok­ra fókuszálnak.

Borí­tó­kép: Magyar Zene Háza, Liget pro­jekt. Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

For­rás: magyar​nem​zet​.hu